خدمات مشاور مالیاتی

Rate this page

مشاوره مالیاتی

 

امروزه درعرصه رقابت اقتصادهای جهانی وملی ، استفاده ازاطلاعات مربوط وقابل اتکاء مهمترین ابزارتصمیم گیری میباشد این ویژگی ها اطلاعات رابه کالایی با ارزش بدل میسازد دستیابی به اطلاعات مذکور بدون استفاده ازخدمات حسابداران ومشاورین مدیریت امکان پذیرنیست .

این شرکت باهدف ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی وسیستم های مدیریتی وکمک به ایجادانضباط مالی دربخش های عمومی ، خصوصی و دولتی ،آمادگی خود را جهت هرگونه مشاوره مالیاتی درراستای پرداخت مالیات به اندازه میزان درآمداشخاص حقیقی و حقوقی و عدم پرداخت جرایم ورددفاتربه صورت علی الراس اعلام میدارد که عمده فعالیت به شرح ذیل عبارتست از :

  1. مشاوره درخصوص تهیه اسنادومدارک مالی به شیوه ای مناسب جهت جلوگیری ازرددفاتر

  2. مشاوره درزمینه چگونگی تحریردفاترمالیاتی

  3. مشاوره جهت مالیات بردرآمداشخاص حقوقی واشخاص حقیقی بند (الف)

  4. مشاوره درخصوص تحریردفاترجهت عدم جرایم توسط سازمان تامین اجتماعی

  5. مشاوره براساس شناسایی مالیات تکلیفی ومالیات بردرآمداجاره

  6. مشاوره وراه کارجهت عدم جرایم مالیات برارزش افزوده وعملکرد