نقش و مسئولیت های شرکت های حسابرسی

5/5 - (4 امتیاز)

شرکت حسابرسی،حسابداری،حقوق،مدارک،الکترونیک،نظارت،بررسی،حسابرسان

شرکت حسابرسی،حسابداری،حقوق،مدارک،الکترونیک،نظارت،بررسی،حسابرسان

حسابرسان نقشی حیاتی در معتبر ساختن و قانونی کردن اطلاعات مالی شرکت دارند. اشخاص مستعد وام دهنده و سرمایه گذار گاهی پیش از انجام معامله با یک شرکت نیازمند اظهار مالی نظارت شده توسط عامل حسابرسی می باشند. اگر یک گروه متوجه شود که حسابرس قادر به تشخیص اظهارات غلط اساسی نمی باشد، بازتاب ضعیفی روی شرکت و در کل حرفه خواهد داشت. بنابراین چندین شخص مسئول، حسابداری استانداردها و توقعات نظارت را ارائه می دهند تا نقش شرکت های حسابرسی را تعریف کنند.

آماده کردن نظر درباره ی اظهارات مالی

برخی از مدیران گمان می کنند شرکت های نظارت حسابرسی اظهارات مالی آنان را ایجاد می کنند،

در حالی که این کار وظیفه ی مدیران شرکت می باشد. شرکت های نظارت حسابرسی مسئول این

می باشند که ضمانت معقول و مطمئن ارائه دهند که اظهارات مالی عاری از اظهارات غلط اساسی

بوده و طبق یک چارچوب حسابداری تهیه شده اند. حسابرسان حسابرسی برای تصحیح مشکلات

نیستند ، با این حال بسیاری از آنان توصیه هایی به مدیران ارائه می کنند. شرکت های نظارت حسابرسی

هم چنین مسئول ارائه ضمانت قطعی درباره ی اظهارات مالی بی عیب نیستند؛ این شرکت ها تنها

داده های کافی برای ارائه ضمانت معقول را بررسی می کنند.

درک مؤسسه و محیط آن

با این که حسابداری معمولا با شمردن خرده ها دیده می شود ، حسابرسان تشخیص می دهند که اظهارات مالی در یک محیط خالی وجود ندارد. حسابرسان با تهیه ی یک فهم کامل از محیط ، فعالیت ها و کنترل های داخلی مشتریان  خود ،مسئولیت را به عهده می گیرند. برای انجام این کار حسابرسان یک تخمین ریسک اولیه ی شرکت انجام می دهند. حسابرسان گاهی سیستم  الکترونیک اطلاعات حسابداری را برای اطمینان از توافقی نبودن داده ها بررسی می کند. آن ها شرکت را با دیگر شرکت های صنعت مقایسه کرده تا هرگونه بی نظمی که ممکن است حاصل از گزارشات مالی غلط باشد، تشخیص دهند.

تهیه ی مدارک کافی برای نظر دادن

حسابرسان بخش عظیمی از نظرات خود را براساس شواهدی که طی نظارت بررسی می کنند، پایه گذاری می کنند. برای اطمینان از اینکه تعداد کافی مدرک جمع آوری کرده اند، حسابرسان باید میزان ریسک مشتری را درجه بندی کنند. هر چه ریسک مشتری بیشتر باشد، باید پیش از ارائه نظر شواهد بیشتری جمع آوری کنند. کیفیت شواهد نیز حیاتی می باشد. برخی از شواهد باید از منابع شخص ثالث قابل اطمینان، همانند بانک ها و وام دهنده ها تهیه شوند تا اطلاعات مالی مشتری تایید شود.شرکت حسابرسی،حسابداری،حقوق،مدارک،الکترونیک،نظارت،بررسی،حسابرسان

استقلال

شرکت حسابرسی(Auditing Firm) باید حالت مستقل بوده و ظاهر و رفتار استقلال از مشتری داشته باشد. کمبود استقلال به این معنی است که ممکن است حسابرس نتوانسته باشد مشکلات شرکت را مشخص کند، که اعتبار و اطمینان یک شرکت حسابرسی را پایین می آورد. حسابرس نباید به عنوان یک مسئول و فرمان دهنده برای مشتری عمل کرده یا در مدیریت شرکت مشتری دخالت نماید. شرکت های نظارت هم چنین نباید هیچ گونه سود مالی از مشتری داشته باشند. شرکای حسابرس شرکت باید اطمینان یابند که هیچ کدام از حسابرسان فعالیت مشارکتی یا سود مشخص، پیش از نظارت بر مشتری از وی نداشته باشند.

شرکت حسابرسی،حسابداری،حقوق،مدارک،الکترونیک،نظارت،بررسی،حسابرسان