ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

( محتوای مطالب ) حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه .

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

دستورالعمل و بخشنامه

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با عنایت به بارگذاری لسیت های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم
ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

شمول جریمه ای معادل ۲ درصد کل حقوق پرداختی در صورت عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق توسط دستگاه های دولتی به ادارات امور مالیاتی کشور

همانگونه که مستحضرید، به موجب حکم مقرر در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند». با توجه به اینکه حقوق کارکنان دستگاه های دولتی به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل( اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پرداخت می شود بعضاً دستگاه های موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 86 قانون صدرالاشاره به اداره امور مالیاتی خودداری می نمایند، ضمن اعلام این مطلب که تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون مزبور به خزانه داری به منزله تسلیم فهرست یاد شده به اداره امور مالیاتی محل نمی باشد، متذکر می گردد عدم تسلیم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده 197 قانون فوق الاشاره مشمول جریمه ای معادل 2% کل حقوق پرداختی خواهد بود. لذا خواهشمند است به کلیه ذیحسابی ها تأکید شود تا فهرست حقوق تخصیصی یا پرداختی به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی (هر ماه تا پایان ماه بعد) فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات و یا پرداخت حقوق از طرف خزانه داری کل، به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/9902

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

دستورالعمل

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

بیشتر بخوانید :
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 مالیات مستقیم و ماده 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

بیشتر بخوانید :
ارسال لیست بیمه پرسنل در سامانه جدید تامین اجتماعی سال 1401

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیات های مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی، هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

2_ 6- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج. سایر مقررات:

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون مالیاتهای مستقیم ماده 197

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از :

بیشتر بخوانید :
مهلت ارسال صورت های مالی

دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 197 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

ماده 198 199 قانون مالیات های مستقیم
ماده 198 199 قانون مالیات های مستقیم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم‌چنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

** به موجب بند (۴۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

.* به موجب ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت در شرکت‌های منحله» به ابتدای ماده افزوده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

ماده 199 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بیشتر بخوانید :
مشاور مالی

** به موجب بند (۵۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین متن ماده و تبصره‌های قبلی آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۸۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح و در تبصره (۴) ذیل ماده‌ عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ در کشور تصویب شده است. نام دیگر قانون مالیات‌های مستقیم در ایران قانون مالیات بر درآمد است. دلیل این نام گذاری آن است که این مالیات به طور مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران اداره دارایی از اموال و درآمد افراد گرفته می‌شود. این قانون بعدها اصلاحیه‌های متعددی از جمله ماده ۱۹۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم داشته است. این قانون از سال ۱۳۶۸ اجرا شده است. موضوع این مقاله تفسیر ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است و به مسائل مختلف مربوط به این ماده از قانون می‌پردازد

قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

مالیات مستقیم به مالیاتی گفته می‌شود که بر درآمد و دارایی افراد تعلق می‌گیرد. اولین بار در زمان مشروطه تلاش‌هایی برای تصویب قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت. از آن زمان تا کنون تغییرات و اصلاحیه‌های زیادی از جمله ماده اصلاحی ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون صورت گرفته است. افراد مختلف و صنف‌های کاری باید نسبت به پرکردن اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مرتکب جرم شده و مشمول جریمه‌های مختلف می‌شوند. مالیات مستقیم به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران از مردم گرفته می‌شود. البته در صورتی که کارمند دولت باشید مالیات شما به‌صورت خودکار از حقوق کسر می‌گردد. هم چنین در جهت رعایت عدالت اجتماعی اقشار کم درآمد از پرداخت مالیات معاف هستند. نوعی مالیات غیرمستقیم نیز از مردم گرفته می‌شود که به شکل افزایش قیمتی که روی اجناس کشیده می‌شود دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید :
مشاور مالیاتی

قانون مالیات‌های مستقیم از ۵ باب و ۲۸۲ ماده قانونی تشکیل شده است. باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد، مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم است. ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در باب چهارم یعنی مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم جای می‌گیرد. این باب ماده ۱۹۶ تا ۲۰۲ را در بر می‌گیرد.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که مؤدیان مالیاتی باید در زمان مقرر اقدام به تسلیم مشخصات، فهرست‌ها و قراردادها نمایند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. برای حقوق ۲۰ درصد حقوق و برای پیمانکاری معادل ۱ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد. هم چنین مؤدی باید تضمین کند تا خسارتی که به دولت وارد شده است را جبران کند. دو واژه‌ی پیمان و قرارداد معمولاً به‌جای هم به کار می‌روند. از طرفی نیز دلیلی منطقی وجود ندارد که این ماده تنها به پیمانکاری‌های خاصی مثل کارهای ساختمانی و … تعلق بگیرد. هم چنین تسلیم رونوشت قراردادها طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مصوب اسفند ۱۳۶۶ الزامی می‌باشد.

به‌صورت عرفی استفاده از لفظ پیمانکار می‌تواند در هر قراردادی صورت بگیرد. با استناد به گزاره‌هایی که ذکر شد جریمه ۱ درصد به تنها به پیمانکاری‌های ذکر شده در ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نمی‌گیرد و اگر کارفرما از ارسال رونوشت قرارداد به اداره امور مالیاتی سرپیچی کند مشمول این جریمه قانونی خواهد شد.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌دارد که در صورت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق، جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نخواهد گرفت. ارسال لیست مالیات حقوق تا چند سال قبل تنها به روش فیزیکی انجام می گرفت و روش دیگری در دسترس نبود. امروزه روش جدیدی به نام روش ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق وجود دارد که مشمول عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون‌های مالیاتی‌ مستقیم نیز می‌شود.

بخشنامه عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

عدم اطلاع برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی از این روش باعث شد تا سازمان بخشنامه‌ای به شماره  ۲۳۰/۹۶/۱۳۲ صادر کند. این بخشنامه اعلام می‌دارد: از آن جا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به‌صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده‌اند، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

بخشودگی ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

اگر مؤدیان به موقع نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های سود و زیان، اظهارنامه و ترازنامه یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا صورت حساب سود و زیان اقدام کنند، هشتاد درصد جریمه‌ای که به آنان تعلق گرفته بخشیده خواهد شد. همچنین اگر مؤدیان تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات به پرداخت مالیات اقدام کنند، از چهل درصد جرائمی که در این قانون ذکر شده معاف خواهند بود. ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

جرائم اشخاص طبق ماده 197 ق م م

طبق مفاد این ماده اشخاص به شرح ذیل نسبت به تکالیف خود اقدام می نمایند:

 • تسلیم صورت راجع به مودی
 • تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق
 • تسلیم هر نوع قرارداد پیمانکاری یا سایر قراردادها
 • تسلیم مشخصات مربوط به مودی مربوطه
 • جریمه متعلق در مورد حقوق، 2 درصد حقوق پرداختی و قرارداد پیمانکاری و سایر قراردادها، 1 درصد کل قرارداد می باشد.
بیشتر بخوانید :
خدمات حسابداری و حسابرسی

جایزه، جریمه دیرکرد و بخشودگی تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم

در ارتباط با جایزه خوش حسابی، جریمه دیرکرد و بخشودگی جریمه ماده فوق و تبصره های آن، هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل اعلام رای نموده است:

 • جایزه خوش حسابی 1 درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال ( پرداخت ) مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمی باشد.
 • در صورت عدم انجام تکالیف پرداخت کنندگان حقوق و تعلق جرائم مواد 197 و 199 ق م م ، جریمه 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه شامل حال آنها نمی شود.
 • بخشودگی 80 و 40 درصد جرائم مقرردر تبصره 1 ماده 190 ق م م شامل جرائم مفاد مواد 197 و 199 ق م م می گردد.
 • بخشودگی جریمه تبصره 1 ماده 190 قبل و بعد از ابلاغ
 • در صورتی که مالیات متعلقه قبل از صدور برگ مطالبه، پرداخت یا فهرست حقوق تسلیم شود
 • در صورتی که پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت پذیرد
 • در این 2 حالت بخشودگی 80 درصد جریمه موضوع مواد 197 و 199 ق م م به آن تعلق می گیرد.

مزایای پایان خدمت

طبق بند 5 ماده 91 ق م م هزینه پایان خدمت پرسنل،  معاف از مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ولی در مواقعی کارفرمایان با انعقاد قرارداد جدید با پرسنلی که قراداد خدمت آنها در سال قبل پایان یافته است و هزینه پایان کار خود را دریافت نموده اند، مبادرت به انعقاد قرارداد جدید می نمایند که در این حالت نه تنها خدمت آنها پایان نمی پذیرد، بلکه استمرار و ادامه نیز می یابد.

بنابراین مبالغی که در پایان مدت اینگونه قراردادها ( مدت معین ) به پرسنل پرداخت می شود و در سال بعد هم ادامه پیدا می کند، مشمول مالیات حقوق می باشد.

مفهوم اظهارنامه مالیاتی

همانطور که از مفاد ماده 110 ق م م استنباط میشود، اظهارنامه فرمتی است شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران، با میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام ونشانی هر یک از شرکاء و سهامداران.

همچنین طبق مفاد ماده 86 ق م م لیست حقوق و دستمزد فهرستی است شامل نام و نشانی پرسنل حقوق بگیر کارفرما با میزان حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی و سایر موارد مصرح در ق م م و قوانین مرتبط که از طرف کارفرمای مربوطه تهیه و به اداراه امور مالیاتی محل فعالیت مودی ارسال می گردد.

مرور زمان مالیاتی حقوق

با توجه به صدر ماده 156 ق م م، اداره امور مالیاتی، اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد ( درآمد هر منبع ) که در موعد مقرر تسلیم شده است را تا (یکسال ) از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.

بنابراین و با توجه به اینکه هزینه حقوق و دستمزد و جدول متعلق به آن تابعی از اظهارنامه ماده 110 ق م م می باشد و به صراحت صدر ماده 156 ق م م به عنوان یک منبع درآمدی محسوب و به همراه سایر منابع درآمدی مندرج در اظهارنامه تسلیمی مورد رسیدگی اداره امور مالیاتی قرار میگیرد.

لذا مرور زمان مالیاتی حقوق در صورت تسلیم به موقع اظهارنامه 110 ق م م و در موعد مقرر قانونی، یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه می باشد.

بیشتر بخوانید :
هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

شرط مشمولیت مرور زمان 5 سال مالیات حقوق

در دو مورد اداره امور مالیاتی، مالیات و جرائم متعلقه مربوط به حقوق را به موجب برگ تشخیص مالیات و رعایت مهلت مقرر 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات موضوع ماده 157 ق م م از مودی مطالبه میکند:

 • در صورتی که کارفرما مالیات متعلق را در موعد مقرر و طبق مفاد ماده 86 ق م م پرداخت نکند
 • در مواقعی که مالیات را کمتر از میزان واقعی پرداخت نماید
 • در صورت کسر مالیات حقوق از طرف کارفرما و عدم پرداخت آن در موعد مقرر قانونی، وصول مالیات از نامبرده،  مشمول مرور زمان نخواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جرائم مقرردرارتباط با ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانونگذار در این ماده 2 نوع جریمه درصورت تخلف نسبت به کسر و پرداخت مالیات مودیان دیگر جهت پرداخت کنندگان حقوق پیش بینی نموده است:

 • 10 درصد جریمه مالیات پرداخت نشده در موعد مقررطبق مفاد ماده 86 ق م م
 • 2/5 درصد جریمه مالیات به ازای هر ماه نسبت به ( مدت تاخیر ) از سررسید پرداخت مالیات
ابهامات موجود در ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

2 نوع ابهام در ماده یاد شده عبارتند از: ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

 • در قسمت اخیر پاراگراف اول، قانونگذار 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت مالیات عنوان نموده است که به نظر می رسد مراد و منظور مقنن (جریمه 2/5 درصد) مد نظر بوده است. قانونگذار در پاراگراف دوم عبارت  اشتباه (2/5 درصد مالیات) را تصحیح و عبارت درست آن را درج نموده است که به نظر میرسد این اشتباه بایستی اصلاح گردد. ماده 199 قانون مالیات های مستقیم
 • اصولا کسر و پرداخت مالیات تکلیفی به عهده کارفرما میباشد و در مواردی مانند تبصره 9 ماده 53 ق م م، قانونگذار مستاجرین را مکلف به پرداخت مالیات مال الاجاره نموده است که با توجه به پاراگراف دوم ماده 199 قانون مالیات های مستقیم دریافت کننده وجوه به صورت کلی تکلیفی در این زمینه نداشته بخصوص زمانی که از حقوق بگیران اشخاص بوده و طبق قانون حق مراجعه به اداره امور مالیاتی را ندارد، مگر اینکه نامبرده نیز دارای پرونده مالیاتی باشد که این مورد یکی از ابهام های اساسی این ماده قانونی میباشد.
جمع بندی

مالیات مستقیم بدون واسطه توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. در صورت عدم تسلیم اطلاعات و اظهارنامه یا صورت حساب و ترازنامه توسط مؤدیان مالیاتی، مشمول ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. این ماده از قانون جریمه‌ای معادل بیست درصد حقوق و برای پیمانکاران معادل یک درصد از مبلغ قرارداد است. به دلیل عرفی بودن لفظ پیمانکار در قراردادها، کارفرماها ملزم به ارسال رونوشت قرارداد به سازمان امور مالیاتی هستند. در صورت ارسال الکترونیکی مدارک، جریمه به افراد تعلق نخواهد گرفت و این موضوع با صدور بخشنامه‌ای توسط اداره امور مالیاتی روشن شده است. در صورت پرداخت مالیات طبق صورت حساب و ترازنامه؛ هشتاد درصد جریمه و در صورت ترتیب دادن پرداخت تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی چهل درصد جریمه بخشوده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *