شرکت خدمات حسابداری

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات مالی و مالیاتی،خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات حسابرسی

تراز آزمایشی شرکت خدماتی باران در پایان سال 1380 به شرح ذیل می باشد:

شرکت خدماتی آریا

تراز آزمایشی اختتامیه

در تاریخ 28/12/80

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار
بانکها

حسابهای دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

استهلاک انباشته اثاثه اداری

استهلاک انباشته ساختمان

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

سرمایه

 

12000000

4000000

4000000

4800000

1000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000000

9750000

12000000

6000000

150050000

جمع کل 182800000 18280000

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

قسمتی از اطلاعات یادداشتهای توضیحی همراه با صورتهای مالی شرکت در پایان سال 80 به شرح زیر استـ

1-مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به قرارداد یک ساله اجاره یک دستگاه خودرو است که در تاریخ 1/7/80 به مبلغ ماهانه 800000 ریال منعقد شده است.

2-مبلغ پیش پرداخت بیمه مربوط به قرارداد یکساله بیمه آتش سوزی با شرکت بیمه آسمان در تاریخ 1/9/80 می باشد که کل مبلغ قرارداد که 6000000 ریال بوده در تاریخ قرارداد پرداخت شده است.

3-اثاثه اداری شرکت دارای عمر مفید 10 ساله و ارزش اسقاط 2000000 ریال می باشند و به روش خط مستقیم مستهلک می شوند.

4-ساختمان که در تاریخ 1/1/80 خریداری شده دارای عمر مفید 10 ساله و ارزش اسقاط 5000000 ریال می باشد و به روش نزولی با نرخ 15 درصد مستهلک می شود.

5-حسابهای پرداختنی شرکت شامل مبلغ 4000000 ریال هزینه قبوض پرداخت نشده سال 80 و مبلغ 8000000 ریال هزینه حقوق پرداخت نشده سال 80 می باشد

6-پیش دریافت درآمد مربوط به قرارداد مورخ 1/7/80 با شرکت بازرگانی زیبا است که مقرر شده در ازاری ارائه یکساله خدمات ماهانه مبلغ 1000000 ریال دریافت شود و کل مبلغ ابتدای قرارداد دریافت شده است.

فعالیتهای این شرکت در سال 1381 به شرح زیر می باشد.

1-    در طی فروردین 81 بابت انجام خدمات به مشتریان مبلغ 12400000 ریال نقدا دریافت و به حساب بانک صادرات واریز گردید.

2-    در تاریخ 7/2/81 مبلغ حقوق پرداخت نشده سال 80 کامل نقدا پرداخت شد..

3-    در تاریخ  10/2/81 مبلغ 4000000 ریال ملزومات اداری مانند کاغذ و قلم و غیره  نقداخریداری شد

4-    در تاریخ 31/2/81 قبوض پرداخت نشده سال 80 و دوماهه اول سال 81 جمعا به مبلغ 6000000 ریال  پرداخت شد.

5-    درآمد سه ماه اردیبهشت و خرداد و تیر جمعا مبلغ 32000000 ریال نقدا دریافت شد

6-     در تاریخ 5/5/81 حقوق کارکنان در چهار ماهه اول سال به مبلغ 3000000 نقدا پرداخت شد.

7-    در تاریخ 1/7/81 بابت اجاره یک ساله محل کار مبلغ 12000000 ریال نقدا  به موجر داده شد.

8-  در تاریخ 1/8/81 شرکت قراردادی یک ساله را با یک شرکت منعقد کرد که طی آن به ازای هر ماه ارائه خدمات مبلغ 500000 ریال دریافت نماید و کل مبلغ قرارداد را در همان ابتدای قرارداد نقدا دریافت نمود.

9-    در تاریخ30/8/81 حقوق کارکنان در چهار ماه دوم سال به مبلغ 3000000 ریال نقدا پرداخت شد

10-            در پایان سال 81 با شمارش موجودی ملزومات مشخص شد مبلغ 2000000 ریال ملزومات در انبار شرکت باقی مانده است.

11-            قبوض آب و برق شرکت تا پایان سال 7000000 ریال بوده که قبوض آن به شرکت ارسال نشده است.

12-            کل مبلغ دریافتی بابت خدمات ارائه شده به مشتریان تا پایان سال مبلغ 52000000 ریال بوده که نقدا دریافت شده است.

مطلوبست تهیه صورتهای مالی سال 1381 شرکت باران.

سال 1381

1-    سند حسابداری و دفتر روزنامه:

چون در سال اول فعالیت شرکت نیستیم بنابر این اولین سند مورد نیاز ، سند افتتاحیه است که از اعداد تراز آزمایشی اختتامیه استفاده می کنیم باید توجه داشته باشید که اگر بجای تراز اختتامیه، سند اختتامیه سال قبل داده بود باید سند معکوس سند اختتامیه سال قبل را بجای سند افتتاحیه سال جاری تنظیم کنیم.

 

بانکها                          12000000

حسابهای دریافتنی          4000000

پیش پرداخت بیمه          4000000

پیش پرداخت اجاره         4800000

موجودی ملزومات           1000000

اثاثه اداری                    52000000

ساختمان                     65000000

1-5/1/81)  زمین                          40000000

استهلاک انباشته اثاثه اداری         5000000

استهلاک انباشته ساختمان          9750000

حسابهای پرداختنی                  12000000

پیش دریافت درآمد                  6000000

سرمایه                                 150050000

 

بانکها           12400000

2-31/1/81)         درآمد خدمات      12400000

حسابهای پرداختنی  8000000

3-7/2/81)           بانکها                    8000000

 

موجودی ملزومات       4000000

4-10/2/81)                بانکها                4000000

هزینه قبوض             2000000

حسابهای پرداختنی    4000000

5- 31/2/81)         بانکها                     6000000

 

بانکها        32000000

6-31/4/81)           درآمد          32000000

هزینه حقوق      3000000

7-5/5/81)             بانکها              3000000

پیش پرداخت اجاره   12000000

8-1/7/81)              بانکها               12000000

بانکها    6000000

9-1/8/81)         پیش دریافت درآمد      6000000

هزینه حقوق           3000000

10-30/8/81)            بانکها              3000000

هزینه ملزومات       3000000

11-29/12/81)           موجودی ملزومات     3000000

هزینه قبوض        7000000

12-29/12/81)        حسابهای پرداختنی   7000000

بانکها            52000000

13-29/12/81)        درآمد خدمات      52000000

 

1-    نقل به دفتر کل

بعد از تنظیم کلیه اسناد حسابداری و ثبت دفتر روزنامه می بایست اقلام حسابهای بدهکار و بستانکار شده به دفتر کل (که در مسائل به شکل T می باشد ) منتقل شوند و سپس مانده گیری شوند تا با استفاده از مانده های حساب دفتر کل تراز آزمایشی تهیه شود در اینجا انجام این مرحله به دانشجو محول می شود.

 

 

3-تراز آزمایشی

شرکت خدماتی باران

تراز آزمایشی

در تاریخ 29/12/81

نام حساب گردش بدهکار گردش بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
بانک

حسابهای  دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

استهلاک انباشته اثاثه

استهلاک انباشته ساخ

سرمایه

درآمد خدمات

هزینه حقوق

هزینه قبوض

هزینه ملزومات

114400000

4000000

4000000

16800000

5000000

52000000

65000000

40000000

12000000

 

 

 

 

 

6000000

9000000

3000000

36000000

 

 

3000000

 

 

 

19000000

12000000

5000000

9750000

150050000

96400000

 

78400000

4000000

4000000

16800000

2000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

6000000

9000000

3000000

 

 

 

 

 

 

 

 

7000000

12000000

5000000

9750000

150050000

96400000

 

جمع کل 280200000 280200000

 

 

4       -اصلاح و تعدیل حسابها
1-    پیش پرداخت اجاره

مانده حساب دفتر کا این حساب شامل دو قسمت است یکی قرارداد سال 80(در توضیحات صورتهای مالی 80) که مبلغ آن 4800000 ریال بوده و در تاریخ 1/7/81 هزینه آن تحمیل شده است و دیگری مربوط به قرارداد سال 81 بوده که از 1/7/81 شروع و 6 ماه آن مربوط به سال 81 است بنابر این 4800000 ریال پیش پرداخت سال 80 و 6000000 ریال پیش پرداخت سال 81 هزینه می شوند.

 

               هزینه اجاره     10800000

14-29/12/81)        پیش پرداخت اجاره      10800000

 

2-   پیش پرداخت بیمه

مبلغ پیش پرداخت بیمه مربوط به قرارداد بیمه سال 80 است که در تاریخ 1/9/80 هزینه تحمل شده است بنابر این کل مبلغ هزینه می شود.

هزینه بیمه آتش سوزی     4000000

15-29/12/81)               پیش پرداخت بیمه       4000000

3-  پیش دریافت درآمد:

مانده پیش دریافت درآمد به دوقسمت است که مبلغ 6000000 ریال قرارداد سال 80 تحقق یافته و از قرارداد سال 81 مبلغ 2500000(مدت 5 ماه هر ماهه 500000) تحقق یافته است.

پیش دریافت درآمد     8500000

16-29/12/81)             درآمد خدمات         8500000

در مورد اصلاح و تعدیل حساب موجودی ملزومات قبلا سند زده شد

4-هزینه های تحمل شده ثبت نشده.

این مورد فقط شامل هزینه حقوق چهارماهه سوم کارکنان به مبلغ 3000000 ریال می باشد

هزینه حقوق       3000000

17-29/12/81)             حسابهای پرداختنی   3000000

5-استهلاک اثاثه اداری

طبق توضیحات  داده شده روش استهلااک اثاثه اداری روش خط مستقیم است که در این روش ابتدا بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط می شود تا مبلغ قابل استهلاک(مبلغ استهلاک پذیر) به دست آید حال از تقسیم مبلغ استهلاک پذیر بر عمر مفید دارایی مبلغ هزینه استهلاک سال بدست می آید که در هر سال تا پایان عمر مفید دارایی ثابت است.

مبلغ استهلاک پذیر اثاثه اداری مبلغ 50000000(2000000-52000000) است که از تقسیم این عدد بر 10(عمر مفید) عدد 5000000 ریال به دست می آید

 

هزینه استهلاک اثاثه اداری     5000000

17-29/12/81)                 استهلاک انباشته اثاثه اداری      5000000

6-استهلاک ساختمان

روش استهلاک ساختمان طبق توضیحات روش نزولی است در این روش برای محاسبه هزینه استهلاک هر سال مبلغ ارزش دفتری دارایی در ضریب استهلاک ضرب می شود همانگونه که می دانید ارزش دفتری هر دارایی برابر است با بهای تمام شده دارایی منهای استهلاک انباشته دارایی . نکته قابل توجه در این روش این است که در سال آخر باید هزینه استهلاک را به میزانی تغییر دهیم که ارزش دفتری دارایی برابر با ارزش اسقاط دارایی شود.

در اینجا استهلاک انباشته دارایی 9750000 ریال است بنابر این ارزش دفتری دارایی 55250000 ریال می شود که اگر در 15 درصد ضرب کنیم هزینه استهلاک ساختماندر سال 81 بدست می آید که برابر با 8287500 می شود.

هزینه استهلاک ساختمان      8287500

18-29/12/81)                     استهلاک انباشته ساختمان  8287500

 

4-  تهیه صورت سود و زیان

شرکت خدماتی باران

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 29/12/81

             درآمد خدمات                                                               104900000

کسر می شود:هزینه ها

هزینه اجاره                                   10800000

هزینه حقوق                                  9000000

هزینه ملزومات                               3000000

هزینه قبوض                                  9000000

هزینه بیمه آتش سوزی                    4000000

هزینه استهلاک اثاثه اداری               5000000

هزینه استهلاک ساختمان                 8287500

جمع هزینه ها                                                                ( 49087500)

سود خالص                                                                           55812500

5-   بستن حسابهای موقت

حسابها به دو دسته دایم و موقت تقسیم می شوند که حسابهای موقت در پایان سال مالی بسته و مانده آنها صفر می شود

درآمد خدمات           104900000

19-29/12/81)             حساب خلاصه سود و زیان          104900000

 

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

 

حساب خلاصه سود و زیان      49087500

20-29/12/81)                   هزینه اجاره                   10800000

هزینه حقوق                  9000000

هزینه ملزومات               3000000

هزینه قبوض                  9000000

هزینه بیمه                    4000000

هزینه استهلاک اثاثه        5000000

هزینه استهلاک ساختمان 8287500

حساب خلاصه سود و زیان         55812500

21-29/12/81)                   سرمایه                    55812500

 

6-     تهیه تراز آزمایشی اختتامیه

بعد از بستن حسابهای موقت از حسابهای دفتر کل مجددا مانده گیری می کنیم و از این مانده ها تراز آزمایشی اختتامیه را تنظیم می کنیم بدیهی است مانده حسابهای موقت می بایست صفر باشند.

شرکت خدماتی باران

تراز آزمایشی اختتامیه

در تاریخ 29/12/81

نام حساب گردش بدهکار گردش بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
بانکها

حسابهای دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

استهلاک انباشته اثاثه

استهلاک انباشته ساخ

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

سرمایه

 

114400000

4000000

4000000

16800000

5000000

52000000

65000000

40000000

 

12000000

8500000

36000000

 

4000000

10800000

3000000

 

 

10000000

18037500

22000000

12000000

205862500

78400000

4000000

 

6000000

2000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

 

10000000

18037500

10000000

3500000

205862500

جمع کل 247400000 247400000

 

7-   تهیه ترازنامه و صورت تغییرات سرمایه

با توجه به مانده های تراز آزمایشی اختتامیه تراز نامه تهیه می شود باید دقت شود نحوه درج حسابهای در ترازنامه بر اساس میزان نقدینگی است.

شرکت خدماتی باران

ترازنامه

در تاریخ 29/12/81

داراییهای جاری:                                           بدهیهای جاری

بانکها                           78400000           حسابهای پرداختنی          10000000

حسابهای دریافتنی            4000000               پیش دریافت درآمد          3500000

پیش پرداخت اجاره           6000000               جمع بدهیها ی جاری                  13500000

موجودی ملزومات            2000000                سرمایه:

جمع داراییهای جاری                90400000      سرمایه آقای ایمانی                  205862500

داراییهای غیر جاری:

اثاثه اداری               52000000

استهلاک انباشته اث  (10000000)

ارزش دفتری اثاثه اداری        42000000

ساختمان               65000000

استهلاک انباشته سا (18037500)

ارزش دفتری ساختمان         46962500

زمین                              40000000

جمع داراییهای غیر جاری          128962500

 

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

جمع داراییها                   219362500            جمع بدهیها و سرمایه                  219362500

 

شرکت خدماتی ایمانی

صورت تغییرات سرمایه

برای دوره مالی منتهی به 28/12/87

سرمایه اول دوره                                                  150050000

اضافه می شود:سود خالص                                       55812500

سرمایه در پایان دوره                                             205862500

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات مالی و مالیاتی،خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات حسابرسی،مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت خدماتی10- ثبت سند اختتامیه(بستن حسابهای دایمی)

در پایان سال مالی بعد از انجام کلیه مراحل چرخه حسابداری می بایست کلیه حسابها بسته شوند تا در ابتدای سال بعد حسابهای دایمی مجددا افتتاح شوند. سند اختتامیه به این شکل است که کلیه حسابهای بدهکار، بستانکار و کلیه حسابهای بستانکار، بدهکار می شوند.

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

حسابهای پرداختنی                   10000000

پیش دریافت درآمد                   3500000

سرمایه                                  205862500

استهلاک انباشته اثاثه اداری        10000000

22-29/12/81)استهلاک انباشته تجهیزات اداری  18037500

بانکها                             78400000

حسابهای دریافتنی             4000000

پیش پرداخت اجاره           6000000

موجودی ملزومات             2000000

اثاثه اداری                      5200000

ساختمان                       65000000

زمین                            40000000

حال این سند وارد دفتر کل می شود و می بایست مانده کلیه حسابها بعد از ثبت این سند صفر شود.

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات
بیشتر بخوانید :
ارسال لیست بیمه پرسنل در سامانه جدید تامین اجتماعی سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *