خوش حسابی مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز)

خوش حسابی مالیاتی:

خوش حسابی مالیاتی سبب کاهش هزینه‌های پرداختی مودی می گردد. بنابراین لازم است مودیان اظهارنامه مالیاتی را به دقت تکمیل کرده و سر موقع به سازمان مالیاتی ارسال کنند. طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم  اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی اگر موارد زیر را رعایت کنند مشمول خوش حسابی مالیاتی می گردند.

1-ثبت نام اینترنتی در سامانه امور مالیات انجام داده باشد.

2-طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد.

3-مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند.

جایزه خوش حسابی:

شرایط جایزه خوش حسابی مالیاتی در ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم بیان شده است. مطابق این ماده قانونی، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

همچنین علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به‌ الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقـدام کننـد از هشتـاد درصـد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و واردات کالا:

کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان ۴ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد.ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند. پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی ، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.

اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد ، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تایید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک ، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

طبق موارد ذکرشده ، اگر مودی خوش حساب باشد ، امکان استفاده از تخفیف مالیاتی را دارد.

در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص واردکننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار می باشد.

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و وارادت کالا در دستورالعمل جدید:

درحال حاضر روال سابق تغییر کرده است. طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ ، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موظف شده اند تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مربوط به «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» را فراهم نمایند.