مالیات علی الراس چیست ؟

5/5 - (12 امتیاز)

مالیات علی الراس چیست ؟

تمامی صاحبین کسب و کار ها و بیزنس ها وظیفه دارند که اسناد و مدارک مالی خود را به شکل دوره ای و در قالب اظهارنامه مایاتی به ممیزان و کارشناسان مالیاتی ارائه دهند.

کارشناسان این اظهارنامه ها را بررسی کرده و میزان مالیاتی که به درامد شخص وارد می گردد را محاسبه می کنند. به علت های مختلف مثلا عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و یا به خاطر وجود ایراداتی در دفاتر و اظهار نامه ها ممکن است اظهارنامه پذیرفته نشود و ممیزان مجددا اقدام به محاسبه مالیات نمایند.

مالیات علی الراس در واقع صورتی از فرایند دریافت مالیات است که بر مبنای اسناد و مدارک است.

دلایل علی الراس شدن

طبق ماده ۹۷ قانون مالیات مستقیم علت علی الراس شدن در مالیات های مستقیم به خاطر موارد زیر است:

اگر واحد اقتصادی و تجاری اظهارنامه و ترازنامه اش را در زمان مقرر ارائه نکند.

در صورتی که مودی مدارک را ارائه دهد ولی مدارک ناقص باشند.

اگر مودی مدارک و دفاتر را پس از دریافت نامه کتبی ارائه ندهد.

در صورتی که مدارک درخواست شده در ردیف هزینه های مودی باشد ولی هزینه ها مورد قبول سازمان قرار نگیرد یا جزو درامد های آن باشد.

اگر دفاتر توسط مودی ارائه گردند ولی از نظرم اداره امور مالیاتی دفاتر و مدارک ارائه شده غیر قابل تشخیص باشند یا مطابق مقررات تنظیم نشده باشند.

مالیات علی الراس چند درصد است

برای دانستن درصد مالیات علی الراس می بایست از دفترچه ضرایب مالیاتی درصد های مربوط به تشخیص درامد ها و مالیات هر فعالیت را پیدا کنید تا در اخر مبلغ نهایی مالیات علی الراس مشخص گردد. انجام این کار به عهده ممیزان و کارشناسان مالیاتی می باشد.

نحوه محاسبه مالیات علی الراس

سازمان امور مالیاتی خرید های یک سازمان را برای محاسبه مالیات آن استعلام می کند و زمانی که درامد یک مودی مشخص گردید می توان آن ها را در دوره های سه ماهه مشخص تقسیم کرد و بعد با کمک ضرایب مالیاتی، مالیات مودی را حساب کرد.

وقتی ممیز مالیاتی تعیین کند که دفاتر و اسناد رای تعیین مالیات کفایت نمی کنند محاسبه به صورت علی الراس اغاز می شود.

تحقیق و بررسی لازم برای محاسبه این مالیات از طرق مختلف و با اطلاعات مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی انجام می شود.

بعد این اطلاعات با قرائن مرتبط بابت مالیات علی الراس متناسب و با اعمال ضرایب مورد نظر که در دفترچه ضرایب مالیاتی وجود دارد درامد مشمول مالیات مودی محاسبه می شود. در واقع حاصل ضرب قرائن مالیاتی در ضرایب مالیاتی درامد مشمول مالیات مودی مالیاتی را به ما ارائه می دهد.

ضریب یا ضرایب مالیاتی *  قرینه یا قرائن مالیاتی = درامد مشمول مالیات

دفترچه ضرایب مالیاتی اطلاعات را شامل می شود که به تشخیص و تعیین درامد و محاسبه مالیات علی الراس کمک می کند. این ضرایب به صورت سالانه به اداره های مالیات اعلام می شوند.

قرائن مالیات در واقع به همان عواملی گفته می شود که در شغل ها و اصناف مختلف متناسب با موقعیت شغلی برای تشخیص درامد مشمول مالیات از طریق علی الراس استفاده می شود.

فهرست قرائنی که مرد استفاده قرار می گیرند در زیر آمده است:

1.خرید سالانه

2.فروش سالانه درامد ناویژه

3.میزان تولید در کارخانه ها

4.ارزش حق واگذاری محل کسب

5.جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آن ها و سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب