خدمات حسابرسی

5/5 - (8 امتیاز)

حسابداری،حسابرسی،امیر حسین حدادی،حسابداری مالیاتی،مشاوره مالیاتی

1-حسابرسی مالی صورت های مالی وصدور گزارش جهت ارائه به بانک ها وسازمان امور مالیاتی کشور
2-حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیند های کسب وکارحسابداری،حسابرسی،امیر حسین حدادی،حسابداری مالیاتی،مشاوره مالیاتی

3-حسابرسی مالیاتی وصدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور
4-حسابرسی داخلی

حسابداری،حسابرسی،امیر حسین حدادی،حسابداری مالیاتی،مشاوره مالیاتی

امیر حسین حدادی-خدمات حسابداری-خدمات حسابرسی-خدمات حسابداری مالیاتی-خدمات مشاوره ای مالیاتی-مشاور مالی-انجام خدمات

خدمات حسابرسی، خدماتی است که برای اعتماد سازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی توسط موسسات

حسابرسی یا حسابداران رسمی انجام می شود. اعتبار صورت های مالی باید توسط اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد

و براساس این بررسی اظهار نظر در مورد آن صورت گیرد. در حسابرسی، مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت

واحد تجاری است و وظیفه حسابرس اجرای حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی و اظهار نظر نسبت به

صورت های مالی است. اظهار نظرهای متفاوتی در حسابرسی وجود دارد. انواع آن شامل اظهار نظر مردود، مشروط،

مقبول و عدم اظهار نظر است. البته بیشتر حسابرسی های انجام شده از نوع حسابرسی مطرح شده در بالا که حسابرسی

صورت های مالی است، می باشد، زیرا خروجی این حسابرسی منجر به ارائه گزارش حسابرسی می شود که مورد نیاز بانک ها

برای اعتبار دهی و در برخی موارد مورد نیاز سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان امور مالیاتی می باشد. از انواع دیگر

حسابرسی میتوان به حسابرسی رعایت اشاره نمود. از انواع شناخته شده حسابرسی رعایت، حسابرسی مالیاتی می باشد

که مورد استفاده واحد های تجاری است. هم چنین از انواع حسابرسی، حسابرسی عملیاتی است که در کشور ما بسیار کم

انجام می شود  ودلیل آن شاید عدم آگاهی مدیران واحد های تجاری از مزایای آن باشد.

بنابراین برای رفع نیاز های حسابرسی خود باید به افراد حرفه ای در این کار که دارای مجوز حسابرسی هستند مراجعه نمایید.

حسابداری،حسابرسی،امیر حسین حدادی،حسابداری مالیاتی،مشاوره مالیاتی

خدمات حسابرسی شامل موارد زیر است

  • حسابرسی مالی که همان حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها،
  • سازمان امور مالیاتی کشور و پیمانکاران که در برخی موارد کارفرمایان از آن ها گزارش حسابرسی طلب می کنند.
  • حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد قوانین مالیاتی
  • حسابرسی عملیاتی که به بررسی عملیات واحد های تجاری پرداخته و در آن به معیارهای مالی وغیر مالی
  • توجه می گردد و بررسی نتایج آن منجر به بهبود فرآیند های کسب وکار در واحد تجاری وافزایش کارایی کارکنان،
  • بهبود فرآیندهای داخلی و در نهایت افزایش درآمد واحدهای تجاری میگردد.
  • حسابرسی داخلی که به عنوان زیر مجموعه واحد تجاری و ظیفه انطباق فرآیند های مالی با استانداردهای
  • حسابداری، برقراری کنترل های داخلی مناسب و ارزیابی آن را بر عهده دارد. گزارش ایرادات معمولا به کمیته
  • حسابرسی یا هیئت مدیره ارائه شده و در خصوص رفع آن ها تصمیم گیری صورت می گیرد.
حسابداری،حسابرسی،امیر حسین حدادی،حسابداری مالیاتی،مشاوره مالیاتی