ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

دستورالعمل و بخشنامه

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با عنایت به بارگذاری لسیت های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم
ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

شمول جریمه ای معادل ۲ درصد کل حقوق پرداختی در صورت عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق توسط دستگاه های دولتی به ادارات امور مالیاتی کشور

همانگونه که مستحضرید، به موجب حکم مقرر در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند». با توجه به اینکه حقوق کارکنان دستگاه های دولتی به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل( اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پرداخت می شود بعضاً دستگاه های موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 86 قانون صدرالاشاره به اداره امور مالیاتی خودداری می نمایند، ضمن اعلام این مطلب که تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون مزبور به خزانه داری به منزله تسلیم فهرست یاد شده به اداره امور مالیاتی محل نمی باشد، متذکر می گردد عدم تسلیم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده 197 قانون فوق الاشاره مشمول جریمه ای معادل 2% کل حقوق پرداختی خواهد بود. لذا خواهشمند است به کلیه ذیحسابی ها تأکید شود تا فهرست حقوق تخصیصی یا پرداختی به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی (هر ماه تا پایان ماه بعد) فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات و یا پرداخت حقوق از طرف خزانه داری کل، به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/9902

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

دستورالعمل

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 مالیات مستقیم و ماده 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیات های مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی، هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

2_ 6- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج. سایر مقررات:

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون مالیاتهای مستقیم ماده 197

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از :

دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 197 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

ماده 198 199 قانون مالیات های مستقیم
ماده 198 199 قانون مالیات های مستقیم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم‌چنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

** به موجب بند (۴۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

.* به موجب ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت در شرکت‌های منحله» به ابتدای ماده افزوده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

ماده 199 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

** به موجب بند (۵۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین متن ماده و تبصره‌های قبلی آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۸۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح و در تبصره (۴) ذیل ماده‌ عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ در کشور تصویب شده است. نام دیگر قانون مالیات‌های مستقیم در ایران قانون مالیات بر درآمد است. دلیل این نام گذاری آن است که این مالیات به طور مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران اداره دارایی از اموال و درآمد افراد گرفته می‌شود. این قانون بعدها اصلاحیه‌های متعددی از جمله ماده ۱۹۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم داشته است. این قانون از سال ۱۳۶۸ اجرا شده است. موضوع این مقاله تفسیر ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است و به مسائل مختلف مربوط به این ماده از قانون می‌پردازد

قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

مالیات مستقیم به مالیاتی گفته می‌شود که بر درآمد و دارایی افراد تعلق می‌گیرد. اولین بار در زمان مشروطه تلاش‌هایی برای تصویب قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت. از آن زمان تا کنون تغییرات و اصلاحیه‌های زیادی از جمله ماده اصلاحی ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون صورت گرفته است. افراد مختلف و صنف‌های کاری باید نسبت به پرکردن اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مرتکب جرم شده و مشمول جریمه‌های مختلف می‌شوند. مالیات مستقیم به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران از مردم گرفته می‌شود. البته در صورتی که کارمند دولت باشید مالیات شما به‌صورت خودکار از حقوق کسر می‌گردد. هم چنین در جهت رعایت عدالت اجتماعی اقشار کم درآمد از پرداخت مالیات معاف هستند. نوعی مالیات غیرمستقیم نیز از مردم گرفته می‌شود که به شکل افزایش قیمتی که روی اجناس کشیده می‌شود دریافت می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم از ۵ باب و ۲۸۲ ماده قانونی تشکیل شده است. باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد، مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم است. ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در باب چهارم یعنی مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم جای می‌گیرد. این باب ماده ۱۹۶ تا ۲۰۲ را در بر می‌گیرد.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که مؤدیان مالیاتی باید در زمان مقرر اقدام به تسلیم مشخصات، فهرست‌ها و قراردادها نمایند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. برای حقوق ۲۰ درصد حقوق و برای پیمانکاری معادل ۱ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد. هم چنین مؤدی باید تضمین کند تا خسارتی که به دولت وارد شده است را جبران کند. دو واژه‌ی پیمان و قرارداد معمولاً به‌جای هم به کار می‌روند. از طرفی نیز دلیلی منطقی وجود ندارد که این ماده تنها به پیمانکاری‌های خاصی مثل کارهای ساختمانی و … تعلق بگیرد. هم چنین تسلیم رونوشت قراردادها طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مصوب اسفند ۱۳۶۶ الزامی می‌باشد.

به‌صورت عرفی استفاده از لفظ پیمانکار می‌تواند در هر قراردادی صورت بگیرد. با استناد به گزاره‌هایی که ذکر شد جریمه ۱ درصد به تنها به پیمانکاری‌های ذکر شده در ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نمی‌گیرد و اگر کارفرما از ارسال رونوشت قرارداد به اداره امور مالیاتی سرپیچی کند مشمول این جریمه قانونی خواهد شد.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌دارد که در صورت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق، جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نخواهد گرفت. ارسال لیست مالیات حقوق تا چند سال قبل تنها به روش فیزیکی انجام می گرفت و روش دیگری در دسترس نبود. امروزه روش جدیدی به نام روش ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق وجود دارد که مشمول عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون‌های مالیاتی‌ مستقیم نیز می‌شود.

بخشنامه عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

عدم اطلاع برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی از این روش باعث شد تا سازمان بخشنامه‌ای به شماره  ۲۳۰/۹۶/۱۳۲ صادر کند. این بخشنامه اعلام می‌دارد: از آن جا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به‌صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده‌اند، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

بخشودگی ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

اگر مؤدیان به موقع نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های سود و زیان، اظهارنامه و ترازنامه یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا صورت حساب سود و زیان اقدام کنند، هشتاد درصد جریمه‌ای که به آنان تعلق گرفته بخشیده خواهد شد. همچنین اگر مؤدیان تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات به پرداخت مالیات اقدام کنند، از چهل درصد جرائمی که در این قانون ذکر شده معاف خواهند بود. ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

جرائم اشخاص طبق ماده 197 ق م م

طبق مفاد این ماده اشخاص به شرح ذیل نسبت به تکالیف خود اقدام می نمایند:

 • تسلیم صورت راجع به مودی
 • تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق
 • تسلیم هر نوع قرارداد پیمانکاری یا سایر قراردادها
 • تسلیم مشخصات مربوط به مودی مربوطه
 • جریمه متعلق در مورد حقوق، 2 درصد حقوق پرداختی و قرارداد پیمانکاری و سایر قراردادها، 1 درصد کل قرارداد می باشد.

جایزه، جریمه دیرکرد و بخشودگی تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم

در ارتباط با جایزه خوش حسابی، جریمه دیرکرد و بخشودگی جریمه ماده فوق و تبصره های آن، هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل اعلام رای نموده است:

 • جایزه خوش حسابی 1 درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال ( پرداخت ) مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمی باشد.
 • در صورت عدم انجام تکالیف پرداخت کنندگان حقوق و تعلق جرائم مواد 197 و 199 ق م م ، جریمه 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه شامل حال آنها نمی شود.
 • بخشودگی 80 و 40 درصد جرائم مقرردر تبصره 1 ماده 190 ق م م شامل جرائم مفاد مواد 197 و 199 ق م م می گردد.
 • بخشودگی جریمه تبصره 1 ماده 190 قبل و بعد از ابلاغ
 • در صورتی که مالیات متعلقه قبل از صدور برگ مطالبه، پرداخت یا فهرست حقوق تسلیم شود
 • در صورتی که پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت پذیرد
 • در این 2 حالت بخشودگی 80 درصد جریمه موضوع مواد 197 و 199 ق م م به آن تعلق می گیرد.

مزایای پایان خدمت

طبق بند 5 ماده 91 ق م م هزینه پایان خدمت پرسنل،  معاف از مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ولی در مواقعی کارفرمایان با انعقاد قرارداد جدید با پرسنلی که قراداد خدمت آنها در سال قبل پایان یافته است و هزینه پایان کار خود را دریافت نموده اند، مبادرت به انعقاد قرارداد جدید می نمایند که در این حالت نه تنها خدمت آنها پایان نمی پذیرد، بلکه استمرار و ادامه نیز می یابد.

بنابراین مبالغی که در پایان مدت اینگونه قراردادها ( مدت معین ) به پرسنل پرداخت می شود و در سال بعد هم ادامه پیدا می کند، مشمول مالیات حقوق می باشد.

مفهوم اظهارنامه مالیاتی

همانطور که از مفاد ماده 110 ق م م استنباط میشود، اظهارنامه فرمتی است شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران، با میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام ونشانی هر یک از شرکاء و سهامداران.

همچنین طبق مفاد ماده 86 ق م م لیست حقوق و دستمزد فهرستی است شامل نام و نشانی پرسنل حقوق بگیر کارفرما با میزان حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی و سایر موارد مصرح در ق م م و قوانین مرتبط که از طرف کارفرمای مربوطه تهیه و به اداراه امور مالیاتی محل فعالیت مودی ارسال می گردد.

مرور زمان مالیاتی حقوق

با توجه به صدر ماده 156 ق م م، اداره امور مالیاتی، اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد ( درآمد هر منبع ) که در موعد مقرر تسلیم شده است را تا (یکسال ) از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.

بنابراین و با توجه به اینکه هزینه حقوق و دستمزد و جدول متعلق به آن تابعی از اظهارنامه ماده 110 ق م م می باشد و به صراحت صدر ماده 156 ق م م به عنوان یک منبع درآمدی محسوب و به همراه سایر منابع درآمدی مندرج در اظهارنامه تسلیمی مورد رسیدگی اداره امور مالیاتی قرار میگیرد.

لذا مرور زمان مالیاتی حقوق در صورت تسلیم به موقع اظهارنامه 110 ق م م و در موعد مقرر قانونی، یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه می باشد.

شرط مشمولیت مرور زمان 5 سال مالیات حقوق

در دو مورد اداره امور مالیاتی، مالیات و جرائم متعلقه مربوط به حقوق را به موجب برگ تشخیص مالیات و رعایت مهلت مقرر 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات موضوع ماده 157 ق م م از مودی مطالبه میکند:

 • در صورتی که کارفرما مالیات متعلق را در موعد مقرر و طبق مفاد ماده 86 ق م م پرداخت نکند
 • در مواقعی که مالیات را کمتر از میزان واقعی پرداخت نماید
 • در صورت کسر مالیات حقوق از طرف کارفرما و عدم پرداخت آن در موعد مقرر قانونی، وصول مالیات از نامبرده،  مشمول مرور زمان نخواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جرائم مقرردرارتباط با ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانونگذار در این ماده 2 نوع جریمه درصورت تخلف نسبت به کسر و پرداخت مالیات مودیان دیگر جهت پرداخت کنندگان حقوق پیش بینی نموده است:

 • 10 درصد جریمه مالیات پرداخت نشده در موعد مقررطبق مفاد ماده 86 ق م م
 • 2/5 درصد جریمه مالیات به ازای هر ماه نسبت به ( مدت تاخیر ) از سررسید پرداخت مالیات
ابهامات موجود در ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

2 نوع ابهام در ماده یاد شده عبارتند از: ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

 • در قسمت اخیر پاراگراف اول، قانونگذار 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت مالیات عنوان نموده است که به نظر می رسد مراد و منظور مقنن (جریمه 2/5 درصد) مد نظر بوده است. قانونگذار در پاراگراف دوم عبارت  اشتباه (2/5 درصد مالیات) را تصحیح و عبارت درست آن را درج نموده است که به نظر میرسد این اشتباه بایستی اصلاح گردد. ماده 199 قانون مالیات های مستقیم
 • اصولا کسر و پرداخت مالیات تکلیفی به عهده کارفرما میباشد و در مواردی مانند تبصره 9 ماده 53 ق م م، قانونگذار مستاجرین را مکلف به پرداخت مالیات مال الاجاره نموده است که با توجه به پاراگراف دوم ماده 199 قانون مالیات های مستقیم دریافت کننده وجوه به صورت کلی تکلیفی در این زمینه نداشته بخصوص زمانی که از حقوق بگیران اشخاص بوده و طبق قانون حق مراجعه به اداره امور مالیاتی را ندارد، مگر اینکه نامبرده نیز دارای پرونده مالیاتی باشد که این مورد یکی از ابهام های اساسی این ماده قانونی میباشد.
جمع بندی

مالیات مستقیم بدون واسطه توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. در صورت عدم تسلیم اطلاعات و اظهارنامه یا صورت حساب و ترازنامه توسط مؤدیان مالیاتی، مشمول ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. این ماده از قانون جریمه‌ای معادل بیست درصد حقوق و برای پیمانکاران معادل یک درصد از مبلغ قرارداد است. به دلیل عرفی بودن لفظ پیمانکار در قراردادها، کارفرماها ملزم به ارسال رونوشت قرارداد به سازمان امور مالیاتی هستند. در صورت ارسال الکترونیکی مدارک، جریمه به افراد تعلق نخواهد گرفت و این موضوع با صدور بخشنامه‌ای توسط اداره امور مالیاتی روشن شده است. در صورت پرداخت مالیات طبق صورت حساب و ترازنامه؛ هشتاد درصد جریمه و در صورت ترتیب دادن پرداخت تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی چهل درصد جریمه بخشوده خواهد شد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم
ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌های قانونی مشخصی است که طی یکسال مالیاتی، در جهت تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت شود یا تخصیص یابد. برای اینکه هزینه‌ای برای کسر از جمع درآمد سالانه، مورد قبول قرار گیرد، حداقل چند شرط لازم است.

اول اینکه هزینه انجام شده باید در زمره هزینه‌هایی باشد که در قانون مالیات های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی شده باشد. دوم اینکه هزینه انجام شده، مربوط و در راستای تحصیل درآمد مالیات پذیر مودی صورت گرفته باشد.

هزینه های قابل‌قبول مالیاتی، فقط در مورد مالیات بر درآمد عملکرد است!

هزینه قابل قبول مالیاتی جهت کسر از جمع درآمد، در همه منابع درآمدی و مالیاتی قابل ابراز نیست بلکه صرفا در مورد مالیات بر درآمد عملکرد (مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) مصداق دارد. در مورد سایر منابع درآمدی و سایر مالیات ها مثل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد نقل و انتقال، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، هزینه قابل قبول مصداق ندارد. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

از سوی دیگر تمامی مودیان مشمول مالیات بر درآمد عملکرد، شامل همه اشخاص حقوقی و نیز تمامی صاحبان مشاغل مشمول مالیات، می‌توانند از امکان کسر هزینه از جمع درآمد، با رعایت شرایط قانونی مربوطه، استفاده کنند.

ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی

برای اینکه هزینه مودی، قابل کسر از جمع درآمد وی باشد چندین شرط برای هزینه لازم است؛ انجام هزینه باید مستند به مدارک باشد. صرف ابراز یا ادعای هزینه توسط مودی بدون ارائه مدارک دال بر پرداخت یا تخصیص آن موجب قبول هزینه نیست بلکه ابراز هزینه حتما باید با ارائه مدارک متعارف دال بر پرداخت یا تخصیص آن توسط مودی نزد اداره مالیاتی به اثبات برسد. بنابراین لازم است تمام هزینه های خود را برای تحصیل درآمد  هنگام پرداخت یا تخصیص، بر اساس مقررات مالیاتی مستند سازی کنید.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۷

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیت‌های مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحی که ضمن مقررات اين قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايی که در حدود متعارف متكی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعايت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزينه‌ای در اين ‌قانون پيش‌بينی نشده يا بيش از نصاب‌های مقرر در اين قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيئت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‎شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲: هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود؛ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳: پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ دویست میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم بانکی) خواهد بود. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

ماده 148 قانون مالياتهای مستقیم
ماده 148 قانون مالياتهای مستقیم

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‏‌های مستقیم هزینه های قابل قبول مالیاتی باید شرایط زیر را داشته باشند:

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

۱) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می‌‏تواند صورت‏حساب معتبر، مدارک پرداخت معتبر و… باشد.

۲) منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.

۳) حدنصاب‌های مقرر شده بابت هزینه‏ ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است. هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی‌‏شود.

۴) هزینه‏‎های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه‏‎هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می‌‏گردد، به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می‌‏شود و شما نمی‌‏توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

۵) پرداخت هزینه‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلاً در قانون مالیات‏‌های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات‏‌های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره، هزینه‏‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

ماده 148 قانون مالياتهای مستقیم

طبقه بندی هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

در ماده ۱۴۷ اصول کلی و در ماده ۱۴۸ مصداق‌هایی از هزینه‌های معمول مورد استفاده در تمام بنگاه‌های اقتصادی را فهرست وار آورده است و شرایط اختصاصی پذیرش هزینه رو بیان می‌کند. اما در مورد نحوه ثبت آن‌ها و چگونگی نمایش آن‌ها در اظهارنامه و صورت‌های مالی صحبتی نشده است.

بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف: حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

ب: مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی سال ۱۴۰۲، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

نکته مهم: مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، صرفا وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ج: هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د: حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز: پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

بند ۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

بند ۵  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

بند ۶ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

بند ۷  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.

نکات بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

 1. هزینه مالیات بر درآمد مطابق استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه شناخته می‌شود اما از جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
 2. مالیات‌های تکلیفی اگر به درستی کسر و پرداخت شده باشد اصلا هزینه محسوب نمی‌گردد. اما اگر دریافت کننده وجه قبول نکند که مالیات از وی کسر گردد آن را به عنوان هزینه در دفاتر ثبت می‌کنیم اما جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
 3. جرائم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست اما جریمه پرداخت شده به بانک ها به استناد رای ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ مورد قبول است.

نکته مهم: مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است برابر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م، جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

بند ۸  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم‌:

هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌صهای بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نکات بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

 1. هزینه بازاریاب‎‌های تحت استخدام موسسه که در لیست بیمه حضور دارند جز سرفصل حقوق تلقی می‌گردد و راه اثبات این هزینه کنترل لیست‌های حقوق می‌باشد اما در رابطه با سایر بازاریاب‌ها باید صورتحساب معتبر وجود داشته باشد.
 2. مخارج تبلیغات قبل از بهره برداری باید تحت سرفصل دارایی ثبت گردد و طی ۱۰ سال مستهلک گردد.
 3. هزینه‌های آموزش پرسنل در صورتی که مرتبط با فعالیت موسسه باشد و در قالب‌های مختلف مانند همایش، ضمن خدمت و یا دوره‌های کوتاه مدت انجام می‌شود مورد قبول است اما هزینه ادامه تحصیل دانشگاهی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

 بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مورد تایید برای مشخص کردن درآمد مشمول مالیات، بر اساس مقررات این قانون، هزینه‌هایی است که باید در اسناد و مدارک مربوط به درآمد شرکت، ثبت و تنظیم آن بر اساس معیارهای سازمان مالیاتی باشد؛ در صورت عدم ثبت این هزینه‌ها در قانون یا بیشتر بودن از حد نصاب آن، پرداخت آن باید بر طبق قانون و مصوبه‌های هیئت وزیران باشد تا مورد تایید امور مالیاتی قرار بگیرد.

 • تبصره ۱: بر طبق این تبصره، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و کار که مشمول ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، موظف‌اند از دفاتر و مدارک خود نگه‌داری کنند؛ زیرا این دفاتر جزو اسناد موسسه محسوب می‌شوند.
 • تبصره ۲: هزینه‌های مرتبط با درآمدهایی که به سبب این قانون از پرداخت مالیات معاف هستند یا مشمول مالیات با مبالغ صفر می‌شوند یا با نرخ عادی محاسبه می‌گردند، به عنوان هزینه‌های مورد تایید مالیاتی محسوب نمی‌شوند.
 • تبصره ۳: این تبصره که اهمیت زیادی دارد، بیان می‌کند که پذیرش هزینه‌های پرداختی مورد تایید مالیاتی ذکر شده در این قانون، اگر از طریق معامله پایاپای صورت نپذیرد و از مبلغ 50,000,000 ریال بیشتر باشد، باید پرداخت یا تسویه پول، از طریق سامانه بانکی انجام شود.

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است
تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

دستورالعمل و بخشنامه ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183هـ مورخ 1400/05/06 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی  فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد.

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 121347/ت55520هـ مورخ 1399/10/23 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1– سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

2– فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

3– فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

ماده 2- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 ماده 3  ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی: بررسی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

چکیده:

در قانون مالیات‌ها، واژه “هزینه” به صورت رسمی تعریف نشده است؛ اما ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ مالیات مستقیم به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشاره دارند. برای توضیح این مفهوم، استانداردهای حسابداری به عنوان منبع اصلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

مقدمه:

تعریف هزینه به عنوان مجموع مخارج اقتصادی که یک واحد کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد تحمل می‌کند، اساسی است. این هزینه‌ها، عوامل کلیدی در کاهش سود و در نتیجه، کاهش مالیات می‌باشند.

تعریف هزینه قابل قبول:

بنگاه‌های اقتصادی، به منظور اداره امور و انجام فعالیت‌ها، موظف به تحمل هزینه‌هایی هستند. هزینه قابل قبول، هزینه‌ای است که در طول سال مالی، برای تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت یا تخصیص یافته است.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی چیست؟

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌های قانونی مشخصی هستند که در جهت تحصیل درآمد، مودی پرداخت می‌کند یا تخصیص می‌یابد. برای قابلیت کسر این هزینه‌ها از جمع درآمد، برخی شرایط باید رعایت گردد.

شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی:

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید:

 1. در حدود متعارف باشند: بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات شود.
 2. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه باشد: تطابق هزینه با درآمد و ارتباط با موسسه مشخص باشد.
 3. حدنصاب‌های مقرر رعایت شود: سقف تعیین شده برای هر هزینه توسط سازمان امور مالیاتی رعایت گردد.
 4. هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نباشد: هزینه‌های معاف از مالیات یا با نرخ صفر یا مالیات مقطوع، قابل قبول نباشد.
 5. پرداخت از طریق سیستم بانکی: هزینه‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید از طریق سیستم بانکی واریز شود.

طبقه‌ بندی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۸

بند ۱: قیمت خرید کالای فروخته شده و مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

این بند مربوط به قیمت خرید کالاها و مواد مصرفی است که به صورت مستقیم در تولید کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

بند ۲: هزینه‌های استخدامی ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

این بند شامل هزینه‌های مرتبط با استخدام کارکنان موسسه می‌شود، از جمله حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی، مزایای غیرمستمر، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، حقوق بازنشستگی، وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و سایر وجوه مرتبط با استخدام.

بند ۳: کرایه محل موسسه ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

هزینه کرایه محل موسسه در صورت اجاره با قیمت متعارف در این بند قرار می‌گیرد.

بند ۴: اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

این بند شامل هزینه اجاره ماشین‌آلات و ادوات مرتبط با فعالیت موسسه می‌شود.

بند ۵: هزینه‌های مخابرات و ارتباطات ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

مخارج مرتبط با سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند.

بند ۶: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌ها

هزینه‌های مربوط به بیمه‌های عملیاتی، بیمه تکمیلی ،بهداشتی و عمر، و سایر انواع بیمه‌ها در این بند قرار دارند.

بند ۷: حقوق الامتیاز و مالیات‌های پرداختی به دولت و شهرداری‌ها

این بند شامل حقوق الامتیاز، حقوق و عوارض پرداختی به دولت و شهرداری‌ها می‌شود.

بند ۸: هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات، و هزینه‌های بازاریابی

در این بند، هزینه‌های مرتبط با تحقیقات، آزمایش‌ها، آموزش‌ها، خرید کتاب و نشریات، و هزینه‌های بازاریابی قابل قبول مالیاتی می‌باشند.

ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی است که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد، عبارت‌اند از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از حد نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب این قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت‌گرفته باشد، قابل‌قبول خواهد بود .
– تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب کار) که مشمول ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند، موظف‌اند از دفاتر خود نگه‌داری کنند و در حکم موسسه محسوب می‌شود همچنین هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل‌پذیرش است.
– تبصره 2: هزینه‌های مرتبط با درآمدهایی که به سبب ان قانون از پرداخت مالیات معاف هستند یا مشمول مالیات با مبالغ صفر می‌شوند یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌گردد به‌عنوان هزینه‌های مورد تأیید مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
– تبصره 3: این تبصره از اهمیت زیادی برخوردار است، بیان می‌کند که پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بالا پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (دستگاه) بانکی خواهد بود.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طبق 148

 1. بهای تمام شده کالای فروخته شده و یا مواد مصرفی که در آن کالا یا خدمت فروش رفته استفاده شده است.
 2. هزینه‌های مربوط به حقوق اصلی کارکنان طبق لیست بیمه به همراه مزایای مستمر و غیرمستمر
 3. هزینه‌های بیمه درمانی و عمر و حوادث و آتش‌سوزی
 4. مبلغ اجاره ماشین‌آلات و مسائل مربوط به آن.
 5. اجاره محل به‌شرط آن که اجاری باشد.
 6. هزینه‌هایی عبارت‌اند از آب، تلفن، برق مصرفی، سوخت و ارتباطات .
 7. وجوه پرداختنی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه کارکنان
 8. وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌ها
 9. ضایعات تولید
 10. هزینه و مخارج کرایه حمل‌ونقل
 11. 3درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان، قابل قبول است.
 12. هر نوع زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که پس از رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات مربوطه، محرز شود، از درآمد سال مالیاتی یا سال های بعد، استهلاک پذیر بوده و هزینه مورد تایید شناخته می شود.
 13. کلیه حق الزحمه های پرداختی از قبیل حق العملی، حق الوکاله وحق المشاوره وهزینه های حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی و اداری و بازرسی های قانونی تا هزینه های نرم افزار و پشتیبانی شبکه همگی هزینه های قابل قبول است.
 14. کلیه هزینه های مرتبط با تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و همچنین کارمزد و جریمه های دیرکرد وام ها مورد تایید است.
 15. کلیه هزینه های انجام شده برای اکتشاف و بهره برداری معادن برای وزارت صنعت و معدن مورد قبول است.
 16. هر نوع هزینه ای که مرتبط با تبلیغات و خدمات پس از فروش و گارانتی کالا مورد قبول است.

استهلاک (طبق ماده 149)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن کاهش می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه‌های استهلاک آن‌ها جزو هزینه‌های قابل‌قبول تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جدول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استاندارد حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

تبصره 1: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات‌بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود.

تبصره 2: درصورتی‌که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش در حساب سود و زیان همان سال است. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

حکم این تبصره درمورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

هزینه‌های غیرقابل‌قبول

 1. پاداش اعضای هیئت‌مدیره
 2. کاهش ارزش دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری و موجودی کالا)
 3. هزینه مرخصی (درصورتی‌که پرداخت نشده)
 4. هزینه‌هایی که مربوط به دارایی‌ها است که مالکیت آن متعلق به واحد رسیدگی نیست.
 5. هزینه‌های غیرمتعارف و عدم وجود ارائه مدارک مثبته و پرداخت
نکات مهم:

– برای هر یک از بندها، اطلاعات و مدارک قانونی معتبر باید ارائه شود.
– مطابق بند ۷، جرایم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند.

نتیجه:

۱. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی هستند که در جهت تحصیل درآمد مؤسسه تخصیص یافته یا پرداخت می‌شوند.
۲. این هزینه‌ها باید در حدود متعارف باشند و شرایطی مانند منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه و رعایت حدنصاب‌های مقرر باید رعایت گردد.
۳. ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم شش بند را برای طبقه‌بندی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه می‌دهد، از جمله هزینه‌های استخدامی، کرایه محل موسسه، اجاره بهای ماشین‌آلات، هزینه‌های مخابرات و ارتباطات، وجوه پرداختی بابت بیمه‌ها، حقوق الامتیاز، و هزینه‌های تحقیقاتی و بازاریابی.
۴. ارائه اسناد و مدارک قانونی برای تمام بندها امر ضروری است.
۵. جرایم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند.

جدول حقوق و دستمزد 1403 حداقل حقوق و مزایای وزارت کار

جدول حقوق و دستمزد 1403 حداقل حقوق و مزایای وزارت کار

جدول حقوق سال 1403

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای وزارت کار حداقل حقوق ۱۴۰۳

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل حقوق و مزایای وزارت کار

با تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ در نشست ۳۲۹ شورای عالی کار، جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص شد

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ (تفصیلی)

سایر سطوح مزدی: افزایش ۲۲ درصدی + (۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال ماهانه)

میزان معافیت مالیاتی حقوق سالانه مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۰ ۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ۹۰.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ۹۵.۲۵۷.۰۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۵۶.۲۳۷ ۴۵۶.۲۳۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۴۰۵.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۰.۷۴۹.۲۷۶ ۱۱.۱۰۷.۵۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۱۲۳.۹۱۴ ۱۶.۶۶۱.۳۷۸

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرح ماه ۳۰ روز ماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی) ۳۲۵.۸۸۴ ۳۲۵.۸۸۴
حقوق پایه (روزانه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۲.۳۸۸.۷۲۸
حقوق پایه (ماهانه) ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ ۷۴.۰۵۰.۵۶۸
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ۷.۱۶۶.۱۸۴
حق عائله‌مندی- افراد متأهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰
حق بیمه سهم کارگر ۶.۶۲۶.۳۲۹ ۶.۷۹۳.۵۴۰
دریافتی افراد مجرد پس از کسر حق بیمه ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ۹۲.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ ۹۷.۲۷۵.۱۲۸
دریافتی افراد متأهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲
دریافتی افراد متأهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری ۴۶۹.۶۰۷ ۴۶۹.۶۰۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰٪) ۷.۳۷۶.۱۸۴ ۷.۶۲۲.۰۵۷
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵٪) ۱۱.۰۶۴.۲۷۶ ۱۱.۴۳۳.۰۸۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵٪) ۱۶.۵۹۶.۴۱۴ ۱۷.۱۴۹.۶۲۸

جدول حقوق ۱۴۰۳ (خلاصه)

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه) ۲.۳۸۸.۷۲۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰
۲ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق عائله مندی ۵.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
۶ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰

سایر سطوح مزدی

                                     درصد افزایش نسبت به سال قبل: ۲۲ درصد
۱ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۲۳۰.۰۲۶ ۶.۹۰۰.۷۸۰
۲ پایه سنوات ۷۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۳ بن کارگری ۴۶۶.۶۶۶ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۳۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق عائله مندی ۵.۰۰۰.۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸.۸۷۲ ۷.۱۶۶.۱۸۴
بر این اساس، دریافتی یک کارگر با خانوار ۳.۳ نفری از ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به همراه مقایسه با سال 1402

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1403 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1403 را در جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال 1403 (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه 1,769,428 2,388,728
حداقل دستمزد ماهانه 53,082,840 71,661,840
مزد هر ساعت کاری 241,286 325,888
مزد هر ساعت اضافه کاری 337,800 469.607
حق مسکن 9,000,000 9,000,000
بن خواربار 11,000,000 14,000,000
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) 2,100,000 2,100,000
حق اولاد (یک فرزند) 5,308,284 7,166,184
حق اولاد (دو فرزند) 10,616,568 14,332,368
حق تاهل 5,000,000
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) 73,082,840 99,661,840
حداقل حقوق با یک فرزند 80,491,124 108,928,024
حداقل حقوق با دو فرزند 85,799,408 116,094,208

حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار 1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402 – 1403

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402 / 1403

‫قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای پایانه های فروشگاهی تصویب شد. شورای نگهبان در آذر ماه 1402 لایحه اصلاحی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص قانون تسهیل سامانه مودیان را تصویب نمود؛ بدین ترتیب این قانون از ابتدای دی ماه 1402 لازم الاجرا است. در این مطلب آموزش رایگان مالیات همراه ما باشید تا شما عزیزان را با متن قانون تسهیل تکالیف مودیان آشنا نماییم.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل سامانه مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در 10 ماده و یک تبصره به شرح زیر در تاریخ 1402/9/16 تصویب و در تاریخ 1402/9/18 طی اطلاعیه‌ای از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

قانون تسهیل تکالیف مودیان 1403
قانون تسهیل تکالیف مودیان 1403

تعیین تاریخ دقیق ثبت نام اشخاص (حقیقی و حقوقی) در سامانه مودیان

‫ماده 1- الزام مودیان به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ شرح فراخوان مودیان مالیاتی برای اجرای تکالیف سامانه مودیان به شرح زیر است:

نوع شخص فراخوان قطعی ثبت نام در سامانه مودیان
1-كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شركتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1368/08/07 و نیز سایر اشخاص حقوقی
به استثنای اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
 1402/7/1
2- كلیه اشخاص باقیمانده (اشخاص حقیقی گروه اول و دوم و سوم)
به علاوه اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
1402/10/1
فراخوان ثبت نام مشمولین سامانه مودیان بر اساس قانون تسهیل پایانه فروشگاهی

تاریخهای مذكور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می‌شود.

خوب است بدانید:

‫به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان مالیاتی موضوع ماده (217) ق.م.م مصوب 1366/12/3 را كاهش دهد. پس از اینكه سازمان مالیاتی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امكان صدور و ارسال صورتحسابهای الكترونیكی توسط كلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهای كاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.

‫تبصره- اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مشمول بند (2) این ماده هستند.

تعیین مهلت و میزان بخشودگی جرایم قانون پایانه فروشگاهی

‫ماده 2- سازمان مالیاتی می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد در صد (100%) جریمه‌های موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

نحوه تولید اظهارنامه مودیان ثبت نام نشده در سامانه تا پایان سال 1403

ماده 3- تا پایان سال 1403 صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول است. در این مدت سازمان مالیاتی مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره، مودی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید.

!نکته: صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نیستند.

فراخوان کلیه مشمولین ارزش افزوده جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1403

‫ماده 4- سازمان مالیاتی موظف است مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رییس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تا پایان سال 1403 به تدریج فراخوان نماید. مودیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان مالیاتی فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند.

دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مودیان، مادامی که توسط سازمان مالیاتی فراخوان نشده‌اند، به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.

تشریح تکالیف دستگاههای دولتی و اجرایی در قبال سامانه مودیان

تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور

‫ماده 5- در ابتدای ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم لاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف ‫یک هفته پس از ثبت نام  مودیان در نظام مالیائی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص كارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مودیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حكم فوق توسط سازمان، مودیانی كه در نظام مالیاتی ثبت نام  کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی‌شوند.» اصلاح می‌گردد.

تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‫ماده 6- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (1) و (3) به ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر می‌یابد:

‫تبصره 1- بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاههای كارتخوان و گزارش الكترونیكی دریافتی از درگاههای الكترونیكی پرداخت، شماره منحصربه فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذكور درج نماید. همچنین بانک مركزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداكثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل كند.

تکالیف مربوط به دستگاههای اجرایی

‫تبصره 3- كلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و سازمانهای وابسته به آنها كه حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان كالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الكترونیكی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاجاق كالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع این قانون اطلاعات مذكور را به ترتیبی كه سازمان مقرر می‌كند به سامانه مودیان منتقل كنند. در این صورت مودیان تكلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الكترونیكی معاملات مذكور ندارند.

اصلاح حدنصاب صدور صورتحساب الکترونیکی

ماده 7- در ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارتهای «بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده» و «بیش از سه برابر معافیت سالانه» به عبارتهای «بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده»، و «بیش از پنج برابر معافیت سالانه» اصلاح می‌شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد» عبارت «در صورتی که فروش اظهارشده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) ق.م.م باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می‌شود.

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

قانون تسهیل تکالیف مودیان
قانون تسهیل تکالیف مودیان

شرایط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی

‫ماده 8- ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یک ماده به عنوان ماده (14) مکرر به شرح ذیل الحاق می‌شود:

«ماده 14 مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) ق.م.م باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می‌شود.

ضریب مذکور بر اساس نوع کسب وکار، ترکیب اقلام خریداری شده مودی که در سامانه مودیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مودی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد، محاسبه می‌گردد.

‫در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمی‌شوند.

‫رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (1) و (2) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.

‫تبصره 1- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای 1402، 1403 و 1404 به ترتیب 150، 100و 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) ق.م.م تعیین می‌شود.

‫تبصره 2 – تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان است، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»

شرایط بخشودگی جرایم قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

‫ماده 9- متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اضافه می‌شود:

‫«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»

تخصیص تعرفه خدمات شرکتهای معتمد

‫ماده 10- در فراز دوم ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عبارت «به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی» پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

‫تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (100%) آن تخصیص می‌یابد.

‫حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

‫قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی ‫به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/09/16 به تایید شورای نگهبان رسید.

دانلود متن قانون تسهیل سامانه مودیان

در ادامه می‌توانید متن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را دریافت نمایید.

آشنایی با مواد و بندهای قانون

برای آشنایی با قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی می خواهیم به برخی از بندهای آن بپردازیم که به شرح زیر می باشند:

 • سازمان امور مالیاتی متعهد شده است که اقدام به ثبت نام تمام مودیان براساس ماده 5 این لایحه نماید.
 • این سازمان موظف است پس از ثبت نام مودیان در سامانه، حداکثر ظرف 1 هفته پس از ثبت نام آنها در نظام مالیاتی، نسبت به عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.
 • یکی از بندهای مهم قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای حسابرسی و حسابداری دقیق تر، اعطای شماره منحصر به فرد مالیاتی است. با توجه به ماده 6، بانک مرکزی موظف است تا برای رسیدهای پرداختی که توسط کارتخوان ها و نیز گزارش های الکترونیکی درگاه های پرداخت، یک شماره منحصر به فرد مالیاتی اختصاص دهد.
 • با توجه به تبصره ماده 7، سازمان می بایست هزینه ای که خدمات شرکت های معتمد برای صدور صورتحساب های الکترونیکی می گیرند با تعرفه معین شده پرداخت نمایند. این هزینه از منبع مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود.
 • مطابق با ماده 8 این لایحه، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که اگر فروش مودیان در سال کمتر از عدد تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی باشد، مالیات را با توجه به ضرایب خاصی محاسبه و دریافت نماید.
 • ضریبی که برای مورد قبل تعیین شده است، برمبنای پارامترهایی توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از لایحه‌های مجلس در راستای اصلاح و اضافه کردن مواد به قانون سامانه مودیان است. این قانون در تیرماه امسال تصویب و اجرایی شد. در ادامه کمی بیشتر راجع به این موضوع صحبت می کنیم.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اولین بار در سال 1398 مهرماه به تصویب رسید. این قانون از جمله مهم ترین تغییرات در نظام مالیاتی ایران شناخته می شود. این قانون برای ثبت نام کلیه اشخاص در سامانه مودیان و انجام تکالیف مالیاتی به صورت الکترونیکی تدوین شده که از 1 دی ماه سال 1402، ارسال صورتحساب الکترونیکی مطابق با آن الزامی می باشد.

با توجه به این قانون، به سازمان امور مالیاتی تا تاریخ اسفندماه سال 1399 فرصت داده شد تا سامانه مودیان راه اندازی گردد. با این حال به خاطر عدم آمادگی بستر لازم، این خواسته تا تیرماه سال 1401 به تعویق افتاد. پس از این تاریخ سامانه به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

از این تاریخ، فراخوان هایی برای افراد جهت ثبت نام، انجام تکالیف مالیاتی و ارسال صورتحساب الکترونیکی اعلام شد که تاکنون تمام صاحبین مشاغل حقوقی و حقیقی (بالای 18 میلیارد تومان فروش در سال) مشمول شده اند.

قانون تسهیل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در تیرماه سال 1402 برای ساده تر کردن روند انجام قانون سامانه مودیان تصویب شد.

 با تصویب “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” در تاریخ 1398/07/21 نظام مالیاتی ایران دچار تغییراتی شگرف و مهم شد. بر اساس این قانون بنا بود که سامانه مودیان مالیاتی با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی راه‌اندازی شود.  به دولت یک فرصت 15 ماهه برای بسترسازی این سامانه اعطا گردید.اما به دلیل وجود چالش های متعددی تخصصی و فنی که بر سر راه ایجاد این سامانه وجود داشت، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاخیر افتاد.برای تسریع در فرایند اجرای این قانون، لایحه ای با عنوان “لایحه قانون تسهیل اجرای تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” ارائه گردید .  قانونگذاران در  این لایحه بخشی از مواد “قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان” را تغییر  دادند و اصلاح کردند.

این لایحه در تاریخ 1402/04/26 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای دریافت تاییدیه به شورای نگهبان فرستاده شد. در نهایت نیز این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 1402/09/16 توسط رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون از  تاریخ ابلاغ برای همه مودیان مالیاتی لازم الاجرا است.

سامانه مودیان چیست؟

سامانه مودیان درواقع ، سامانه ای برای جمع آوری دیتای مالیاتی است. شما می توانید از طریق آدرس اینترنتی tp.tax.gov.irبه این سامانه دسترسی پیدا کنید.
کار سامانه مودیان آن است که مطابق فراخوان‌های اعلامی، صورتحساب های الکترونیکی را از مودیان دریافت می کند. این سامانه با مجموعه اطلاعات دریافتی خود از مودیان یک حافظه مالیاتی ایجاد می کند. بعدا همین بانک اطلاعاتی مبنایی برای تکالیف مالیاتی مودیان قرار خواهد گرفت.

چه کسانی مشمول قانون تسهیل تکالیف مودیان هستند؟

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده. مشمولین این قانون بدین نحو دسته بندی شدند:

“کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:

1-کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
2-اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
3-عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
4-فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان صادر می‌شود، در حکم صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.”

به بیان ساده تر، کلیه اشخاص مشمول ثبت نام در سامانه مودیان در این دو دسته جای می گیرند:

1- کسب و کار ها

تمامی اشخاص حقیقی با میزان فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه نخست امسال که صاحب کسب و کاری هستند و در کسب و کار مذکور با نام خود به فعالیت می پردازند ؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند . این اشخاص باید صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 کسب و کار خود را به سامانه مودیان ارسال کنند.

2- شرکت ها

تمامی اشخاص حقوقی که تحت یک کد اقتصادی یا شناسه ملی فعالیت می کنند؛ مشمول قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. این شرکت ها باید صورتحساب های الکترونیکی نوع 1 و 2 را به سامانه مودیان ارسال کنند.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.

از  جانب دیگر بر اساس جزء دوم بند ط تبصره 6 قانون بودجه 1402 بسیاری از مشاغل از جمله وکلاء و پزشکان با هر میزان فروشی  مشمول این قانون اند و باید صورتحساب های الکترونیک خود را در سامانه مودیان ارسال نمایند:

“کلیه صاحبان حِرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ­ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی­صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می­ باشد.”

البته استفاده از پایانه فروشگاهی و رسید دستگاه کارتخوان به منزله صورتحساب  خواهد بود. چراکه تمامی دستگاه های کارتخوان به کارپوشه های اشخاص در سامانه مودیان وصل خواهد بود و رصد اطلاعاتی آن ها ممکن است.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

قانون تسهیل تکالیف مودیان چه تفاوتی با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارد؟

قانون تسهیل ده ماده و یک تبصر  دارد. در  این قانون، برخی از مواد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تغییر و اصلاح گردید.

در این قسمت به بررسی بخشی از این مهم ترین تغییرات می پردازم:

1) شروع اجرای تکالیف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

مهم ترین تفاوتی که این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است؛ تاریخ اجرای تکالیف قانونی آن ها یعنی صدور صورتحساب الکترونیکی است.
ماده 1 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می دارد:
“الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می شود:
1-کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/07/01

2-کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/10/01

تبصره – اشخاص حقوقی موضوع ماده (١۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مشمول بند (۲) این ماده می باشند.”
بر اساس مقرره بالا در صورتی که مودیان حقوقی یا حقیقی تا قبل از مواعد مقرره در بالا صورتحساب های الکترونیک خود را ارسال نکرده باشند؛ مشمول مجازات های مندرج در این قانون نخواهند شد.

2) بخشودگی 100 درصد جرایم مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تبصره 2 ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:

“سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد(۵۰%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد”
درحالی که ماده 2 قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین نحو مقرر کرده است:

“سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.”
نکته بسیار مهم:

بر اساس قانون تسهیل، این بخشودگی، “اختیار” سازمان امور مالیاتی کشور  است . سازمان امور مالیاتی هیچ گونه “الزامی” به بخشش جرایم متخلفین نخواهد داشت.

3) اعتبار صورتحساب الکترونیکی و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

ماده 3 قانون تسهیل بیان می کند:
“تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند.

پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.”
بنابراین صورتحساب هایی که تا پایان سال 1403 در سامانه مودیان ارسال نشده باشند هم از نظر قانونگذار معتبر محسوب می شوند.  مودیان مکلف اند که در هر حال خرید و فروش های خود را ثبت کنند.

نکته مهم آنکه بعد از اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اساسا نیازی به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده نبود.  اما بر اساس قانون تسهیل سازمان وظیفه دارد که اظهارنامه را بر اساس اطلاعاتی که در بانک اطلاعات خود دارد (خرید و فروش هایی که در سامانه مودیان وجود دارد) به مودیان پیشنهاد دهد.

مودیان ظرف یک ماه خرید و فروش هایی که در این سامانه وجود ندارند را ثبت کرده. و اظهارنامه ارزش افزوده را بر اساس خرید و فروش های جدید تسلیم می نمایند.

قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402
قانون تسهیل تکالیف مودیان 1402
4) ارسال اظهارنامه ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

در “قانون مالیات بر ارزش افزوده” همه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات می پردازند مشمول ارزش افزوده شده بودند.

آن ها می بایست مبلغ ارزش افزوده را در رسید های خود درج کرده و این مبلغ را از خریداران مطالبه می کردند. مگر اینکه بر اساس ماده 9 مشمول معافیت باشند.

اما چون اجرای این قانون، به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان منوط شده بود؛ ارسال اظهارنامه ارزش افزوده قابلیت اجرایی نداشت.
ماده 4 قانون تسهیل بیان می کند:
“سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمان‌بندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال ۱۴۰۳ به‌تدریج فراخوان نماید.

مؤدیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود.

همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌اند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی‌گردد.”
بدین ترتیب بر اساس قانون تسهیل، سازمان امور مالیاتی باید به کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان دهد. و آنان را به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اجرای مقررات ارزش افزوده دعوت کند.

5) ثبت نام در سامانه مودیان

ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان می کند:

“کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند.”

بنابراین ثبت نام در سامانه مودیان وظیفه مودیان بود اما در قانون تسهیل این بخش از ماده به این صورت در ماده 4 اصلاح گردید:.”سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. “

پس دیگر ثبت نام در سامانه مودیان توسط خود مودیان صورت نخواهد گرفت و تخصیص کارپوشه وظیفه خود سازمان امور مالیاتی است. البته باید دید که دقیقا چه تفاوتی بین ثبت نام و عضویت از دید قانونگذار وجود خواهد داشت. و کدام یک از این تکالیف بر عهده مودیان و کدام یک از آن ها بر عهده سازمان خواهد بود.

6) افزایش حد مجاز فروش

حد مجاز فروش در سامانه در ماده 7 قانون تسهیل،  از سه برابر به پنج برابر افزایش یافت.

توضیح آنکه پیش از این قانونگذار برای جلوگیری از خلق شرکت های صوری و صورتحساب های صوری و ایجاد اعتبار واهی برای خریداران در ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان حد مجاز فروش را به این صورت تعیین کرده بود :

“جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. “

اما در ماده 7 قانون تسهیل این میزان به “بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده” تغییر یافت.
این یعنی در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی در خصوص آن ها وجود دارد در دوره فصلی مشابه سال قبل تا سقف 5 برابر فروشی که قبلا داشته اند می توانند صورتحساب صادر کنند.

اگر از این سقف فراتر بروند؛ عملا صورتحسابی برایشان صادر نخواهد شد. مگر اینکه مبلغ صورت حساب را تسویه کنند(از طریق تسویه حساب کامل نقدی یا اعطای چک به تعداد اقساط یا ارائه تضامین). سپس سازمان می تواند سقف بیشتری را برای ایشان آزاد کند.
اما در خصوص مودیانی که سابقه مالیاتی وجود ندارد این حد مجاز، به چه میزان خواهد بود ؟ در خصوص اینگونه اشخاص این حد معادل 5 برابر موضوع معافیت ماده 101 در سال 1402 که معادل با 47 میلیون پانصد هزار تومان است خواهد بود. یعنی حد مجاز ، دویست و سی و هفت میلیون و پانصد هزار تومان است.

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

کلیات این طرح در نشست علنی روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طرح اصلاح ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۸ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- از تاریخ یکم دی ۱۴۰۲ کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان ۵ درصد تا سقف ۵۰ درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»

بروزرسانی و آپدیت سایت

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

راه اندازی سامانه تیکتینگ به منظور درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶

یکی از چالش های پیش روی مشمولین اجرای سامانه مودیان، حد مجاز فروش مودی می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وضع گردیده است. براساس ماده ۶ قانون مذکور مودیان به منظور صدور صورتحساب های الکترونیکی فروش دارای حد مجاز بوده و مازاد بر سقف در نظر گرفته شده برای مودی، فروشنده نمی تواند از خریدار مالیات ارزش افزوده دریافت نماید چراکه اگر فروشنده حد مجاز ماده ۶ را رد کرده باشد در صورت تایید صورتحساب ها توسط خریدار، اعتبار مالیاتی به خریدار تعلق نمی گیرد.

در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه ی تازه ای پیرامون این موضوع چنین اعلام می دارد که به منظور تسهیل در روند کارها، امکان ثبت درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ از طریق ارسال پیام و انتخاب گزینه ی سامانه مودیان / حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ به نشانی http://Management.tax.gov.ir فراهم شده است. لذا مودیان می توانند با مراجعه به نشانی مذکور بدون نیاز به مکاتبات اداری و با سرعت بیشتری درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ را داشته باشند و از این به بعد درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز فروش در سامانه مودیان بدین صورت انجام خواهد شد.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

درخواست افزایش حد مجاز فروش ابتدا باید در ادارات کل پیگیری شود

براساس اطلاعیه ی شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱/د مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، چنانچه مودی درخواست افزایش حد مجاز فروش ماده ۶ را دارد، می بایست ابتدا ترتیب پرداخت مالیات مربوطه را بدهد و یا با ارائه ی تضامین کافی اقدام به افزایش حد مجاز ماده ۶ نماید. در گام بعدی اداره کل مربوطه متناسب با اقدام انجام شده توسط مودی، طی مکاتبه ی رسمی با مرکز تنظیم مقررات نسبت به درج مبلغ دقیق درخواستی به منظور افزایش حد مجاز مودی اقدام خواهد کرد.

لازم به توضیح است که اگر مبلغ مذکور توسط ادارات کل به مرکز تنظیم مقررات اعلام نگردد، درخواست مذکور قابل انجام نیست. همچنین مودیان باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش حد مجاز فروش هر دوره ی مالیاتی حداکثر تا پایان همان دوره امکان پذیر است.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 26/04/1402 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می‏ باشد، نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‏ گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه

1.یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس ‏های مرتبط فراخوان می ‏گردد.

2.با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.

3.برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‏های مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می ‏شود.

درخواست افزایش حد مجاز

1.صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‏گیرد.

2.تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش ‏بینی گردیده است. لیکن تا پیاده‏ سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی براخطار پرشدن حد مجاز و یا در خواست افزایش سقف مورد نظرضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) در خواست رفع اخطار پیام پرشدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده 6، می ‏توانند نسبت به رد صورتحساب اقدام نماید. فروشنده پس از افزایش حد مجاز، در ابتدا می بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید(دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز، می بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده 7 و ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد.

د) نتیجه اقدامات بند( ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‏ های مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

محاسبه حد مجاز فروش اولیه

 1. یک روز پیش از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال گذشته که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده (مؤدی با ارائه سندی پرداختان را تضمین نموده)، از طریق سرویس‌های مرتبط فراخوان می‌گردد.
 2. با عنایت به ماده ۹ لایحه تسهیل تکالیف مودیان، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، ۵ برابر فروش ثبت شده در دوره مشابه سال گذشته، به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودیانی که سابقه مالیاتی دارند ثبت می‌شود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشده باشد، به همان نسبت از ۵ برابر حد مجاز فروش دوره فعلی کم می‌شود. (به عنوان مثال چنانچه مؤدی ۵۰ درصد از مالیات دوره مشابه سال قبل را همچنان بدهکار باشد، حد مجاز فروش او که ۵ برابر دوره مشابه سال قبل است به اندازه ۵۰ درصد کم می‌شود)
 3. برای واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان (که مالیات آن را به سازمان پرداخت کرده‌اند یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند) کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان حد مجاز اولیه فروش در کارپوشه مؤدی نمایش داده می‌شود.

درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب (افزایش حد مجاز فروش)

طبیعتاً مبنی بر این اساسنامه جدید، ساز و کارهای درخواست افزایش حد مجاز فروش هم تغییر خواهد کرد. تغییراتی که در مقررات درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب الکترونیکی اعمال شده به شرح زیر است:

 1. صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز تعیین شده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
 2. تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در فرآیند ماده ۶ قانون در سامانه مودیان پیش بینی شده است. لیکن تا پیاده سازی کامل این بخش در کارپوشه سامانه مودیان، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی بر اخطار پر شدن حد مجاز و یا درخواست افزایش سقف مورد نظر، ضمن اخذ مدارک و مستندات از مؤدی، اقدامات زیر را ملحوظ نمایند:

الف) درخواست رفع “پیام اخطار پر شدن حد مجاز فروش و عدم تخصیص اعتبار”، صرفاً از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده ۶، می‌تواند نسبت به رد صورتحساب اقدام کند. فروشنده پس از افزایش حد مجاز،  در ابتدا باید صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید (دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی در دوره مشابه سال قبل مؤدی

و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی شود و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت بگیرد تا مؤدی از سقف حد مجاز فروش تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و درخواست افزایش حد مجاز فروش، باید درخواست مکتوب مؤدی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از او اخذ و با توجه به فعالیت مؤدی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده ۷ و ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت بگیرد.

د) نتیجه اقدامات بند (ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‌های مالیاتی ارسال شود تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در کارپوشه مؤدی انجام بگیرد.

 • شایان ذکر است که پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مؤدی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

نرم افزار مدیریت تیکتینگ (سامانه تیکتینگ)

سیستم تیکتینگاگر بخواهیم در مورد این نرم افزار توضیح دهیم بهتر است ابتدا به تشریح معنای تیکتینگ بپردازیم. تیکینگ به فرآیندی گفته می شود که مشتری و یا کاربر درخواست خود را به صورت هدفمند و سازمان دهی شده برای بخش مورد نظر ارسال می کند. این نرم افزار به طور ویژه به عنوان نرم افزار پشتیبانی مشتری شناخته شده است و می تواند تمامی اتفاقات و مسائلی را که در یک کسب و کار رخ می دهند مدیریت نماید. در نتیجه، تمامی کسانی که در بخش پشتیبانی مشغول به کار هستند، به خوبی می دانند که در طول یک روز کاری چه کارهایی باید انجام دهند و همین امر رضایت مشتریان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

قابلیت‌های اصلی نرم‌افزار تیکتینگ

یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث شده است استفاده از این نرم‌افزار مد نظر قرار گیرد استقرار یک رویکرد متفاوت در کسب و کار است. برای سالیان زیادی کسب‌و‌کارها از مشتریان خود می‌خواستند که درخواست‌های خود را به صورت ایمیل و یا فرمی که در وب سایت وجود داشت برای مشتریان ارسال کنند. اما باید بدانید این روش هرگز کارآمد نیست و هیچ‌گونه سازمان‌دهی و نظارتی بر درخواست‌های مشتریان وجود نداشت. با وجود این، شما باید این ابزار را به گونه‌ای انتخاب کنید که بتوانید بهترین نتیجه را از آن بدست بیاورید.

سیستم تیکتینگ آنلاین

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از یک سیستم تیکتینگ مناسب، برای ساده و کارآمد کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. موفقیت یک کسب‌وکار فقط با تعداد مشتریان جدیدی که جذب می‌کند تعیین نمی‌شود. مهم‌تر از همه این است که چه تعداد از آنها به نام تجاری شما وفادار بمانند. ماندگاری مشتری ابزاری برای افزایش سود است. محققان ادعا می‌کنند که جذب یک مشتری جدید ۴ تا ۱۰ برابر گران‌تر از حفظ یک مشتری قدیمی است. نرم افزار تیکتینگ با افزایش کیفیت پشتیبانی از مشتریان به کسب‌وکارها در رسیدن به این هدف کمک می‌کند. وقتی شما با کیفیت خوبی از مشتریان خود پشتیبانی می کنید، باعث خوشحالی مشتریان خود می‌شوید. این امر به‌نوبه خود سبب افزایش سطح رضایت مشتریان شده و باعث می‌شود مشتریان شما به استفاده از محصولات و خدمات شما ادامه دهند.

سیستم سامانه تیکتینگ

امکانات سیستم تیکتینگ

 1. ایجاد تیکت جدید برای مشتریان
 2. ایجاد سطوح دسترسی مختلف
 3. تعریف پاسخ‌های از پیش آماده
 4. تعریف مشتری جدید توسط مدیر
 5. تعریف کارمند توسط مدیر
 6. جستجو در بین تیکت‌ها بر اساس پارامترهای مختلف
 7. ایجاد تیکت برای دیگر اعضای پشتیبانی و مدیران
 8. اختصاص دادن تیکت به یک پشتیبان مشخص
 9. تعریف نوع تیکت توسط مدیر
 10. تعریف اولویت تیکت‌ها توسط مدیر
 11. اولویت‌بندی تیکت‌ها
 1. تعیین وضعیت تیکت‌ها
 2. پین کردن تیکت‌ها برای نمایش در بالای لیست
 3. تعیین موعد سررسید زمان پاسخگویی تیکت
 4. الصاق فایل به تیکت‌ها
 5. تعریف دپارتمان و بخش‌های مختلف توسط مدیر
 6. برچسب‌گذاری روی تیکت‌ها
 7. جستجوی تیکت‌ها براساس برچسب
 8. ارجاع تیکت به دپارتمانها و کارمندان دیگر
 9. اطلاع‌رسانی در به روزرسانی تیکت از طریق پیامک و ایمیل
 10. اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق پیامک و ایمیل و پنل
 11. انتخاب عنوان اختصاصی برای سیستم تیکتینگ
 1. بارگزاری لوگوی اختصاصی
 2. تنظیم تعداد نمایش در هر صفحه برای رکوردها لیست
 3. تنظیم حداکثر حجم مجاز آپلود فایل توسط مدیر
 4. ایجاد پایگاه دانش با مقالات نامحدود
 5. ایجاد دسته‌بندی نامحدود برای مقالات پایگاه دانش
 6. تنظیم تاریخ پایان اعتبار حساب کاربری مشتریان
 7. معلق ساختن حساب کاربری مشتری توسط مدیر
 8. معلق ساختن کل سیستم تیکتینگ توسط مدیر
 9. تعریف پیغام عمومی برای مشتریان
 10. تعریف پیغام عمومی برای کارمندان
 11. بستن آی پی‌های مشخص

سیستم تیکتینگ چیست؟

سیستم تیکتینگ برای چه کسانی مفید است؟

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از میز کار یک سیستم تیکتینگ خوب، برای ساده و مؤثر کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. شما می‌توانید حجم زیادی از کارهای روزمره خود را از این طریق کاهش داده و بر رشد کسب و کار خود از طریق خدمات مشتریان سریع و پاسخگو تمرکز کنید. این سیستم به شما کمک می‌کند به‌طور خودکار تیکت ها رو دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و ارجاع بدهید.

یک خاصیت میز کار تیکتینگ این است که می‌تواند به شما اطمینان دهد که عوامل شما به زمان‌بندی‌های حل مسئله پایبند هستند. اگر یک مسئله در مهلت مقرر بسته نشده باشد، به مدیران پشتیبانی ارشد ارجاع خواهد شد. با یک سیستم تیکتینگ، مشتریان می‌توانند منابع علمی گسترده‌ای در اختیار داشته باشند. این کار آن‌ها را قادر می‌سازد بدون نیاز به پشتیبانی، به‌راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. بنابراین پایگاه دانش در کاهش حجم تیکت مفید است.

سیستم‌های تیکتینگ آنلاین

با استفاده از سیستم‌های تیکتینگ آنلاین مناسب، شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که عوامل پشتیبانی متفاوت، بر روی یک مسئله کار نمی‌کنند و مشتریان با پاسخ‌های متعدد و متفاوت مواجه نشوند. این موارد بخشی از مزایای سیستم تیکتینگ بودند. اگر هنوز برای پشتیبانی مشتری هایتان از ایمیل استفاده می‌کنید، حتماً متوجه شده‌اید که اولویت‌بندی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این روش خیلی دشوار است. برای دسته‌بندی ایمیل‌هایتان مجبورید آن‌ها را پوشه بندی کنید و با رنگ‌بندی‌های مختلف، آن‌ها را تفکیک کنید که این کار زمان‌بر و خسته‌کننده است.

اگر به دنبال راهی ساده و مؤثر برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریانتان هستید حتماً نام نرم افزار یا سیستم تیکتینگ را شنیده‌اید.

در اینجا قصد داریم مروری داشته باشیم به آنچه این نرم‌افزار یا سیستم به شما ارائه می‌دهد:

سیستم تیکتینگ
سیستم تیکتینگ

سیستم تیکتینگ یا نرم افزار آنلاین پشتیبانی مشتریان چیست؟

سیستم تیکتینگ تمام درخواست‌های پشتیبانی را که از مسیرهای مختلفی ارسال می‌شوند به تیکت تبدیل می‌کند. اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این سیستم آسان‌تر است. این سیستم به گروه پشتیبانی شما کمک می‌کند که ارتباط بهتری با مشتریان داشته باشند و کارایی‌شان در حل مشکلات مشتری بیشتر باشد.

نگاهی گذرا به اینکه سیستم تیکتینگ و نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان چطور می‌تواند به شما کمک کند.

مسیر درخواست‌های مشتریان

با یک سیستم تیکتینگ، درخواست‌هایی که از کانال‌های ارتباطی متعدد ارسال شده‌اند، در یک محل ذخیره می‌شوند. در این حالت، واحد پشتیبانی شما می‌تواند تیکت ها را اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری کند بدون اینکه نیاز به ابزارهای متعدد داشته باشد.

دسترسی به متون قبلی

وقتی واحد پشتیبانی شما به متن‌های قبلی که بین مشتری و واحد پشتیبانی ردوبدل شده، دسترسی داشته باشد می‌تواند پاسخ‌های بهتری به مشتری بدهد. یک سیستم تیکتینگ به شما این امکان را می‌دهد که به مکالمات قبلی مشتری که از هر طریقی ارسال شده دسترسی داشته باشید و برای هر مشتری یک پایگاه داده یکپارچه و ساده ایجاد کنید.

پاسخ‌های خودکار جهت افزایش کارایی

یک سیستم تیکتینگ این امکان رو به شما می‌دهد که پیام‌هایی را به‌صورت خودکار ارسال کنید تا زمان پاسخگویی کوتاه‌تر بشود و کارایی بالا برود. از ارجاع تیکت ها به یک واحد خاص تا پاسخ‌های از پیش تعریف شده به سؤالات متداول تا اعلام ضرب‌الاجل‌ها و قوانین بازدارنده، همه در این سیستم قابل اجرا هستند.

امکان کمک مشتری به خودش

اغلب سیستم های تیکتینگ آنلاین یک بخش مطالب علمی هم دارند که شما در آن بخش می‌توانید مقالاتی را شامل راه‌حل‌های دقیق و منابع دیگری که اطلاعات مفیدی به مشتریانتان می‌دهد، منتشر کنید. این کار در خیلی موارد نیاز مشتری به پشتیبانی را از بین برده و تعداد تیکت ها را کاهش می‌دهد.

بروزرسانی و آپدیت سایت

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

با تصویب قانون پایانه فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مودیان، ارسال الکترونیکی صورتحساب ها به یکی از مهمترین دغدغه سازمان‌ها و مشاغل تبدیل شد. با این حال با گذشت چندین ماه از راه اندازی سامانه مودیان این سیستم کامل نمی باشد و خطاهایی دارد. علاوه بر خطاهای سیستمی برخی از مودیان نیز در ارسال صورتحساب ها اشتباهاتی انجام میدهند که با خطا روبرو می شوند.در ادامه ما قصد داریم در مورد رفع خطاهای رایج در سامانه مودیان اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402
خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

لیست خطای سامانه مودیان

۱- خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان

این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در محدوده زمانی مشخص‌شده توسط سامانه مودیان (معمولاً بازه حدوداً یک ماه) نباشد. برای رفع این خطا می بایست در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

۲- خطای ” مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاع سامانه منطبق نیست”

این خطا زمانی رخ می دهد که شماره مالیاتی که قبلا در کارپوشه ثبت کرده ایم با شماره مالیاتی ثبت شده در صورت حساب الکترونیکی مطابقت نداشته باشد. برای رفع این خطا، اگر فاکتور شما در سامانه ثبت شده ولی در سیستم شما خطا دارد مشکل در شماره سریال مالیاتی است، می‌توانید اقدام به ویرایش شماره صورتحساب نمایید.

۳- خطای ” طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد”

این خطا زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه وارد شده باشد و یا فیلد شماره اقتصادی خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نباشد. برای رفع این خطا حتما باید شماره اقتصادی و شناسه ملی مشتری را وارد کنید و نوع مشتری( حقیقی یا حقوقی ) در قسمت ویرایش مشتری را مشخص نمایید. توجه فرمایید که شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به منزله شماره اقتصادی بوده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده کند

۴- خطای ” مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست” سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه باشد یا درج نشده باشد .برای رفع این خطا باید در قسمت مشخصات شرکت، قسمت شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش کرده و به درستی وارد نمایید.

۵- خطای ” به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد ”

این خطا می تواند دلایل مختلفی از جمله غیر فعال شدن شناسه حافظه مالیاتی می باشد.برای رفع این خطا وارد کارپوشه خود در سامانه مودیان شوید و اقدام به دریافت شناسه حافظه مالیاتی جدید کنید و نرم افزار یا پایه فروشگاهی خود را مجدد تنظیم نمایید. در صورتیکه همچنان خطا وجود داشت با پشتیبانی نرم افزار واسط خود تماس حاصل کنید

۶- خطای ” در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد ” سامانه مودیان

اگر فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی شما در قسمت فیلد نسیه و نقدی خالی باشد، امکان ثبت صورتحساب وجود نخواهد داشت. برای رفع این خطا می بایست در نرم افزار واسط سامانه مودیان فیلد “مبلغ تسویه نقدی و نسیه” را پر کنید.

۷- خطای ” مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست ” در سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که شناسه کالا و خدمات یا منقضی شده باشد و یا اشتباه وارد شده باشد.برای رفع این مشکل می توانید وارد صفحه ی شناسه کالا و خدمات شوید و شناسه درست را پیدا کرده و وارد نمایید.

۸- خطای ” مقدار فیلد الگوی صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

این خطا زمانی رخ می دهد که الگوی صورتحساب الکترونیکی خود را اشتباه وارد کرده باشید. برای رفع این خطا در قسمت ویرایش فاکتور صورتحساب الکترونیکی خود را با الگوی صحیح وارد نمایید

۹- خطای ” مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.” سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که موضوع صورتحساب الکترونیکی خود را در سامانه اشتباه وارد کرده باشید.برای رفع این خطا می بایست صورتحساب خود را ویرایش نموده و موضوع آن را به درستی وارد کنید.

۱۰- خطای ” مقدار فیلد نوع شخص خریدار از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

این خطا زمانی رخ می دهد که نوع خریدار (حقیقی یا حقوقی ) در صورتحساب الکترونیکی مشخص نباشد.برای رفع این خطا می بایست در قسمت تعرف مشتری نوع خریدار مشخص گردد.

ارور و خطاهای سامانه مودیان و راه برطرف کردن آن

خطاهای سامانه مودیان به چه معناست؟ بعضی وقت ها خطاهای ارسال فاکتور به سامانه مودیان بسیار زیاد و برای ما بی معنی است. ما در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم. همچنین طبق آخرین بروزرسانی سامانه مودیان در شهریور ماه 1402 این مقاله هم بروز می شود.

کد خطای سامانه مودیان

کد خطا توضیحات
0104 مقدار فیلد نوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0107 مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0108 مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0110 مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0012 فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست.
0128 مقدار فیلد روش تسویه ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0136 مقدار فیلد تعداد/مقدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0137 مقدار فیلد مبلغ واحد ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0141 مقدار فیلد مبلغ قبل از تخفیف ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0159 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0222 مقدار فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0243 مقدار فیلد مبلغ بعد از تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0224 مقدار فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0259 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0125 مقدار فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0126 مقدار فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0227 مقدار فیلد مجموع صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0229 مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
امضای بسته صحیح نیست یعنی کلید خصوصی اشتباه وارد شده است.
0259 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0129 مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0144 مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0145 مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
1105 مقدار فیلد سریال صورتحساب از نظر داده ای معتبر نیست.
1111 مقدار فیلد شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1114 مقدار فیلد کد پستی خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1232 مقدار فیلد مالیات موضوع ماده 17 از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1416 فیلد نوع پرواز در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1468 فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1469 فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1470 فیلد «مجموع ارزش ریالی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1471 فیلد «مجموع ارزش ارزی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1135 مقدار فیلد واحد اندازه ­گیری از نظر داده ای معتبر نیست.
1138 مقدار فیلد میزان ارز از نظر داده ای معتبر نیست.
1452 فیلد اجرت ساخت در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1453 فیلد «سود فروشنده» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1454 فیلد حق ­العمل در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1455 فیلد «جمع کل اجرت، حق ­العمل و سود(TAS)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1256 مقدار فیلد سهم نقدی از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1257 مقدار فیلد سهم ارزش افزوده از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1472 فیلد وزن خالص در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1473 فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1474 فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1266 مقدار فیلد تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
013805 در مقدار وارد شده ی فیلد «میزان ارز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
014005 در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017205 در مقدار وارد شده ی فیلد «وزن خالص» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017305 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017405 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
011602 مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست.
011605 در مقدار وارد شده ی فیلد «نوع پرواز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
016806 در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 10000 باشد)
016905 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017005 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017105 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ارزی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
010908 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد)
010507 طول مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
010504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.
010107 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد)
010104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.
012004 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
0333 مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
011107 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
0202 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
0301 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. در این حال ابتدا کارپوشه را چک کنید. ولی معمولا ایراد از تاریخ صورتحساب است. بازه های یک ماه و هفت روز رو امتحان کنید.
010802 مقدار وارد شده در فیلد «موضوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.
0245 مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
pending صورتحساب ارسال می شود ولی سامانه مودیان در حالت pending قرار می دهد.
011504 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه خریدار» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
011304 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه فروشنده» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
1238 مقدار فیلد «میزان ارز» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
1429 فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1403 فیلد «تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
خطاهای رایج در سامانه مودیان
خطاهای رایج در سامانه مودیان

خطاهای ارسال فاکتور به سامانه مودیان لیست خطاهای سامانه مودیان

سامانه مودیان مالیاتی 1402

کد خطای 0107 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد و برای رفع آن باید در قسمت ویرایش فاکتور صورتحساب الکترونیکی را با الگوی صحیح وارد کرد.

کد خطای 0108 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع آن می بایست صورتحساب را ویرایش و موضوع را به درستی وارد کرد

کد خطای 0110 در سامانه مودیان 

این خطا به معنای مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع این خطا باید در قسمت مشتری نوع مشتری (حقیقی ، حقوقی و …) مشخص گردد

کد خطای 0012 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع این خطا باید شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش کردو به درستی وارد نمایید

کد خطای 010908 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد .

کد خطای 010107 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد.

کد خطای 0333 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست میباشد. برای رفع این خطا از جدول شناسه کالا و خدماتآریا حساب کمک گرفته و اطلاعات درست را جایگزین نمایید

کد خطای 0202 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.برای رفع این خطا باید در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

خطاهای سامانه مودیان؛ آموزش رفع خطاهای رایج سامانه مودیان

لیست خطاهای رایج سامانه مودیان

۱- خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ فاکتور در بازه مشخص شده سامانه مودیان نیست ( تقریبا ۱ ماه )

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

۲- خطای ” مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاع سامانه منطبق نیست”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که شماره سریال مالیاتی قبلا ارسال شده به سامانه مودیان برای مطمئن شدن از این موضوع حتما کارپوشه خود را چک بفرمایید.

راه حل : اگر در سامانه فاکتور شما ثبت شده است ولی در سیستم شما خطا خورده است حتما با پشتیبانی نرم افزار در تماس باشید. ولی اگر فقط شماره سریال مالیاتی یکسان است کافیست در ویرایش فاکتور شماره دستی را تغییر دهید.

۳- خطای ” طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد)”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه یا فیلد شماره اقتصادی خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نباشد.

راه حل : در قسمت ویرایش مشتریان حتما شماره اقتصادی و شناسه ملی وارد کنی و برای تعریف نوع مشتری در ویرایش مشتری در قسمت نوع شخص مشتری ، نوع مشتری را مشخص نمایید. (حقیقی ، حقوقی و….)


نکته مهم : شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی منظور شده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده نماید.


۴- خطای ” مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست” سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می‌دهد که در تنظیمات شخصی مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه است یا درج نشده است .
راه حل : در ماژول میز کار >> تنظیمات سیستم >> تنظیمات اولیه >> مشخصات شرکت >> فیلد شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش نمایید.

۵- خطای ” به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد ”
علت خطا : این خطا دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد :
– غیر فعال شدن شناسه حافظه مالیاتی

راه حل : وارد کارپوشه خود شوید و شناسه حافظه مالیاتی جدید گرفته و نرم افزار  یا پایانه فروشگاهی خود را دوباره تنظیم نمایید.

– اگر خطا برطرف نشد به بخش پشتیبانی نرم افزار واسط سامانه مودیان خود اطلاع دهید تا خطا را برطرف کنند.

۶- خطای ” در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد ” سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می‌دهد که سیستم واسط شما در تنظیمات سامانه مودیان، منبع برگه دریافت به صورت دستی تنظیم شده است .

راه حل : در نرم افزار سامانه مودیان هوفر قسمت فرم سامانه مودیان، بخش تسویه ، مبلغ نقدی یا نسیه را پر کنید .

۷- خطای ” مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست ” در سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که :

 • شناسه کالا یا خدمات را اشتباه واردشده است
 • شناسه کالا یا خدمات منقضی شده است.

راه حل : ابتدا وارد سایت STUFFID شده و شناسه درست را پیدا کنید و سپس در قسمت کالا ها >> کالای مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت شناسه مودیان شناسه درست را وارد کنید.

۸- خطای ” مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

علت خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که شما در فرم سامانه مودیان الگوی صورتحساب خود را اشتباه وارد کرده باشید.

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور >> فرم سامانه مودیان >> الگوی صورتحساب خود را به درستی انتخاب نمایید.

۹- خطای ” مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.” سامانه مودیان

علت خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که شما در فرم سامانه مودیان موضوع صورتحساب خود را اشتباه وارد کرده باشید .

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور >> فرم سامانه مودیان >> موضع  صورتحساب خود را به درستی انتخاب نمایید.

۱۰- خطای ” مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که در قسمت تعریف خریدار نوع آن را از نظر حقیقی یا حقوقی و  … مشخص نکرده اید.

راه حل : برای تعریف نوع مشتری در ویرایش مشتری در قسمت نوع شخص مشتری ، نوع مشتری را مشخص کنید ( حقیقی ، حقوقی و….)

رایجترین خطاهای سامانه مودیان و راهکارهای آنان کدامند؟

رایج ترین خطاهای سامانه مودیان کدامند؟
همانطور که می‌ دانید سامانه مودیان یک سامانه دولتی متعلق به سازمان امور مالیاتی است که برای مدیریت هوشمند صورتحساب های الکترونیکی مالیات طراحی شده است. بر اساس قوانین جدید، تمامی مودیان مالیاتی از این پس موظفند صورت های مالیاتی خود را در قالب صورتحساب های الکترونیکی استاندارد برای این سامانه ارسال کنند.

• مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست

این مورد خطاهای سامانه مودیان زمانی رخ می دهد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در بازه مشخص شده توسط سامانه مودیان (بازه ای حدودا یک ماهه) نباشد.
راهکار: صورتحساب ارسالی یا فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی خود را ویرایش نموده و تاریخ ان را در بازه مشخص شده توسط سامانه مودیان مجددا تنظیم کنید.

• مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاع سامانه منطبق نیست

زمانی با این مورد از خطاهای سامانه مودیان روبرو خواهید شد که شماره سریال مالیاتی ثبت شده در صورتحساب الکترونیکی شما با شماره سریال مالیاتی که قبلا در کارپوشه سامانه مودیان ثبت کرده اید مطابقت نداشته باشد.
راهکار: چنانچه در سامانه مودیان فاکتور شما ثبت شده اما در پنل وال بیل خطا می زند، حتما با واحد پشتیبانی تماس بگیرید. اما اگر فقط شماره سریال مالیاتی یکسان است کافیست شماره دستی صورتحساب را ویرایش کرده و تغییر دهید.

• طول مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار بزرگتر از حداکثر طول مجاز است (طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد)

این ارور در سامانه مودیان زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه ثبت شده باشد یا فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نشده نباشد.
راهکار : برای رفع این خطا حتما باید شماره اقتصادی و شناسه ملی مشتری را وارد کنید. برای تعریف نوع مشتری، در قسمت ویرایش مشتری بخش نوع شخص مشتری ، می توانید نوع مشتری (حقیقی ، حقوقی و….) را مشخص نمایید.
نکته : شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به منزله شماره اقتصادی بوده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده کند.

• مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده با اطلاعات سامانه منطبق نیست

با این مورد از خطاهای سامانه مودیان زمانی روبرو خواهید شد که مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه باشد یا درج نشده باشد .
راهکار: برای رفع این خطا باید در قسمت مشخصات شرکت، فیلد شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش نموده و به درستی وارد کنید.

• به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد

این یکی از رایج‌ترین خطاهای سامانه مودیان است که می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی رخ بدهد.
راهکار: وارد کارپوشه سامانه مودیان خود شوید و برای گرفتن یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی جدید اقدام کنید. بعد از گرفتن شناسه جدید باید پایانه فروشگاهی یا نرم‌افزار رابط ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را مجددا تنظیم نمایید. چنانچه با این کار خطا برطرف نشد، با پشتیبانی وال بیل تماس بگیرید.

• در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد

چنانچه فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی شما در قسمت “فیلد نسیه و نقدی” خالی باشد، امکان ثبت درست صورتحساب وجود نخواهد داشت.
راهکار: زمانی که مستقیما از طریق پنل وال بیل برای ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می کنید، یا فایل اکسل صورتحساب خود را برای ما ارسال می نمایید، حتما فیلد “مبلغ تسویه نقدی و نسیه” را پر کنید.

• مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان زمانی اتفاق می‌ افتد که یا شناسه کالا و خدمات را اشتباه وارد کرده باشید، یا شناسه کالا و خدمات شما منقضی شده باشد.
راهکار: ابتدا وارد سایت stuffid.tax.gov.ir شده و شناسه درست کالا و خدمات خود را از آنجا پیدا کنید و در صورتحساب الکترونیکی خود وارد نمایید.

• مقدار فیلد الگوی صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان مختص زمانی است که الگوی صورتحساب الکترونیکی خود را اشتباه وارد کرده باشید.
راهکار: نوع و الگوی متناسب با کسب و کار خود را بشناسید و صورتحساب الکترونیکی خود را با الگوی صحیح ارسال کنید.

• مقدار فیلد موضوع صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان طبیعتا زمانی نمایش داده می شود که موضوع صورتحساب الکترونیکی خود را در سامانه اشتباه وارد کرده باشید.
راهکار: صورتحساب خود (چه نسخه ارسالی با پنل وال بیل، چه نسخه اکسل) را ویرایش نموده و موضع آن را به درستی وارد کنید.

• مقدار فیلد نوع شخص خریدار از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این خطا مربوط به زمانی است که نوع خریدار (حقیقی، حقوقی و غیره) به درستی در صورتحساب الکترونیکی شما مشخص نشده است.
راهکار: برای برطرف کردن این مشکل باید صورتحساب خود را ویرایش کرده و نوع شخص خریدار را به درستی در آن وارد نمایید.

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

دریافت شناسه اختصاصی کالا

دریافت شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا و خدمات یکی از اصلی‌ترین ارکان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است. از آنجا که بر اساس اولین فراخوان اجباری سازمان مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای برخی گروه‌های خاص، از تاریخ اول دی ماه 1401 مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، در این مقاله در زمینه آموزش مالیات بر آن شدیم شما را با نحوه اخذ/تعیین شناسه کالا و خدمات آشنا نماییم. همراه ما بمانید.

شناسه کالا و خدمات چیست؟

شناسه کالا و خدمات، کدهای یکتای متعلق به کالا و خدمات قابل ارائه در کشور (اعم از تولید داخل و یا وارداتی) است. این شناسه در واقع مجموعه‌ای از ویژگی‌های توصیفی کالا یا خدمات است که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا یا خدمات تعیین می‌شود.

شناسه کالا و خدمات توسط چه سازمانی تعیین میشود؟

بر اساس قوانین و مقررات و همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرجع تعیین و ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است.

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

از آنجا که درج شناسه کالا و خدمات به منظور رهگیری صورتحساب‌های الکترونیکی صادره از سوی مودیان ضروری است؛ همچنین به دلیل تنوع کالاها و خدمات عرضه شده در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌های مجزایی برای دریافت شناسه کالا و خدمات به صورت اختصاصی و عمومی معرفی نموده است.

دریافت شناسه کالا اختصاصی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

دریافت شناسه خدمات اختصاصی از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام می‌شود.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

نحوه اخذ/استعلام شناسه اختصاصی کالا

برای دریافت شناسه کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) دو روش برای مودیان در نظر گرفته شده است:

 • مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند
 • مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

مراحل دریافت شناسه کالا برای مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند، به شرح مراحل زیر انجام می‌شود:

 • مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت به آدرسntsw.ir
 • ثبت نام در این سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور
 • تکمیل اطلاعات و دریافت نقش تجاری
 • دریافت شناسه کالا (اعم از کالای تولیدی یا وارداتی)

برای انجام هر یک از گزینه‌های فوق می‌توانید از راهنماهای موجود در سامانه جامع تجارت استفاده نمایید. در تب بعدی می‌توانید فایل‌های راهنمای دریافت نقش تجاری را دریافت کنید.مراحل دریافت شناسه کالا برای مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند، به شرح مراحل زیر انجام می‌شود:

اما مؤدیانی که خود دارای صلاحیت تولیدکننده یا واردکننده نیستند، موظفند شناسه اقلام کالایی خود را از حلقه‌های قبلی زنجیره تجاری استعلام و دریافت نمایند و نیازی به دریافت شناسه کالا ندارند. برای مشاوره مالیاتی به سایت مراجعه کنید.

نحوه ثبت شناسه کالا در صورتحساب برای کالاهای فاقد شناسه

از آنجا که برخی از اقلام کالایی در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، مودیان در صورت مواجهه با این اقلام کالایی می‌توانند موقتا از شناسه کالا  عمومی استفاده نمایند؛ این افراد همچنین موظفند از بخش “راهنمای درخواست ایجاد سرفصل در سامانه شناسه کالا” نسبت به درخواست سرفصل کالایی متناظر کالای خود، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا اقدام نمایند.

مراحل ثبت مشکل در خصوص شناسه اختصاصی کالا

ورود به سامانه جامع تجارت

 • انتخاب گزینه “ثبت و پیگیری مشکل”
 • انتخاب گزینه “درخواست جدید”
 • انتخاب گزینه “شناسه کالا” در بخش گروه
 • انتخاب گزینه “شناسه اختصاصی” در بخش شاخه
 • انتخاب گزینه “درخواست صدور/تعیین شناسه اختصاصی” در بخش موضوع

پشتیبانی و پاسخ به سوالات شناسه اختصاصی کالا

سامانه جامع تجارت با هدف همراهی با مؤدیان مالیاتی در استعلام و یا دریافت شناسه کالا به صورت اختصاصی، از طریق راه‌های ارتباطی زیر پاسخ‌گوی سوالات و مشکلات آنان خواهد بود:

 • تماس تلفنی با شماره 124
 • ثبت و پیگیری مشکل از طریق سامانه جامع تجارت
 • مکاتبه (نامه نگاری) با دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت

شناسه عمومی کالا چیست؟

مؤدیان موظفند کلیه اقدامات لازم جهت دریافت شناسه اختصاصی کالا و خدمات برای محصولات خود را انجام دهند؛ اما در گام اول و در صورتی که مؤدیان به هر دلیل موفق به دریافت و استفاده از شناسه اختصاصی کالا خود نشدند، می‌توانند از شناسه عمومی محصول متناظر خود در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمایند.

سازمان مالیاتی به منظور تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی، فهرستی از دسته‌های کالایی با عنوان شناسه عمومی کالا نموده است؛ بدین ترتیب مؤدیان مالیاتی میتوانند در گام اول، در صورت عدم امکان اخذ/تعیین شناسه اختصاصی کالا، از فهرست یاد شده شناسه عمومی متناظر کالای خود را انتخاب و استفاده نمایند. این شناسه موقتا قابل استفاده خواهد بود و پیشنهاد میشود که مؤدیان محترم اقدام به دریافت شناسه اختصاصی نمایید.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا

شناسه عمومی کالا توسط مؤدیان و فعالین اخذ نمی‌شود، بلکه بر اساس فهرستی که توسط سازمان مالیاتی در اختیار مؤدیان قرار گرفته است، استفاده می‌شود. برای استفاده از آخرین فهرست شناسه عمومی، مودیان می‌توانند به درگاه شناسه کالا و خدمات سازمان مالیاتی به آدرس stuffid.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا
روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی خدمات

 فرآیند دریافت شناسه خدمات به صورت عمومی کاملا مشابه فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمات و از طریق سامانه  portal.gs1-ir.org  انجام می‌شود. تنها تفاوت در این زمینه شخص متقاضی دریافت شناسه خدمات است.

هنگام دریافت شناسه اختصاصی خدمات، شخص مؤدی به دریافت و یا استعلام شناسه خدمات اقدام می‌کند؛ اما در زمان دریافت شناسه عمومی خدمات، تشکلهای صنفی مربوطه  و یا سازمان های بالادستی به نمایندگی از اعضای خود نسبت به دریافت شناسه خدمات به صورت عمومی اقدام نموده و جهت ثبت صورتحساب الکترونیکی، در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند. از جمله این تشکل‌ها می‌توان به  انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اشاره نمود.

شناسه کالا

شناسه کالا به مجموعه‌ای از ویژگی‌های ماهیتی کالا اشاره دارد که شامل نام کالا، جنس آن، مدل و نام تجاری آن است. با ثبت بخش‌های توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر یا صاحب کالا، این شناسه به کالای مربوطه اختصاص داده می‌شود. این شناسه یا کد به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور است و موضوعی بسیار مهم در زنجیره تامین محسوب می‌شود.

شناسه کالا می‌تواند شناسه داخلی باشد که به وسیله سامانه شناسه کالا به آن کالای مربوطه اختصاص داده شده است یا شناسه معتبر بین‌المللی مانند شناسه GTIN باشد. در هر صورت، استفاده از این شناسه به عنوان کد شناسایی کالا بسیار مهم است و با استعلام آن از طریق سامانه شناسه کالا، اطلاعات مربوط به شناسنامه کالا برای شخص استعلام کننده در دسترس قرار می‌گیرد

یکی از اصلی‌ترین ارکان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، شناسه کالا و خدمات است. بر اساس فراخوان اجباری سازمان مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای برخی گروه‌های خاص، از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۱ مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند

با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و لزوم ثبت فاکتورها در سامانه مؤدیان مالیاتی، یکی از الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی، دریافت شناسه کالا و خدمات و استفاده از آن است. بر اساس قوانین، مقررات و همچنین توافقات با وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول کدگذاری کالا و خدمات کشور، مؤدیان مالیاتی موظفند از طریق روش‌هایی که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود، نسبت به اخذ شناسه کالا و خدمت خود اقدام کرده و از آن در صورتحساب‌های الکترونیکی استفاده نمایند.

شناسه کالا و خدمات چیست؟

شناسه کالا و خدمات یک کد 13 رقمی می باشد که از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود. دریافت این شناسه برای کلیه ی افرادی که ملزم به ارسال صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند الزامی است . شناسه کالا و خدمات از دو بخش به صورت عمومی و اختصاصی تشکیل شده است.شناسه کالا و خدمات، به عنوان کدهای یکتای متعلق به کالا و خدمات قابل ارائه در کشور (اعم از تولید داخلی و یا وارداتی) تعریف می‌شود. این شناسه در واقع مجموعه‌ای از ویژگی‌های توصیفی کالا یا خدمات است که برای توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا یا خدمت، تعیین می‌شود.

با توجه به قوانین و مقررات، همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرجع تعیین و ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) می باشد.

به طور خلاصه ،شناسه کالای عمومی از طریق فایل اکسل stuffid.tax.gov.ir قابل شناسایی است

شناسه کالای اختصاصی از طریق سامانه ntsw.ir قابل پیگیری می باشد

شناسه خدمات عمومی و اختصاصی نیز از طریق سامانه  portal.gs1-ir.org  قابل شناسایی می باشد.

در ادامه برای دریافت هریک از شناسه ها به اختصار توضیح می دهیم.

دریافت شناسه کالا و خدمات برای سامانه مودیان

شناسه کالا و خدمات جزو آیتم های مورد نیاز در سامانه مودیان می باشد و تمامی افرادی که مشمول قانون پایانه های فروشگاهی می باشند و ملزم به ارسال صورت حساب های خود به صورت الکترونیکی هستند به آن نیاز دارند . با این حال پروسه ی دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان برای بسیاری از افراد خسته کننده و سردرگم کننده می باشد

برای تسهیل در روند دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان می توانید از افزونه ی اختصاصی حسابدار اَپ استفاده نمایید کافی است نام کالا و یا خدمات خود را وارد نمایید و شناسه عمومی یا اختصاصی خود را دریافت نمایید

توجه به درج شناسه کالا و خدمت در صورتحساب‌هایش الکترونیکی صادره از سوی مودیان، بسیار ضروری است. به دلیل تنوع و گستردگی کالاها و خدمات ارائه شده در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌های مجزایی برای دریافت شناسه کالا و خدمات به صورت اختصاصی و عمومی معرفی کرده است.همچنین شما می توانید جهت مشاهده ی لیست شناسه کالا  و خدمات از طریق سایت های زیر نیز اقدام کنید که برای مودیان کمی سردرگم کننده می باشد

دریافت شناسه کالا (اعم از عمومی و اختصاصی) از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

دریافت شناسه خدمت (اعم از اختصاصی و عمومی) از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام می‌شود.

اخذ شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا به‌عنوان زبان مشترک در سامانه‌های اطلاعاتی می باشد،بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از این در فرآیندهای تجاری مختلف، از جمله واردات کالا و ثبت آمار تولید، از این شناسه عمومی و اختصاصی کالا استفاده کرده‌اند. شناسه کالای اختصاصی به افرادی که کالا تولید یا وارد می‌کنند اختصاص داده می‌شود و نیازی نیست  فروشندگان و خریداران این کد را تهیه کنند  زیرا کالا از قبل دارای شناسه اختصاصی است. یکی از دلایل استفاده از شناسه کالا، ردیابی زنجیره تامین کالاها است. با استفاده از شناسه کالای اختصاصی، می‌توان مسیر کالا را از منبع تولید یا واردکننده تا فروشنده نهایی پیگیری کرد و شفافیت بیشتری در خرید و فروش کالا به وجود آورد.

از آنجایی که در گذشته برخی از فعالان اقتصادی، شناسه کالای خود را از درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir اخذ کرده‌اند، می‌توانند برای صدور صورتحساب الکترونیکی نیز از همین شناسه کالا استفاده کنند و نیازی به مراجعه مجدد جهت دریافت شناسه اختصاصی یا عمومی ندارند

 • مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند
 • مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند

سامانه مودیان مالیاتی 1402

مراحل دریافت شناسه کالا برای مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند، به شرح زیر انجام می‌شود:

 1. درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir را باز کنید.
 2. برای ثبت نام در سامانه، اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را تعیین کنید.
 3. پس از ثبت نام، به صفحه پروفایل خود در سامانه وارد شوید و تمام اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید.
 4. با توجه به نوع فعالیت خود، نقش تجاری مورد نظر را انتخاب کنید (مانند تولید کننده، وارد کننده و …).
 5. پس از دریافت نقش تجاری، با استفاده از این نقش تجاری، درخواست شناسه کالا را ارسال کنید.
 6. پس از بررسی درخواست، سامانه شناسه کالای مورد نظر را به شما اعلام خواهد کرد.

برای انجام هر یک از مراحل فوق می‌توانید از راهنمای موجود در سامانه جامع تجارت استفاده کنید.

مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

در این صورت، مودیان می‌توانند به یکی از شرکت‌های صادرکننده یا واردکننده مجاز در کشور مراجعه کرده و از آن‌ها شناسه کالا یا خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. همچنین مودیان می‌توانند از طریق مشاوران بازرگانی و تجاری مجرب نیز در اخذ شناسه کالا و خدمت، مشاوره و راهنمایی دریافت کنند.

 برای اقلام کالایی که در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، مودیان می‌توانند موقتا از شناسه کالا به صورت عمومی استفاده کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده از شناسه کالایی عمومی، برای اقلام کالایی که در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، فقط به صورت موقت مجاز است و مودیان باید در اسرع وقت از بخش “راهنمای درخواست ایجاد سرفصل در سامانه شناسه کالا”، درخواست سرفصل کالایی متناظر با کالای خود را جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا ارسال کنند.

شناسه عمومی کالا چیست؟
شناسه عمومی کالا چیست؟

شناسه عمومی کالا چیست؟

سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل در روند ارسال الکترونیکی صورت حساب ها برای مودیان این امکان را برای اشخاص فراهم نموده که در صورت عدم دسترسی به شناصه اختصاصی از لیست شناسه عمومی استفاده نمایند. مودیان باید تمام تدابیر لازم برای دریافت شناسه اختصاصی کالا و خدمات خود را به عهده بگیرند، اما در صورتی که به هر دلیلی نتوانند این کار را انجام دهند، می‌توانند در گام اول از شناسه عمومی محصول متناظر خود در صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند.

برای تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی، سازمان مالیاتی فهرستی از دسته‌های کالایی با عنوان شناسه عمومی کالا ارائه داده است. بنابراین، مودیان مالیاتی می‌توانند در صورت عدم امکان دریافت یا تعیین شناسه اختصاصی کالا، از فهرست یاد شده شناسه عمومی متناظر با کالای خود را انتخاب و در صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند

شناسه اختصاصی کالا چیست؟

از شناسه اختصاصی کالا قبل از الزامی شدن در ارسال صورتحسابهای الکترونیکی برای سامانه های اطلاعاتی جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار می گرفت و احتمالاً برخی از فعالان اقتصادی قبلاً برای دریافت آن اقدام کرده‌اند. با این حال، در حال حاضر برای همه مودیان مالیاتی، دریافت شناسه کالای اختصاصی الزامی است. نکته قابل توجه این است که فعالانی که پیشتر این شناسه را دریافت کرده‌اند، می‌توانند از همان شناسه استفاده کنند و نیازی به دریافت دوباره شناسه نیست

دریافت شناسه خدمت به صورت اختصاصی و عمومی

مودیان مالیاتی برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت می‌توانند به سامانه portal.gs1-ir.org مراجعه نمایند.

فرآیند دریافت شناسه خدمت به صورت عمومی، بطور کامل شبیه به فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمت از طریق سامانه portal.gs1-ir.org است. اما تفاوت آن در این است که در اینجا شخص درخواست‌دهنده شناسه خدمت، یک تشکل صنفی است که به نمایندگی از اعضای خود درخواست را ارسال می‌کند.

در فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمت، فرد مودی به دریافت یا استعلام شناسه خدمت می‌پردازد. اما در فرآیند دریافت شناسه عمومی خدمت، تشکل‌های صنفی مرتبط، به نمایندگی از اعضای خود، درخواست شناسه خدمت عمومی را ارسال می‌کنند تا برای ثبت صورتحساب الکترونیکی، به اعضای خود ارائه شود. این تشکل‌ها شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌شوند.

شناسه کالا و خدمات

با توجه به اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی از تاریخ 1401/08/01 ، یکی از الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی، دریافت شناسه کالا و خدمات و استفاده از آن است و بر اساس قوانین و مقررات و همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کد گذاری کالا و خدمات کشور، مسئولیت ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را نیز بر عهده خواهد داشت.

مؤدیان مالیاتی موظفند از طریق روش هایی که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود، نسبت به اخذ / تعیین شناسه کالا و خدمت خود اقدام کرده و از آن در صورتحساب های الکترونیکی استفاده نمایند.

مطلوب است بر اساس الزامات موجود، مؤدیان نسبت به استفاده و دریافت شناسه کالا و خدمت بصورت اختصاصی اقدام نمایند، با این حال به جهت تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی در گام اول، امکان استفاده از شناسه کالا و خدمت بصورت عمومی نیز فراهم شده است و مؤدیانی که به هر دلیلی امکان اخذ و استفاده از شناسه اختصاصی را ندارند، میتوانند از شناسه عمومی در صورتحساب خود استفاده نمایند.

در ادامه مستند به تفکیک، فرآیند اخذ / تعیین شناسه کالا و خدمت بصورت عمومی و اختصاصی و اقدامات مورد نیاز جهت انجام توسط مؤدیان محترم به تفصیل و تصویر آمده است.

راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمت

همانطور که در بالا مطالعه شد، با توجه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسه کالا و خدمات یکی از مواردی است که مودیان مشمول این قانون می بایست آن را تهیه نمایند و در صورتحساب الکترونیک خود درج نمایند. به همین منظور راهنما و فرآیند دریافت شناسه کالا و خدمات را برای شما شرح داده ایم.

راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات را با توجه به ترتیب و موارد زیر برای شما شرح داده ایم:

 • شناسه اختصاصی کالا
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه کالا به صورت اختصاصی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه اختصاصی کالا
 • شناسه عمومی کالا
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه کالا به صورت عمومی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه عمومی کالا
 • شناسه خدمات
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه خدمت به صورت عمومی و اختصاصی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه عمومی خدمت

شناسه کالا چیست؟

شناسه کالا، شناسه‌ ای نامیده می شود که به مجموعه‌ ای از ویژگی های ماهیتی کالا مانند نوع کال، جنس کالا، مدل آن و همچنین نام تجاری که در شرح تجاری کالا می آید، تخصیص داده می شود و با ثبت بخش های توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر یا صاحب کالا، صادر می گردد.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 مصوب شده است، این شناسه یا کد به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور است و موضوعی بسیار مهم در زنجیره تامین است.

شناسه کالا امکان دارد شناسه داخلی باشد که به وسیله سامانه شناسه کالا به آن کالای مربوطه تخصیص داده شده است و یا شناسه معتبر بین‌المللی مثل شناسه GTIN باشد. در هر صورت کاربرد این شناسه به‌عنوان کد شناسنامه کالا محسوب می شود و با استعلام آن به کمک سامانه شناسه کالا، اطلاعات و به عبارتی شناسنامه کالا در اختیار شخص استعلام کننده قرار می گیرد.

شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان زبان مشترک کالا در سامانه های اطلاعاتی معرفی شده است و بسیار از فعالان اقتصادی، پیش از این در سایر فرآیندهای تجاری از جمله واردات کالا و ثبت آمار تولید نسبت به اخذ و استفاده از آن شناسه عمومی و اختصاصی کالا نموده اند.

آن دسته از مؤدیان که تا پیش از این از درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir شناسه کالای خود را اخذ نموده اند می توانند از همین شناسه کالا جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استفاده نمایند و نیازی به مراجعه مجدد جهت دریافت شناسه اختصاصی کالا یا عمومی ندارند.

برای آموزش و راهنمای تصویری دریافت شناسه کالا اختصاصی فایل های pdf زیر را دانلود نمایید:

نکته : توجه داشته باشید که شناسه اختصاصی کالا را باید اشخاص دارای صلاحیت تولید(تولید کنندگان) و وارد کنندگان دریافت نمایند. پس اگر جزو این دو گروه نمی باشید، نیازی نیست برای دریافت شناسه کالا اختصاصی اقدام کنید.

شناسه خدمت عمومی

شناسه خدمت عمومی را می توان از آدرس  wwww.stuffid.tax.gov.ir به دست آورد. اما متاسفانه لیست شناسه خدمت عمومی موجود در این سایت بسیار محدود می باشد و اکثر مودیانی که به ارائه خدمات می پردازند به ناچار به سمت اخذ شناسه خدمت اختصاصی میل پیدا می کنند و به عبارتی ناچار به استفاده از شناسه خدمت اختصاصی هستند.

این موضوع یا چالش برای شناسه کالا کمتر دیده می شود و معمولا کسانی که کالا می فروشند توانسته اند در ابتدا از شناسه کالای عمومی بهره مند شوند.

شناسه خدمت اختصاصی

بررسی ها نشان داده است که اکثر کسانی که خدمت ارئه می دهند شناسه خدمت اختصاصی تهیه کرده اند و دلیل آن پیدا نکردن شناسه خدمت عمومی مربوط به کسب و کارشان است. اگر شما هم به دنبال شناسه خدمت هستید سعی کنید شناسه خدمت اختصاصی خودتان را تهیه کنید و از گشتن در میان شناسه های عمومی منقضی شده و غیر مربوط خودداری کنید چون به نتیجه مطلوبی نمی رسید.

نحوه استعلام و دریافت شناسه اختصاصی و عمومی خدمت

فرآیند اخذ شناسه اختصاصی و عمومی خدمت مشابه یکدیگر است و همانطور که در بالا به آن اشاره شد، تنها تفاوت این دو نوع شناسه در این است که جهت اخذ شناسه خدمت بصورت اختصاصی، مؤدی ارائه دهنده خدمت اقدام می کند و در شناسه خدمت بصورت عمومی، اخذ کننده شناسه خدمت تشکل های مربوطه، عهده دار این مسئولیت خواهند بود.

جهت دریافت شناسه خدمت، مودیان محترم می بایست به درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس www.portal.gs1-ir.org مراجعه نمایند.

راهنمای دریافت شناسه خدمت در صفحه اصلی سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir در بخش مستندات عمومی در دسترس کاربران قرار گرفته است.

روش سریع دریافت شناسه خدمت اختصاصی

همانطور که مطرح شد یکی از راه های دریافت شناسه خدمت اختصاصی مراجعه به سایت www.portal.gs1-ir.org است که دستوارعمل مربوط به خود را دارد و برای راهنمای جهت دریافت شناسه خدمت اختصاصی می توانید به پشتیبانی آن سایت هم تماس حاصل کنید. این سایت برای مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است.

یک راه نسبتا سریعتر برای دریافت شناسه خدمت اختصاصی مراجعه و تماس با نمایندگان استان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات که از سوی این مرکز اعلام شده است که نام آنها در سایت فوق موجود است.لازم به ذکر است که این نمایندگی ها در زمان ثبت نام در سایت فوق توسط متقاضی تعیین می گردد. به عبارتی هر ثبت نام کننده یک نماینده برای امور خود مشخص می کند.

 درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی

در راستای اجرای تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضرورت دارد مودیان مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی ۱۳ رقمی است را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:

1- شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است.

2- کلیه مودیان می‌­توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی‌های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی است و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می‌توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند.

پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان

چطور باید نسبت به پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان اقدام کنیم؟

یکی از چالش هایی که معمولا برای حسابداران به وجود می آید و یک سوال پر تکرار هم محسوب می شود این است که چه روشی جهت پیدا کردن شناسه

کالا برای سامانه مودیان  وجود دارد؟

این روزها زمان اندکی برای به اجرا در آمدن قانون پایانه های فروشگاهی باقی مانده است.

بد نیست که در مورد موضوع مهم پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان صحبتی کوتاه با شما عزیزان داشته باشیم.

همانطور که از نامش پیداست سامانه مودیان یک سامانه آنلاین است .

این سامانه توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای ثبت و مدیریت اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در ایران ایجاد شده است.

این سامانه به عنوان یک پایگاه داده مرجع برای اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها در نظام مالیاتی کشور عمل می‌کند.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان
روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

استفاده از سامانه مودیان برای افراد حقوقی و حقیقی ضروری است.

زیرا ثبت اطلاعات مالیاتی در این سامانه برای پرداخت مالیات و همچنین برای بهره‌برداری از خدمات دولتی، مانند درخواست تسهیلات بانکی، ضروری است.

همچنین، با استفاده از این سامانه، شرکت‌ها و افراد حقوقی می‌توانند از اطلاعات مالیاتی خود برای بررسی وضعیت مالی خود و برنامه‌ریزی مالیاتی استفاده

کنند.

هدف اصلی از راه اندازی سامانه مودیان در نظام مالیاتی ایران، افزایش شفافیت و دقت در ثبت و مدیریت اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها است.

با استفاده از این سامانه، سازمان امور مالیاتی کشور قادر است به صورت دقیق‌تر و سریع‌تر اطلاعات مالیاتی را دریافت و پردازش کند و در نتیجه، برای افراد و

شرکت‌ها برنامه‌ریزی مالیاتی راحت‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.

همچنین، با تسهیل در پرداخت مالیات و ثبت دقیق اطلاعات مالی، سامانه مودیان به عنوان یک ابزار موثر در مبارزه با فساد مالی نیز عمل می‌کند.

بدهی است که  پاسخ به این سوالات میتواند راه ‌گشای بسیاری از مشکلات و چالش ها باشد.

یکی از عمده چالش هایی که در سال های کذشته تا کنون، دولت مخصوصاً، سازمان مالیاتی کشور، با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع مهم فرار مالیاتی

برخی از مودیان می باشد.

فرار مالیاتی موجب کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت و تحمیل فشار مضاعف بر سایر مودیان مالیاتی گردیده است .

به جهت مقابله کردن با این مشکل، دولت، اقدامات مهمی را اتخاذ نموده است.

یکی از مهم ترین اقدامات دولت در این راستا، تاسیس و راه اندازی نمودن سامانه مودیان مالیاتی می باشد.

توجه داشته باشید که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

جهت دریافت لیست کامل شناسه کالا و خدمات کافیست تنها از طریق آدرس سایت مالیات به آدرس https://stuffid.tax.gov.ir ورود نمایید.

سپس فایل کلی شناسه کالا یا خدمات را به صورت فایل اکسل دریافت کنید.

حالا ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که اگر شناسه کالا یا خدماتی که ارائه میکنید در این لیست وجود نداشت چه باید کرد؟

پاسخ بسیار ساده است:

تنها کافیست که از طریق پرتال جامع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس اینترنتی https://portal.gs1-ir.org/account/login ورود نمایید.

سپس نسبت به ثبت نام در آن اقدام کنید.

بعد از تایید آن توسط کارشناسان نسبت به دریافت کد کالا یا خدمات به سادگی اقدام کنید.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان
روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

شایان ذکر است که جهت دریافت کد کالا یا خدمات از ایران کد باید هزینه نیز پرداخت نمایید.

شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان چیست؟آموزش دریافت شناسه کالا و خدمت

شناسه کالا و خدمات از موارد مورد نیاز در سامانه مودیان است که تمام کسانی که ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند به آن نیاز دارند. با این حال نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات برای بسیاری از مودیان همچنان باعث سردرگمی است. در این مقاله از فینتو با هم به توضیح کامل شناسه کالا و خدمت و نحوه دریافت آن پرداخته ایم پس در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی درباره نحوه اخذ شناسه کالا و خدمات دارید مثل همیشه تا انتهای مقاله همرا فینتو باشید.

شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان چیست؟

شناسه کالا و خدمات یک کد 13 رقمی است که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. دریافت این شناسه 13 رقمی از تاریخ 1401/08/01 برای تمام مودیان مالیاتی که ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند الزامی است. شناسه کالا و خدمات از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده است که در ادامه به تفکیک به آنها میپردازیم.

شناسه عمومی کالا در سامانه مودیان چیست؟

سازمان امور مالیاتی به منظور آسان تر شدن ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مودیان، این امکان را فراهم کرده است که در صورتی که مودیان شناسه اختصاصی کالا دریافت نکرده اند، بتوانند از طریق لیست شناسه های عمومی که از پیش توسط سازمان مالیات آماده شده، شناسه مرتبط با فعالیت خود را انتخاب کنند. لیست شناسه های عمومی در بخش ارسال فایل و شناسه کالا سازمان مالیاتی به نشانی stuffid.tax.gov قابل مشاهده و انتخاب است.

شناسه اختصاصی کالا در سامانه مودیان چیست؟

شناسه اختصاصی کالا پیش از این نیز مطابق با قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سامانه های اطلاعاتی به عنوان یک زبان مشترک اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگرفت و ممکن است بسیاری از فعالین اقتصادی از پیش نسبت به دریافت آن اقدام کرده باشند. اما در حال حاضر دریافت شناسه اختصاصی کالا برای تمام مودیان مالیاتی ضروری است. نکته مهمی که خوب است بدانید این است که فعالین اختصاصی که قبلا این شناسه را دریافت کرده اند میتوانند از همان شناسه اختصاصی استفاده کنند و نیازی به دریافت مجدد شناسه ندارند.

چه کسانی باید شناسه اختصاصی کالا سامانه مودیان را دریافت کنند؟

فعالین اقتصادی که از نظر سازمان مالیاتی واجد شرایط به عنوان تولید کننده یا وارد کننده هستند یا به هر نوعی فروشنده ی کالا یا خدمت محسوب میشوند لازم است که از طریق سامانه www.ntsw.ir اقدام به پر کردن اطلاعات لازم و دریافت شناسه اختصاصی کنند که در ادامه به صورت کامل و مجزا به نحوه دریافت شناسه اختصاصی کالا برای تولید کنندگان و هم برای وارد کنندگان خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در صورتی که فعالین اختصاصی واجد صلاحیت به عنوان تولید کننده یا وارد کننده نباشند باید به نفر قبلی زنجیره اقتصادی که از او کالا یا خدمات را دریافت کرده اند مراجعه کنند و شناسه اختصاصی کالا را دریافت کنند.

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات چگونه است؟

مودیان مالیاتی که دارای نقش تولید کننده یا وارد کننده هستند لازم است که به سامانه www.ntsw.ir مراجعه و ثبت نام کنند و ابتدا نقش تجاری و سپس شناسه کالا اختصاصی اقدام کنند. در صورتی که به آموزش بیشتری در رابطه با دریافت نقش تجاری احتیاج دارید، توصیه میکنم که آموزش های زیر را مطالعه کنید:

دریافت آموزش نحوه اخذ شناسه کالای تولیدی: دریافت فایل

دریافت آموزش نحوه اخذ نقش تجاری کالای کالای وارداتی: دریافت فایل

نحوه ثبت شناسه کالا برای کالاهایی که شناسه اختصاصی ندارند چگونه است؟

توجه کنید که در صورتی که برای کالای مورد نظر شما امکان دریافت شناسه کالای اختصاصی وجود ندارد میتوانید به صورت موقت از شناسه کالای عمومی استفاده کنید و نسبت ارسال درخواست سرفصل در سامانه کالا اقدام کنید. در صورتی که از نحوه ارسال درخواست سرفصل جدید اطلاع ندارید پیشنهاد میکنیم که آموزش زیر را مطالعه کنید: نحوه ارسال درخواست سرفصل جدید در سامانه شناسه کالا

نحوه اخذ یا استعلام شناسه خدمت عمومی و اختصاصی چگونه است؟

مطابق با اطلاعیه شماره 12 سازمان مالیات، با توجه به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 1402/04/26 به تصویب مجلس رسیده است مودیان مالیاتی در صورتی که تمایل داشته باشند از شناسه های GTIN استفاده کنند، امکان استعلام و دریافت فایل شناسه عمومی و شناسه اختصاصی از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی فراهم شده است. تمامی مودیان برای استعلام شناسه خدمت میتوانند از طریق درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی https://portal.gs1-ir.org/home/services اقدام کنند.

آیا خرده فروشی ها نیز ملزم به دریافت شناسه کالا و خدمت هستند؟

بله. تمامی فروشندگان ملزم به دریافت شناسه کالا و خدمت هستند.

آیا میتوان برای صدور صورتحساب الکترونیکی فقط از شناسه عمومی استفاده کرد؟

بله. در حال حاضر به دلیل آسان تر شدن ارسال صورتحساب الکترونیکی سامانه مودسان، در صورتی که مودیان شناسه اختصاصی نداشته باشند میتوانند تنها با شناسه عمومی کالا اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیکی خود بکنند.

آیا میتوان یک شناسه کالا را در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وارد کرد؟

مهم است بدانید که شناسه عمومی کالا را میتوانید در چند سطر از صورتحساب وارد کتید. اما فقط یک شناسه اختصاصی کالا در هر ردیف از صورتحساب الکترونیکی استفاده کنید.

آیا افرادی که قبلا شناسه کالا و خدمت را دریافت کرده اند میتوانند در سامانه مودیان از آن استفاده کنند؟

بله همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم اگر فعالین اقتصادی قبلا نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمت اقدام کرده اند نیازی نیست که مجددا شناسه کالا و خدمت دریافت کنند و میتوانند از همان شناسه ای که پیش تر استفاده کرده اند استفاده کنند.

بروزرسانی و آپدیت سایت

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

✔مهلت ارسال صورت مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی:
به طور کلی شرکت های که مجموع درآمد آن ها در طی سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد مکلف به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .
مهلت ارسال صورت های مالی به سازمان امور مالیاتی تا سه ماه بعد از آخرین مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی می باشد .
به طور مثال اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر برای ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد فرصت دارند پس در نتیجه اشخاص حقیقی تا پایان شهریور و اشخاص حقوقی تا پایان (مهر) برای ارسال صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی فرصت دارند .
✔جریمه عدم ارسال:
مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم ارسال صورت های ملی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی بیست درصد مالیات متعلق می باشد .
(تا کنون هم سازمان امور مالیاتی مدت تحویل را تمدید نکرده است).

انجام مشاوره مالی و مالیاتی

پرسش و پاسخ به سوالات

صورت معاملات فصلی

خدمات مشاور مالیاتی

درباره ما

ارسال لیست بیمه پرسنل در سامانه جدید تامین اجتماعی سال 1401

ارسال لیست بیمه

مهلت بارگذاری لیست بیمه تامین اجتماعی 1401 و پرداخت حق بیمه کارگران و کارمندان، توسط کارفرمایان، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد بوده و ارسال لیست بیمه در سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، از طریق بخش عملیات لیست بیمه و گزینه بارگذاری لیست بیمه امکان پذیر است. نرم افزار ارسال لیست بیمه نیز، قابل دانلود و نصب در نسخه سیستم عامل ویندوز می باشد.

در سال های اخیر، سازمان بیمه تامین اجتماعی، جهت ارائه خدمات غیر حضوری، به کارفرمایان، اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه و نرم افزار های مختلفی کرده است. یکی از امکاناتی که توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی، به کارفرمایان ارائه شده است، ارسال لیست بیمه به صورت اینترنتی، می باشد.

سوابق بیمه ای کارمندان و کارگران، باید توسط کارفرمایان، در لیست بیمه، به سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور، ارسال گردد. به همین دلیل، با هدف تسهیل و تسریع ارسال لیست بیمه، سازمان بیمه تامین اجتماعی، سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه و نرم افزار ارسال لیست بیمه را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

با توجه به اهمیت ارسال لیست بیمه، برای کارفرمایان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، در ادامه، در رابطه با ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1401، از طریق نرم افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و نحوه ارسال در سامانه آن و همچنین، مهلت بارگذاری لیست بیمه، مطالبی آورده شده است.

سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه

سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، به نشانی اینترنتی es.tamin.ir، به منظور ارائه خدمات، جهت ثبت و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1401، توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی، طراحی و راه اندازی شده است. در حال حاضر، در سامانه اینترنتی ارسال لیست بیمه یا همان سامانه یکپارچه تامین اجتماعی، خدماتی کارا ارائه شده که در ادامه، در رابطه با نحوه بارگذاری لیست بیمه در سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه تامین اجتماعی، توضیحات لازم، آورده شده است.

برای ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی، ابتدا، وارد سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، به نشانی اینترنتی es.tamin.ir، شوید. سپس، گزینه ورود به سامانه را انتخاب نمایید.

 

در این صفحه، نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده و گزینه ورود را انتخاب نمایید.

 

کارفرمایان، می توانند پس از ارسال لیست بیمه، جهت مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خود، به سامانه خدمات اینترنتی سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

در این قسمت، می بایست ابتدا، از بخش کارفرمایان، قسمت خدمات کارفرمایان و سپس، گزینه در خواست استفاده از خدمات غیر حضوری را انتخاب کنید.

 

در این مرحله، می بایست بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک نمایید.

حال، در این مرحله، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در کادر های مربوطه وارد نموده و سپس، گزینه ارسال پیامک اعتبار سنجی را انتخاب نمایید.

 

در نهایت، به این صورت، ثبت درخواست جهت استفاده خدمات غیر حضوری بیمه تامین اجتماعی، تایید می گردد.

 

در این قسمت، می بایست ابتدا، از بخش کارفرمایان، قسمت لیست حق بیمه و سپس، گزینه ارسال لیست حق بیمه را انتخاب کنید.

 

در این مرحله، می بایست بر روی گزینه ایجاد لیست حق بیمه جدید آنلاین کلیک نمایید.

 

حال، در این مرحله، اطلاعات مرتبط با کارگاه را وارد نموده و سپس، گزینه جستجو را انتخاب نمایید.

 

در نهایت، با طی نمودن مراحل ثبت لیست بیمه، از طریق سایت es.tamin.ir، ارسال لیست بیمه صورت می گیرد.

 

خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکت ها (اشخاص حقوقی)

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی
دانلود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد
آیین نامه روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی
چک‌ لیست آیین‌نامه روش های نگهداری دفاتر قانونی
دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل
مجازات فرار از مالیات طبق قوانین
موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدی
نکات مهم قانون مالیات‌های مستقیم (اشخاص حقوقی)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی
هزینه های قابل قبول مالیاتی
انواع بودجه از لحاظ تکنیک بودجه‌ریزى
تعریف بودجه و بودجه بندی و انواع بودجه
تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام
تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
روش پلمپ دفاتر تجارتی
روش تجزیه و تحلیل از طریق نسبت های مالی
سود مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول
کد اقتصادی چیست؟
موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی
نکات مهم در نگهداری و تحریر دفاتر قانونی
نکاتی پیرامون مراجع حل اختلاف مالیاتی
مشمولین بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
حساب جاری شرکا چیست؟
حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) به زبان ساده
شرح وظایف حسابدار
شرح وظایف حسابداری
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری
شرح وظایف واحد حسابداری و امور مالی
شرح وظایف واحد مالی
ضرایب مالیاتی چیست با مثال عددی
فهرست جامع کدینگ کامل حساب‌های یک مؤسسه تولیدی و صنعتی
مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت خدماتی فرضی
نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد
نکاتی در رابطه با صورت های مالی
یک مثال برای چرخه حسابداری
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)
استهلاک انباشته چیست؟
استهلاک و روشهای محاسبه استهلاک
اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه بازرگانی
اصول حسابداری
اصول محدود کننده حسابداری
اصول و مفروضات حسابداری
اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و عام
افزایش سرمایه و کاهش سرمایه شرکت
اقلام تشکیل دهنده سایر دارائی ها
انواع حسابداری
انواع قرارداد پیمانکاری
انواع گزارشات مالیاتی
اهداف گزارشگری مالی
آشنایی با صورت‌های مالی
آئین نامه جامع مالی
برگ تشخیص و برگ قطعی
بستن حساب (حسابهای موقت)
بستن حسابهای موقت
بودجه فروش
بودجه هزینه های تولید
پرسش و پاسخهای مالیاتی
پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاک و مستغلات
پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی
تأثیر مفاهیم حسابداری بر صورتهای مالی
تخصیص سود در شرکتهای سهامی
تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری
تشویقات و تسهیلات مالیاتی
تشویقات و جرایم مالیاتی
تعاریف مفاهیم اولیه و عملیات پایه حسابداری
تعریف ذخیره مالیات و ثبت حسابداری
تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجه
تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی
تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی
تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورتحساب
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری
توالى مراحل حسابدارى در پایان دوره مالى
ثبت های پیمانکاری – ثبت ها در دفاتر پیمانکار
ثبت های حسابداری در رابطه با تشکیل یک شرکت سهامی
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت‌های مالی
جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق
جرائم مالیاتی
جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی
جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی
چارچوب کلی کاهش هزینه در شرکتهای تولیدی و خدماتی
چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده
چگونگی شناسایی سود پیمانکار
چه زمان و چگونه حسابداری را شروع کنیم؟
چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟
حساب‌ آرایی یا حساب سازی چیست؟
حساب تراز اختتامی و افتتاحیه
حسابداران و نسبتهای مالی
حسابداری از ابتدا تا انتها
حسابداری استهلاک
حسابداری پخش مویرگی
حسابداری حق العمل کاری (کالای امانی)
حسابداری خرید و فروش
حسابداری شرکت های پخش
حسابداری شرکتهای سهامی
حسابداری شعب شرکت ، واحد تجاری یا بازرگانی
حسابداری مالیاتی
حسابداری و حسابرسی بیمه
حسابداری واحدهای آموزشی
حسابداری هتل
حسابدارى خرید و فروش کالا در موسسات بازرگانى
حسابرسی داخلی
خلاصه مواد مالیاتی مهم
دانستنی های مالیاتی
در آمدها و تقلب در حسابهای مالی
دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات
ده نکته مهم که پیمانکاران خوب است بدانند
رسیدگی به حساب فروش
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده
روش های پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی
روش های تهیه گزارش هزینه تولید
روش های حسابداری به صورت عملی در یک شرکت
روش های کاربردی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت
روش‌های ارزشیابی سهام
روشهای حساب سازی در حسابداری
روش‌های شناسایی سود پیمانکاری
روشهای طبقه بندی هزینه ها
روشهاى معمول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری
سرمایه در گردش چیست ؟
شاخص های مالی
شاخص‏های سودآوری شرکتها
شناسایی درآمد عملیاتی ‌حاصل‌ از فروش‌ کالا
شناسائی درآمد فروش در شرکت های ساختمانی
صورت حساب سود و زیان
صورت سود و زیان جامع چیست ؟
صورت عملکرد مالی
صورت مالی چیست؟
صورت های مالی تلفیقی و استانداردها
صورتهای مالی اساسی
طبقه بندی حساب ها
طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری )
طبقه‌بندی هزینه‌ها چگونه است؟
عملکرد شرکت‌های فرعی، کارکردها و مخاطرات
عملیات حسابداری پیمانکاری
عناصر صورتهای مالی
فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی
فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات های مستقیم
فرآیند وصول مالیات
کدینگ حسابداری در سطح گروه و کل
کدینگ حسابها
کنترل داخلی در مورد فاکتورها
گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
گزارشگری مالی متقلبانه و بازی با اعداد مالی
گزارشگری میاندوره ای
گزیده هایی از حسابداری صنعتی
محاسبات حسابداری پیمانکاری
محاسبه مالیات پیمانکاران
محاسبه مالیات درآمد املاک
مالیات بر درآمد مشاغل
مراحل تهیه تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی
مراحل حسابداری در طول دوره مالی
مطابقت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی
معادله حسابداری
معافیتهای مالیاتی
مفاهیم اساسی و حیطه حسابداری
مفاهیم اولیه حسابداری
مفاهیم حسابداری
مفاهیم و تعاریف حسابداری
مفقود شدن دفاتر قانونی به هر دلیلی
منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟
مهارتهای مالی شامل چه چیزهایی می‌شود؟
مهمترین مراحل حسابداری موجودیهای مواد و کالا
نحوه ارائه صورتهای مالی
نحوه بستن حسابهای آخر سال
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل
نحوه حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی
نحوه رسیدگی به حساب پیمانکاران
نحوه طراحی سیستم و کدینگ حساب
نحوه گرفتن ذخیره در پایان سال مالی
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟
نسبت های مالی
نشانی ساختمان های ادارات امور مالیاتی شهر تهران
نکات مهم در تشویقات و جرایم مالیاتی
نکات مهم در مالیات بر ارزش افزوده
نکات مهم در مالیات بر درآمد مشاغل
نکات مهم قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل)
نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی
نمونه مثال حسابداری پیمانکاری
هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید
10 اشتباه متداول که سوددهى را کاهش می‌دهد
استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی
الزامات قانونی مدیران تصفیه
انحلال شرکت ها در حقوق تجارت
انواع بودجه و تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای
انواع حسابرسی
انواع شرکتها با توجه به ساختار سرمایه و قوانین تجارت
انواع لیزینگ از دید حسابداری
برخورد حسابداری با مالیات غیر مستقیم
پرداخت سود به روش نقدی در شرکت های سهامی
تصفیه امور شرکت ها
تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی
چه کسانی و به چه علت ممنوع الخروج می شوند ؟
ثبت اجاره املاک اشخاص حقوقی
چگونه هزینه شرکت را کنترل کنیم
حسابداری باشگاه های فوتبال
حسابداری شرکتهای غیر سهامی
حسابداری صادرات و واردات
حسابداری صرافی
حسابداری نفت
حسابرسی عملکرد و عملیاتی
حق العملکاری در گمرک
حق‌العمل کاری
روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی
روش های تنظیم بودجه
دستورالعمل دادرسی مالیاتی
دعاوی مالی و غیرمالی
سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن
طبقه بندی اطلاعات در سیستم حسابدای
طبقه بندی حسابهای بانک بر مبنای طبقه بندی بانک مرکزی
طبقه بندی هزینه های مالی در صورت سود و زیان شرکتهای لیزینگ
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و موسسات دولتی
مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
مالیات پیمانکاران و مهندسین مشاور
مخارج قبل از بهره برداری
مدل کنترل مالی در هولدینگ
مزیت ها وقابلیت های ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی
مسوولان مالی چه مواقعی باید به هیات مدیره گزارش دهند؟
مفهوم اهمیت درحسابرسی و تأثیرش بر اظهارنظر حسابرس
مقایسه سود حسابداری و سود اقتصادی
منابع مالی در شرکتهای دولتی چگونه هدایت می‌شوند؟
مناطق محروم و معافیتهای مالیاتی
منشور حقوق مودیان مالیاتی
نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1)
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2)
گزارش‌ عملکرد مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6)
حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9)
حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13)
سرمایه‌گذاریها (استاندارد حسابداری شماره 15)
ترکیبهای تجاری (استاندارد حسابداری شماره 19)
سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (استاندارد حسابداری شماره 20)
گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای (استاندارد حسابداری شماره‌ 22)
گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24)
گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای مختلف‌ (استاندارد حسابداری شماره‌ 25)
نحوه تصفیه شرکت های سهامی عام و خاص
نحوه محاسبه مالیات شرکتها و سهامداران بورس
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد وسائط نقلیه
نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی
اطلاعات مالیاتی مورد نیاز حسابداران و مدیران
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت سهامی
بودجه ریزی عملیاتی
انواع مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آنها
چگونگی خروج شریک از شرکت تضامنى
ده نکته تاثیرگذار در تحریر دفتر مشاغل
اقدامات پس از ثبت شرکت – پلمپ دفاتر قانونی – تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی
قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی
اصول بودجه نویسی در سازمان ها و شرکت ها
هزینه و درآمد قابل قبول مالیاتی در شهرکهای صنعتی
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
مرجع دادرسی به نام «دادستانی انتظامی مالیاتی»
چرخه حسابداری
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوطه
نکات مهم مرتبط با گزارش عملکرد مالی
نحوه محاسبه مالیات بر اجاره (مالیات بر درآمد مستغلات)
خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی
خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی