تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

Rate this post

تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

درخصوص تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394  لازم به توضیح است:

طبق ردیف 2 بند (ج) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 7/12/1396 منظور از تسویه در تبصره ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه ) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد . بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شواری مالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت  نرسیده باشد  درخصوص اعطاء تخفیف مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم  صرفاً می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد .

متن کامل بخشنامه 200/96/158 مورخ 07/12/1396 به شرح زیر می باشد :

مخاطبین/ذینفعان :              امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 03/10/1396درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 03/10/1396در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب31/04/1394  جهت اجراء ابلاغ می گردد.

موارد ضروری در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی

Rate this post

موارد ضروری  در حسابرسی های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی:

در خصوص اشخاص حقوقی:

 1. در مواردی کهدر تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های (6) و (7) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم توامان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ های مذکور) می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.
 2. در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.
 3. در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد.
 4. با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفا درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از 01/01/1395 و به بعد شروع می شود، قابل اعمال است.

در خصوص اشخاص حقیقی:

 1. تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی(موضوع ماده 123 قانون مذکور) می باشند را شامل می گردد. لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مد نظر قرار گیرد.
 2. در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیر الذکر مد نظر قرار می گیرد.

(به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مودی دارای فعالیت شغی بعد از کسر معافیت ها مبلغ 1,200,000,000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500,000,000  ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1,000,000,000 ریال نسبت به مازاد 500,000,000ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می گردد).

 1. در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.
 2. مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند(تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم) لازم الرعایه نبوده و می بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.
 3. در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.
 4. نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آنها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم( برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون) در مورد آنها جاری نمی باشد.
 5. در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هریک از شرکاء نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود ( در صورت دارا بودن شرایط) می توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند.

مقررات عمومی:

 1. عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مودی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات سال پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می گردد.
 2. منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفا پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی های قطعی شده سال های قبل از سال پایه نمی باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفا می بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.
 3. منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.
 4. با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه در درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مودی در سال پایه و سال بعد که به نرخ های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می باشند، خواهد بود.
 5. در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می باشد، تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می باشد.
 6. با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف موردنظر از مصادیق مشوق های مالیاتی می باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.
 7. در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه ( ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.
 8. در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذیربط با هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می باشد.

ثبت نام سامانه مودیان

Rate this post

 

بعد از این که افراد مشمول ثبت نام سامانه مودیان را انجام دهند، می توانند با هر سخت افزار یا نرم افزاری که به حافظه مالیاتی وصل باشد، به این سامانه متصل شوند. در ادامه، امکان ارسال صورتحساب های الکترونیکی از این طریق به صورت منظم وجود خواهد داشت. صورتحساب الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی مودی ذخیره می شوند. مشخصات و نوع اطلاعات این صورتحساب ها هم متناسب با نوع کسب و کار تعیین می شود. به هر حال، تمام اشخاص مشمول اعم از حقیقی یا حقوقی باید شناخت مناسبی از سامانه مودیان داشته باشند و نام نویسی شان را در این سامانه انجام دهند. چرا که عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی از این طریق، به جریمه شدن شخص خاطی منجر خواهد شد. طبق قانون مصوب در این زمینه، کسانی که در موعد مقرر ثبت نام شان را انجام نداده و صورتحساب ارسال نکنند، مشمول پرداخت جریمه به میزان حداقل ۲۳ درصد از فروش شان خواهند شد.

مراحل:

1.ابتدا باید نشانی اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور یعنی tax.gov.ir را در مروگر خود قرار داده و جست و جو نمایید. برای ورود به سایت این سازمان و ثبت نام اولیه در سامانه مودیان، می توانید از سیستم های کامپیوتری یا گوشی های موبایل استفاده کرده و از این نظر با محدودیتی رو به رو نخواهید بود.

2.بعد از این که آدرس فوق را سرچ کردید، منتظر باشید تا گوگل نتیجه جست و جوی تان را نمایش دهد. اولین سامانه بالا آمده در لیست نتایج با همین نشانی و عنوان مربوط به سایت سازمان سنجش است. پس بر روی آن کلیک کرده و وارد شوید.

3.در ادامه به صفحه اصلی سایت سازمان امور مالیاتی کشور وارد می شوید. در قسمت بالا و سمت راست این صفحه، گزینه ای تحت عنوان «خدمات اصلی مالیاتی» قرار گرفته است. برای ورود به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و ثبت نام در آن، روی این گزینه کلیک کنید.

4.با انتخاب گزینه مربوط به خدمات اصلی، منویی مانند شکل زیر در بالای صفحه برای تان نمایش داده می شود که شامل خدمات متعددی است. برای این که بتوانید نام نویسی اولیه را در سایت مودیان انجام دهید، باید از این قسمت گزینه «ثبت صندوق فروش و حافظه مالیاتی» را بزنید.

5.در مرحله بعد، به صفحه ورودی این سامانه می رسید. برای این که بتوانید ثبت نام سامانه مودیان را از این طریق انجام دهید، باید اطلاعات کاربری خود اعم از کد ملی و رمز عبور را در این بخش وارد کنید. این موارد همان اطلاعات کاربری شما در سایت سازمان امور مالیاتی هستند.

پس برای ورود به سامانه مذکور، حتما باید در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام کرده باشید. اگر تا کنون در این سایت نام نویسی نکرده اید، از قسمت بالای همین پنجره بر روی گزینه «ثبت نام» کلیک کرده و اقدامات مربوطه را طی کنید. با تکمیل ثبت نام تان در سایت سازمان امور مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور در اختیارتان قرار گرفته و می توانید با کمک این اطلاعات، در سامانه مودیان هم نام نویسی کنید.

6.به هر حال، بعد از این که نام کاربری و رمز عبورتان را در این بخش به درستی وارد کردید، یک کد احراز هویت بر روی شماره تلفن تان ارسال شده تا از تطابق کد ملی و شماره تلفن اطمینان حاصل گردد. باید این کد را دریافت کرده و در جایگاه مربوط به خود قرار دهید.

7.در نهایت، به کارپوشه خود در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی وارد می شوید. اکنون نام نویس اولیه شما عملا به اتما رسیده و کار پوشه تان فعال می شود. در ادامه باید منتظر فرا رسیدن زمان نهایی ثبت نام باشید تا به همین شکل وارد کار پوشه خود شده و اقدامات لازم را انجام دهید.

صورتحساب شمس سامانه مودیان

صورتحساب شمس به معنای صورتحساب خورشید نیست بلکه شمس  یعنی صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان امور مالیاتی، یعنی هرفاکتوری که مثل قبل براحتی و ازادانه صادر میشد و به دست مشتری می رسید .الان فقط فاکتورهای الکترونیکی از سامانه با کد رهگیری دارای اعتبار است .

شرایط استثنا که همان صورتحساب شمس می باشد برای مواقعی است که:

۱-سامانه قطع است

۲-شرایط خارج از اراده و اختیار و پیش بینی نشده که به سامانه دسترسی وجود ندارد و امکان صدور فاکتور وجود نداشته باشد، حوادث و سوانح از آتش سوزی ،سیل،زلزله و اتفاقات غیر متقربه دیگر (جنگ و اغتشاشات)

۳-سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی

۴-قطع برق

فقط در این شرایط خاص مودی مکلف است پس از بروز حادثه مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگر که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام کند و  سازمان امور مالیاتی اجازه داده که از فاکتورهای کاغذی استفاده نمایید یعنی همان فاکتورهای شمس با این تفاوت که باید کد رهگیری یکتا مالیاتی داشته باشند.

سازمان امور مالیاتی در ابتدای هر دوره یک سری شناسه معتبر در اختیار میگذارد که در شرایط خاص مودیان بتوانند استفاده نمایند.

مودی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا ۷ روز کاری صورتحساب شمس را در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید، درصورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است. همچنان مودی می تواند طی پرداخت کارمزد مربوطه ثبت اطلاعات صورتحساب شمس را در کارپوشه به شرکت معتمد متحول نماید و شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه ،مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد. مؤدي پس از رفع حادثه يا نقص فني مجاز به استفاده و صورتحساب شمس براي فروش كالا يا ارائه خدمت نمي باشد.

تکالیف شرکت معتمد

 • شركت معتمد مكلف است حداكثر ظرف مدت 2 روز كاري بعد از اعلام بروز حادثه يا نقص فني توسط مؤدي نسبت به رفع آن اقدام و امكان صدور صورتحساب الكترونيكي را براي مؤدي فراهم نمايد.
 • شركت معتمد مكلف است شناسه تخصيص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مؤديان تحت پوشش خود، بر اساس نياز فروشنده و مقررات اعلامي توسط مركز، متناسب با كسب و كار فروشنده، اقدام نمايد.
 • شركت معتمد مكلف است تربيتي اتخاذ نمايد كه فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب هاي شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحويل نماينده شركت معتمد نموده و رسيد مربوطه را اخذ نمايند.
 • شركت معتمد مكلف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پس از پايان هر دوره مالياتي نسبت به تعيين وضعيت صورتحساب هاي شمس تخصيص داده شده به فروشنده از قبيل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتيجه را از طريق سامانه مؤديان به مركز اعلام نمايد.
 • شركت معتمد مكلف است حداكثر 15 روز پس از پايان هر دوره مالياتي نسبت به تعيين وضعيت صورتحساب هاي شمس تخصيص داده شده به فروشنده از قبيل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتيجه را از طريق سامانه مؤديان به مركز اعلام نمايد.
 • شركت معتمد مكلف است در صورت دريافت، ثبت و با تاييد صورتحساب هاي شمس صادره مؤدي، مرتب ثبت در سامانه مؤديان را اعتبارسنجي و نتيجه را به مركز اعلام نمايد.
 • شركت هاي معتمد در صورت عدم ثبت يا بررسي و تائيد صورتحساب هاي شمس ناصحيح تسليم با ارسال شده مودي مشمول جبران خسارت برابر مقررات مربوط خواهند بود. اين مسئوليت، شامل موارد عدم صدور صورتحساب شمس ناشي از كتمان درآمد توسط مودي، نخواهد بود.

تکالیف مراکز

 • مركز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصيص بر خط شناسه يكتاي معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شركت هاي معتمد فراهم نمايد.
 • مركز موظف است مقررات موضوع ماده (3) و تبصره ماده (10) اين دستورالعمل و تهيه و اعلام نمايد.
 • مركز موظف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شركت معتمد، نسبت به توليد شناسه و اختصاص آن به شركت معتمد اقدام نمايد.
 • نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده مركز مي باشد.

مالیات علی الراس چیست ؟

Rate this post

مالیات علی الراس چیست ؟

تمامی صاحبین کسب و کار ها و بیزنس ها وظیفه دارند که اسناد و مدارک مالی خود را به شکل دوره ای و در قالب اظهارنامه مایاتی به ممیزان و کارشناسان مالیاتی ارائه دهند.

کارشناسان این اظهارنامه ها را بررسی کرده و میزان مالیاتی که به درامد شخص وارد می گردد را محاسبه می کنند. به علت های مختلف مثلا عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و یا به خاطر وجود ایراداتی در دفاتر و اظهار نامه ها ممکن است اظهارنامه پذیرفته نشود و ممیزان مجددا اقدام به محاسبه مالیات نمایند.

مالیات علی الراس در واقع صورتی از فرایند دریافت مالیات است که بر مبنای اسناد و مدارک است.

دلایل علی الراس شدن

طبق ماده ۹۷ قانون مالیات مستقیم علت علی الراس شدن در مالیات های مستقیم به خاطر موارد زیر است:

اگر واحد اقتصادی و تجاری اظهارنامه و ترازنامه اش را در زمان مقرر ارائه نکند.

در صورتی که مودی مدارک را ارائه دهد ولی مدارک ناقص باشند.

اگر مودی مدارک و دفاتر را پس از دریافت نامه کتبی ارائه ندهد.

در صورتی که مدارک درخواست شده در ردیف هزینه های مودی باشد ولی هزینه ها مورد قبول سازمان قرار نگیرد یا جزو درامد های آن باشد.

اگر دفاتر توسط مودی ارائه گردند ولی از نظرم اداره امور مالیاتی دفاتر و مدارک ارائه شده غیر قابل تشخیص باشند یا مطابق مقررات تنظیم نشده باشند.

مالیات علی الراس چند درصد است

برای دانستن درصد مالیات علی الراس می بایست از دفترچه ضرایب مالیاتی درصد های مربوط به تشخیص درامد ها و مالیات هر فعالیت را پیدا کنید تا در اخر مبلغ نهایی مالیات علی الراس مشخص گردد. انجام این کار به عهده ممیزان و کارشناسان مالیاتی می باشد.

نحوه محاسبه مالیات علی الراس

سازمان امور مالیاتی خرید های یک سازمان را برای محاسبه مالیات آن استعلام می کند و زمانی که درامد یک مودی مشخص گردید می توان آن ها را در دوره های سه ماهه مشخص تقسیم کرد و بعد با کمک ضرایب مالیاتی، مالیات مودی را حساب کرد.

وقتی ممیز مالیاتی تعیین کند که دفاتر و اسناد رای تعیین مالیات کفایت نمی کنند محاسبه به صورت علی الراس اغاز می شود.

تحقیق و بررسی لازم برای محاسبه این مالیات از طرق مختلف و با اطلاعات مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی انجام می شود.

بعد این اطلاعات با قرائن مرتبط بابت مالیات علی الراس متناسب و با اعمال ضرایب مورد نظر که در دفترچه ضرایب مالیاتی وجود دارد درامد مشمول مالیات مودی محاسبه می شود. در واقع حاصل ضرب قرائن مالیاتی در ضرایب مالیاتی درامد مشمول مالیات مودی مالیاتی را به ما ارائه می دهد.

ضریب یا ضرایب مالیاتی *  قرینه یا قرائن مالیاتی = درامد مشمول مالیات

دفترچه ضرایب مالیاتی اطلاعات را شامل می شود که به تشخیص و تعیین درامد و محاسبه مالیات علی الراس کمک می کند. این ضرایب به صورت سالانه به اداره های مالیات اعلام می شوند.

قرائن مالیات در واقع به همان عواملی گفته می شود که در شغل ها و اصناف مختلف متناسب با موقعیت شغلی برای تشخیص درامد مشمول مالیات از طریق علی الراس استفاده می شود.

فهرست قرائنی که مرد استفاده قرار می گیرند در زیر آمده است:

1.خرید سالانه

2.فروش سالانه درامد ناویژه

3.میزان تولید در کارخانه ها

4.ارزش حق واگذاری محل کسب

5.جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آن ها و سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

 

رسیدگی به اظهارنامه موءدیان از سوی سازمان امور مالیاتی

Rate this post

مهلت رسیدگی به اظهارنامه موءدیان از سوی سازمان امور مالیاتی: ماده 156 قانون ماليات مستقيم

اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید. ماده 157 قانون ماليات مستقيم نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

دعوت نامه سازمان مالیات برای ارائه اظهارنامه وسایر اسناد ومدارک:

اظهارنامه مالیات عملکرد برای یک سال مالی است که مؤدیان مطابق دعوت نامه اداره امورمالیاتی موظف به ارائه اسناد و مدارکی هستند که دال بر درآمد سالانه بر اساس نوع و گروه بندی شغل است.

کارگروه رسیدگی به پرونده های مالیاتی موظف هستند پس از صدور حکم به وسیله ریئس گروه مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان را آغاز کنند. برای شروع لازم است دعوت نامه را برای مؤدی ابلاغ کرده و ضمن آن از مؤدی بخواهند از تاریخ ابلاغ دعوت نامه به مدت 7 تا 15 روز اسناد و مدارک درخواستی را به اداره امور مالیاتی تحویل دهد. به خاطر داشته باشید این زمان فقط به مدت یک هفته قابل تمدید است که فقط در صورت درخواست کتبی مؤدی مالیاتی یا وکیل قانونی او قابلیت تمدید دارد.

اسناد و مدارک درخواستی شامل کلیه مستندات ومدارکی است که مربوط به درآمد و هزینه های مربوط به فعالیت های شغلی مؤدی در یک سال مالیاتی است.

چگونگی رسیدگی:

پس از دریافت دعوتنامه صاحبان مشاغل می تواننند در قبال دریافت دعوتنامه سه کار انجام دهند:

1.اگرمؤدی بدون توجه به دعوتنامه هیچ کدام از اسناد و مدارک خواسته شده را در مهلت مقرر ارائه ندهد، سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه پیش شرطی، گزارش رسیدگی را به صورت علی الراس صادر خواهد کرد.

2.اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را مطابق ابلاغیه به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، ولی مدارک و اسناد کامل نباشد و مؤدی مطابق تکالیف درج شده در آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم، مدارک را ارائه نداده نباشد، در این حالت اداره امور مالیاتی گزارش را به صورت علی الرأس صادر می کند.

3.اگر مؤدی مدارک و اسناد درخواستی را ارائه دهد و مدارک و اسناد را نیز مطابق آیئن نامه های اجرایی ماده 95 قانون مالیات بوده و در زمان مقرر هم به واحد رسیدگی به پرونده تحویل داده شود، رسیدگی به دفاتر و اسناد مورد پذیرش قرار گرفته و بررسی درآمد و برگشت هزینه ها به صورت علی الرأس خواهد بود.

اظهارنامه ارزش افزوده با نرخ صفر

5/5 - (3 امتیاز)

اظهارنامه ارزش افزوده با نرخ صفر

یکی از وظایف مودیان نظام ارزش افزوده ارسال اظهارنامه حداکثر تا 15 روز پس از پایان دوره سه ماهه و پرداخت مالیات و عوارض می باشد اما با اینکه چند سالی هست که از اجرایی شدن ارزش افزوده گذشته اما هنوزم کسانی هستند که نمی‌دانند مشمول ارزش افزوده هستند یا نه ؟

اظهارنامه ارزش افزوده

فرمی است که توسط سازمان امور مالیاتی طراحی شده و در اختیار مودیان ارزش افزوده قرار داده شده است و مودیان می توانند اطلاعات مربوط به کالا و خدمات عرضه شده و کالاها و خدمات خریداری شده و ما به تفاوت مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

مالیات با نرخ صفر در ارزش افزوده

زمانی که شخصی مشمول ارزش افزوده باشد و در دوره ای از ارزش افزوده فعالیت و هیچ گونه تراکنش خرید و فروش نداشته باشد باید اظهارنامه ارزش افزوده خود را با نرخ صفر اعلام کند.

نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده با نرخ صفر

اگر در یک دوره مالیاتی ارزش افزوده بنا به دلایلی مانند شرایط نامناسب اقتصادی و یا دلایل دیگر ، شخصی که مشمول ارزش افزوده است و ثبت نام خود را هم انجام داده هیچ گونه تراکنش خرید و فروشی نداشته باشد حتما باید اظهارنامه ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوطه ارسال کند و تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه مشابه دوره های قبل می باشد فقط مبالغ مربوط به خرید و فروش را صفر وارد می کنیم. و ارسال نهایی را انجام می دهیم و کد رهگیری هم دریافت می کنیم و فقط مرحله پرداخت حذف می شود و مالیات و عوارضی پرداخت نمی‌کنیم.

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده با نرخ صفر به این معنی است که مودی مورد نظر مشمول نظام ارزش افزوده می باشد و فقط آن دوره فعالیتی نداشته که بخواهد اعلام کند.

چرا باید اظهارنامه را با نرخ صفر اعلام کنیم؟

نداشتن تراکنش خرید و فروش در یک دوره مالیاتی، دلیل قابل قبولی نیست که اظهارنامه خود را در آن دوره ارسال نکنیم. به این دلیل که کارشناس اداره ارزش افزوده در زمان صدور گواهی نامه ارزش افزوده و در زمان رسیدگی ارزش افزوده بررسی و کنترل می‌نماید که تمامی اظهارنامه ارزش افزوده برای همه دوره های مالیاتی ارسال شده یا نه، پس حتما در زمانی که هیچ گونه فعالیتی ندارید اظهارنامه خود را ارسال نمایید.

مالیات با نرخ صفر و تفاوت آن با معافیت مالیاتی در ارزش افزوده

خیلی از مودیان در تشخیص ارزش افزوده با نرخ صفر و معافیت مالیاتی دچار اشتباه می شوند و همانطور که در توضیحات بالا اشاره شد، زمانی که شخصی طبق قانون مشمول نظام ارزش افزوده باشد و در دوره ای هیچ گونه تراکنش خرید و فروشی نداشته باشد باید اظهارنامه خود را با نرخ صفر اعلام کند.

اما در معافیت مالیاتی زمانی که شخصی طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد نیازی به ثبت نام، دریافت گواهینامه ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه ندارد.

در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی مانند محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان،کود، بذرى نان، گوشت، برنج و …معاف از ارش افزوده هستند پس کسانی که در موضوع این قانون قرار ندارند باید در سامانه ثبت نام و ارزش افزوده خود را پرداخت کنند.

اشتباه مودیان ارزش افزوده در زمان عدم فعالیت

اشتباهی که خیلی از مودیان ارزش افزوده انجام می دهند این هست که در دوره ای که تراکنش خرید و فروش ندارند به نوعی خود را معاف از ارسال اظهارنامه می دانند که باعث می شود مشمول جریمه شوند و در پایان نکته حائز اهمیت اینجاست که ارسال اظهارنامه ارزش افزوده یکی از تکالیف مودیان می باشد. پس حتی زمانی که فعالیتی ندارید باید اظهارنامه ارزش افزوده خود را ارسال نمایند.

خوش حسابی مالیاتی

5/5 - (3 امتیاز)

خوش حسابی مالیاتی:

خوش حسابی مالیاتی سبب کاهش هزینه‌های پرداختی مودی می گردد. بنابراین لازم است مودیان اظهارنامه مالیاتی را به دقت تکمیل کرده و سر موقع به سازمان مالیاتی ارسال کنند. طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم  اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی اگر موارد زیر را رعایت کنند مشمول خوش حسابی مالیاتی می گردند.

1-ثبت نام اینترنتی در سامانه امور مالیات انجام داده باشد.

2-طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد.

3-مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند.

جایزه خوش حسابی:

شرایط جایزه خوش حسابی مالیاتی در ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم بیان شده است. مطابق این ماده قانونی، معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

همچنین علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به ما به‌ الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقـدام کننـد از هشتـاد درصـد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و واردات کالا:

کلیه گمرکات اجرایی در خصوص وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالاها به میزان ۴ % مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی ، جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ارسال می گردد.ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار گمرک موظفند، چنانچه تاکنون به منظور وصول مالیات علی الحساب، واحد مالیاتی در گمرک مستقر ننموده باشند، با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع اقدام نمایند. پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی ( واردکنندگان کالا ) از طریق سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (قبض بانک) صادر و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. قبض مذکور در سه نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی ، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه خواهد بود.

اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد ، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تایید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک ، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.

طبق موارد ذکرشده ، اگر مودی خوش حساب باشد ، امکان استفاده از تخفیف مالیاتی را دارد.

در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص واردکننده در استان دیگری باشد، اداره امور مالیاتی محل استقرار گمرک مراتب خوش حساب بودن مودی را کتبا از اداره عملکرد مودی استعلام وادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

گواهی صادره مبنی بر خوش حساب بودن مودی از تاریخ صدور به مدت ۶ ماه دارای اعتبار می باشد.

خوش حسابی مالیاتی در گمرک و وارادت کالا در دستورالعمل جدید:

درحال حاضر روال سابق تغییر کرده است. طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ ، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور موظف شده اند تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ مربوط به «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان ۴% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» را فراهم نمایند.

سامانه مودیان مالیاتی

5/5 - (4 امتیاز)

سامانه مودیان چیست و جریمه عدم ثبت نام در سامانه چگونه است؟

سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir، عنوان سامانه‌ای است که برای اولین مرتبه، در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفت. هرچند، این قانون، در سال 1398 به تصویب قانون گذار رسید، اما تا سال 1401 عملا، سامانه مستقلی، تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی، تاسیس نشده و طبق اظهارات وزیر اقتصاد، قرار است که در آخر تیر ماه سال جاری، سامانه مزبور، راه اندازی و به عموم معرفی گردد. بند پ ماده 1 قانون مذکور، در تعریف سامانه مودیان مالیاتی، مقرر داشته:

« سامانه‌ای است، تحت مدیریت سازمان که در آن، به هر مودی، کارپوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان، منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار، اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می‌باشد.»

همچنین، مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مالیاتی مشمول، پس از ورود به سایت سامانه و ثبت نام در آن، در ارتباط با سامانه، دارای دو وظیفه اصلی می باشند:

صدور صورت حساب الکترونیکی: بر این اساس، مودیان مالیاتی مشمول، به جای ارسال صورت معاملات فصلی در سامانه مربوط به آن، صورت حساب های خود را به شکل الکترونیکی، از طریق سامانه مودیان مالیاتی ارسال نموده و بنابراین، دیگر نیاز به ارسال صورت معاملات فصلی از طریق سامانه معاملات فصلی نخواهد بود.

خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم، با مصرف کننده نهایی در ارتباط بوده، علاوه بر ارسال صورت حساب الکترونیکی، موظف بوده تا پایانه‌های فروشگاهی خود، اعم از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) و درگاه پرداخت الکترونیکی خود را در سامانه مودیان مالیاتی، ثبت و به این سامانه متصل نمایند.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که سامانه مودیان مالیاتی چیست، می توان گفت، سامانه مودیان مالیاتی tp.tax.gov.ir، سامانه‌ای است که از طریق ورود به سایت آن، مودیان مالیاتی مشمول، این امکان را داشته تا برای ثبت نام بررسی و ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی خود به سامانه اقدام نمایند.

عدم ثبت نام در سامانه، مشمول پرداخت ۲۳ درصد از فروش به عنوان جریمه می‌شود

کسانی که در تاریخ مشخص شده ثبت نام نکنند و صورتحساب الکترونیک صادر نکنند، مشمول جرایم ماده ۲۲ می‌شوند. به عبارت دیگر، به میزان حداقل ۲۳ درصد فروش خود مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.

سامانه جامع تجارت

Rate this post

بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیرو دستورالعمل رصد کالا در زنجیره تجاری کشور که به تصویب هیئت وزیران و مقام عالی وزارت رسیده است همه افراد فعال اقتصادی در زنجیره تجاری و توزیع کشور موظف به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش هستند.

سامانه تجارت داخلی در سامانه جامع تجارت ایران در بخش داخلی با هدف یکپارچه سازی اطلاعات و رصد کالا در زنجیره تجاری از مبادی تولیدی و ورادات تا سطح خرده فروشی توسعه داده شده است. در این سامانه امکان ثبت اطلاعات ورود کالا به زنجیره تجاری (واردات و تولید)، انتقال مالکیت (خرید و فروش) و انتقال مکان (انبارش و حمل) در سطح شناسه کالا وجود دارد.

کلیه فعالین تجاری از مبدا وارداتی و تولیدی تا سطح عمده فروشی و خرده فروشی موظفند با مراجعه به سامانه تجارت داخلی کد نقش ویژه خود را در شبکه تجارت داخلی دریافت کنند.

هر گونه معامله داخلی در هر سطحی از وارد کننده و تولید کننده تا سطح خرده فروشی فروشگاه های کوچک بدون ارائه کد نقش ممنوع می‌باشد.

 

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

✔مهلت ارسال صورت مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی:
به طور کلی شرکت های که مجموع درآمد آن ها در طی سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد مکلف به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .
مهلت ارسال صورت های مالی به سازمان امور مالیاتی تا سه ماه بعد از آخرین مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی می باشد .
به طور مثال اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر برای ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد فرصت دارند پس در نتیجه اشخاص حقیقی تا پایان شهریور و اشخاص حقوقی تا پایان (مهر) برای ارسال صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی فرصت دارند .
✔جریمه عدم ارسال:
مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم ارسال صورت های ملی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی بیست درصد مالیات متعلق می باشد .
(تا کنون هم سازمان امور مالیاتی مدت تحویل را تمدید نکرده است).

انجام مشاوره مالی و مالیاتی

پرسش و پاسخ به سوالات

صورت معاملات فصلی

خدمات مشاور مالیاتی

درباره ما