انواع شرکت حسابداری 1402

5/5 - (7 امتیاز)

انواع شرکت حسابداری

انواع شرکت حسابداری

برخی از شرکت های حسابداری به عنوان موسساتی با خدمات کامل عمل کرده و در آن خدمات حسابداری متنوعی ارئه می شود.
تجار, موسسات حسابداری را استخدام می کنند تا امور اقتصادی شان را انجام دهند. شرکت های دولتی موظفند قوانینی را که توسط کمیسیون ارز و اوراق بهادار (SEC) وضع می شود را دنبال کرده و از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP) پیروی نمایند. (SEC) نیازمند این مساله است که شرکتهای دولتی، موسسات حسابداری ِ خارجی را به منظور رسیدگی به صورت های مالی استخدام نمایند. مؤسسات حسابداری در دیگر امور مالی، از جمله مالیات، مشاوره مدیریت، مالکیت و ادغام و حسابداری قانونی نیز تخصص دارند. شرکت های تجارت و کسب و کار با توجه به نوعِ نیازهای ِ حسابداری و تجاری شان، نیازمند انواع مختلفی از موسساتِ حسابداری هستند.خدمات شرکت،مالیات،حسابرسی،حسابداری،مالی،مالیات،ارزش افزوده،امور

حسابداری دولتی

انواع شرکت حسابداری موسسات حسابداری دولتی، حسابداران تحصیل کرده دولتی (CPAs) را استخدام می نمایند تا در حوزه‌های حسابرسی، مالیات و مشاوره مدیریت فعالیت نمایند. چهار مؤسسه، که معروف به چهارِ بزرگ هستند، بزرگترین شرکت های مرتبط با صنعت حسابداری می باشند. این شرکتها ،  Ernst and Young، PricewaterhouseCoopers ، Deloitte Touche Tohmatsu و KPMG  می باشند. شرکت های دولتی، این موسسات و سایر موسسات مشابه را که مورد نیازِ (SEC) می باشند را به منظور تکمیل امور انواع شرکت حسابداری خود  استخدام  می نمایند. موسسات حسابداری منطقه ای و محلی، امور حسابرسی و سایر امور حسابداری مرتبط به مشتریان منطقه ای و محلی را به عهده می گیرند.خدمات شرکت،مالیات،حسابرسی،حسابداری،مالی،مالیات،ارزش افزوده،امور
انواع شرکت حسابداری
انواع شرکت حسابداری

حسابداری مالیاتی

موسسات حسابداری مالیاتی، عملِ برنامه ریزی‌ و آمایش مالیاتی را برای شرکتهای کوچک
و بزرگ و افراد انجام می دهند. موسسات حسابداری مالیاتی عموما، CPA ها را استخدام می کنند.
حسابداران مالیاتی باید بر اساس قوانین مالیاتی موجود عمل کنند. قانون درآمد داخلی (Internal Revenue Code)
قوانینی را برای افراد و شرکتهای تجاری وضع می کند . قوانین ِ مالیاتی با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری(GAAP)
متفاوت می باشد. لازم است که بسیاری از موسسات و انواع شرکت حسابداری مالیاتی، کارمندانِ خود را به شکل دوره ای
در دوره های مختلف آموزشی شرکت دهند تا این کارمندان همواره در اطلاع قوانین جدید مالیاتی، نرم افزار های
حسابداری و استراتژی برنامه های حسابداری قرار بگیرند. مطابق با یافته های اداره ی آمارهای نیروی کار
(Bureau of Labor Statistics)، موسسات حسابداری مالیاتی در طی فصل های مالیاتی بسیار مشغول و
درگیر هستند و اغلب کارمندان ِ این موسسات، ساعات کاریِ بسیار طولانی را در این دوره ها سپری می کنند.

حسابداری قانونی(Forensic Accounting)

مشاوره مالیاتی

استخدام همکار

صورت معاملات فصلی

انواع شرکت حسابداری موسسات حسابداری قانونی از مهارتها و سیاستهای قانونی برای کشف ِ کلاهبرداری ها و فعالیت های غیرقانونی
استفاده می کنند. شرکت های دولتی و خصوصی، موسساتِ حسابداریِ قانونی را استخدام می کنند تا سوابق
مالی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. در عین حال، حسابداران ِ قانونی با نیروها و ارگان های قانونی ِ محلی
و فدرال همکاری می کنند. زمانی که یک کارفرما و یا یک مأمور فدرال، دعوایی قضایی را علیه افراد ِ درگیر در یک
فعالیت کلاه برداری اقامه می کند، دادگاه قضایی از حسابدارن قانونی به عنوان شاهدین حرفه ای برای شهادت
کمک می گیرد. در موارد قضایی، حسابداران قانونی ممکن است اقدام به ارائه مدارکی در جهت اثباتِ اختلاس،
سرقت هویت، پول شویی و دستکاری در قیمت سهام نمایند.
دفترداری و ساماندهی
انواع شرکت حسابداری موسسات ساماندهی، امور  زیربنایی حسابداری را برای شرکت های کوچک و یا متوسط انجام می دهند. اگرچه دفترداران و سازماندها می توانند به دنبال مدارک تاییدیه نیز باشند اما نیازی به این مدارک ندارند. شرکت های ساماندهی عموما شرکتهایی کوچک با تعداد کمی از کارمندان هستند. خدمات ارائه شده توسط شرکت های حسابداری شامل حسابهای قابلِ دریافت، حساب های قابل پرداخت، مغایرت گیریِ بانکی، مغایرت گیری ِ فروش اعتباری، آماده سازی صورت های مالی می باشد. سایر ِ خدمتِ ارائه شده توسط شرکت های حسابداری شامل لیست حقوق، آماده سازی مالیات تجارت کوچک و آماده سازی بسته وام می شود. شرکت حسابداری و ساماندهی ممکن است در موارد پیچیده تر، قبل از ثبت اطلاعات در سازمان های (CPA)، به امور اساسی حسابداری مشتری را نیز رسیدگی کنند.
خدمات شرکت،مالیات،حسابرسی،حسابداری،مالی،مالیات،ارزش افزوده،امور

seo