انجام امور مالیاتی

Rate this page

امور مالیاتی:

·         تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با قانون مالیات های مستقیم.

·         تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169.

·         تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

·         دفاع مالیاتی و حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

·         پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی