افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

راه اندازی سامانه تیکتینگ به منظور درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶

یکی از چالش های پیش روی مشمولین اجرای سامانه مودیان، حد مجاز فروش مودی می باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و براساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وضع گردیده است. براساس ماده ۶ قانون مذکور مودیان به منظور صدور صورتحساب های الکترونیکی فروش دارای حد مجاز بوده و مازاد بر سقف در نظر گرفته شده برای مودی، فروشنده نمی تواند از خریدار مالیات ارزش افزوده دریافت نماید چراکه اگر فروشنده حد مجاز ماده ۶ را رد کرده باشد در صورت تایید صورتحساب ها توسط خریدار، اعتبار مالیاتی به خریدار تعلق نمی گیرد.

در همین راستا مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه ی تازه ای پیرامون این موضوع چنین اعلام می دارد که به منظور تسهیل در روند کارها، امکان ثبت درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز ماده ۶ از طریق ارسال پیام و انتخاب گزینه ی سامانه مودیان / حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ به نشانی http://Management.tax.gov.ir فراهم شده است. لذا مودیان می توانند با مراجعه به نشانی مذکور بدون نیاز به مکاتبات اداری و با سرعت بیشتری درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ را داشته باشند و از این به بعد درخواست های مربوط به افزایش حد مجاز فروش در سامانه مودیان بدین صورت انجام خواهد شد.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

درخواست افزایش حد مجاز فروش ابتدا باید در ادارات کل پیگیری شود

براساس اطلاعیه ی شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱/د مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸، چنانچه مودی درخواست افزایش حد مجاز فروش ماده ۶ را دارد، می بایست ابتدا ترتیب پرداخت مالیات مربوطه را بدهد و یا با ارائه ی تضامین کافی اقدام به افزایش حد مجاز ماده ۶ نماید. در گام بعدی اداره کل مربوطه متناسب با اقدام انجام شده توسط مودی، طی مکاتبه ی رسمی با مرکز تنظیم مقررات نسبت به درج مبلغ دقیق درخواستی به منظور افزایش حد مجاز مودی اقدام خواهد کرد.

لازم به توضیح است که اگر مبلغ مذکور توسط ادارات کل به مرکز تنظیم مقررات اعلام نگردد، درخواست مذکور قابل انجام نیست. همچنین مودیان باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش حد مجاز فروش هر دوره ی مالیاتی حداکثر تا پایان همان دوره امکان پذیر است.

افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402
افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه‏ های فروشگاهی و سامانه مودیان، به استحضار می رساند؛ بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده 6 قانون موصوف و با عنایت به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 26/04/1402 به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تایید شورای نگهبان می‏ باشد، نحوه محاسبه حد مجاز اولیه و افزایش آن بشرح ذیل محاسبه و در سامانه اعمال می‏ گردد:

محاسبه حد مجاز اولیه

1.یک روز قبل از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده از طریق سرویس ‏های مرتبط فراخوان می ‏گردد.

2.با عنایت به ماده 9 لایحه تسهیل، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، 5 برابر فروش موصوف به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می ‏شود.

3.برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهایی که فاقد سابقه مالیاتی باشند و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده لیکن این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات ‏های مستقیم باشد؛ 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی نمایش داده می ‏شود.

درخواست افزایش حد مجاز

1.صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز تعیین گردیده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی ‏گیرد.

2.تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز در فرآیند ماده 6 در سامانه مودیان پیش ‏بینی گردیده است. لیکن تا پیاده‏ سازی کامل این بخش در کارپوشه، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی براخطار پرشدن حد مجاز و یا در خواست افزایش سقف مورد نظرضمن اخذ مدارک و مستندات اقدامات به شرح ذیل را ملحوظ نمایند:

الف) در خواست رفع اخطار پیام پرشدن حد مجاز و عدم تخصیص اعتبار، صرفا از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده 6، می ‏توانند نسبت به رد صورتحساب اقدام نماید. فروشنده پس از افزایش حد مجاز، در ابتدا می بایست صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید(دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی دوره مشابه سال قبل مودی و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی گردد و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت پذیرد تا مودی از سقف حد مجاز تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و در خواست افزایش حد مجاز، می بایست درخواست مکتوب مودی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از مودی اخذ و با توجه به فعالیت مودی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده 7 و ماده 26 قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت پذیرد.

د) نتیجه اقدامات بند( ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‏ های مالیاتی ارسال گردد تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز در کارپوشه مودی انجام پذیرد.

شایان ذکر است پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مودی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

محاسبه حد مجاز فروش اولیه

 1. یک روز پیش از شروع دوره مالیاتی، فروش اظهار شده دوره مشابه سال گذشته که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده (مؤدی با ارائه سندی پرداختان را تضمین نموده)، از طریق سرویس‌های مرتبط فراخوان می‌گردد.
 2. با عنایت به ماده ۹ لایحه تسهیل تکالیف مودیان، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی، ۵ برابر فروش ثبت شده در دوره مشابه سال گذشته، به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودیانی که سابقه مالیاتی دارند ثبت می‌شود. در صورتی که مالیات مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشده باشد، به همان نسبت از ۵ برابر حد مجاز فروش دوره فعلی کم می‌شود. (به عنوان مثال چنانچه مؤدی ۵۰ درصد از مالیات دوره مشابه سال قبل را همچنان بدهکار باشد، حد مجاز فروش او که ۵ برابر دوره مشابه سال قبل است به اندازه ۵۰ درصد کم می‌شود)
 3. برای واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان (که مالیات آن را به سازمان پرداخت کرده‌اند یا ترتیب پرداخت آن را داده‌اند) کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان حد مجاز اولیه فروش در کارپوشه مؤدی نمایش داده می‌شود.

درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب (افزایش حد مجاز فروش)

طبیعتاً مبنی بر این اساسنامه جدید، ساز و کارهای درخواست افزایش حد مجاز فروش هم تغییر خواهد کرد. تغییراتی که در مقررات درخواست افزایش سقف صدور صورتحساب الکترونیکی اعمال شده به شرح زیر است:

 1. صدور صورتحساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز تعیین شده برای کلیه مودیان، منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود. در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
 2. تدابیر لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در فرآیند ماده ۶ قانون در سامانه مودیان پیش بینی شده است. لیکن تا پیاده سازی کامل این بخش در کارپوشه سامانه مودیان، شایسته است ادارات کل در صورت ادعای مودیان مبنی بر اخطار پر شدن حد مجاز و یا درخواست افزایش سقف مورد نظر، ضمن اخذ مدارک و مستندات از مؤدی، اقدامات زیر را ملحوظ نمایند:

الف) درخواست رفع “پیام اخطار پر شدن حد مجاز فروش و عدم تخصیص اعتبار”، صرفاً از طریق شخص صادرکننده صورتحساب الکترونیکی (فروشنده کالا/خدمات) مطرح گردد نه از سوی خریدار. خریدار در صورت مواجه شدن با پیام مورد اشاره در زمان واکنش به صورتحساب، در صورت تمایل و به جهت تخصیص اعتبار به صورتحساب با شرایط عبور از حد مجاز ماده ۶، می‌تواند نسبت به رد صورتحساب اقدام کند. فروشنده پس از افزایش حد مجاز،  در ابتدا باید صورتحساب رد شده توسط خریدار را ابطال نموده و سپس نسبت به صدور صورتحساب جدید (دارای اعتبار مالیاتی) اقدام نماید.

ب) فروش مشمول مالیات ابرازی در دوره مشابه سال قبل مؤدی

و مالیات پرداخت یا ترتیب پرداخت شده متناظر آن بررسی شود و در صورت داشتن بدهی، ابتدا اقدامات لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی صورت بگیرد تا مؤدی از سقف حد مجاز فروش تعیین شده در قانون برخوردار گردد.

ج) سپس در صورت رعایت بند (ب) اطلاعیه و درخواست افزایش حد مجاز فروش، باید درخواست مکتوب مؤدی مبنی بر ابراز فروش بیشتر از سقف تعیین شده از او اخذ و با توجه به فعالیت مؤدی، با اعمال نرخ ارزش افزوده (ماده ۷ و ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده) بر فروش درخواست شده، اقدامات متناسب با پرداخت (صدور شناسه پرداخت)، ترتیب پرداخت یا ارائه تضامین پرداخت صورت بگیرد.

د) نتیجه اقدامات بند (ج) به همراه مدارک و مستندات به معاونت فناوری‌های مالیاتی ارسال شود تا اقدامات لازم جهت افزایش حد مجاز فروش در کارپوشه مؤدی انجام بگیرد.

 • شایان ذکر است که پس از پیاده سازی بخش مورد نظر در سامانه مودیان، فرآیند درخواست و پرداخت مالیات متعلقه با ثبت درخواست مؤدی در کارپوشه خود و از طریق سامانه مودیان انجام خواهد گرفت.

نرم افزار مدیریت تیکتینگ (سامانه تیکتینگ)

سیستم تیکتینگاگر بخواهیم در مورد این نرم افزار توضیح دهیم بهتر است ابتدا به تشریح معنای تیکتینگ بپردازیم. تیکینگ به فرآیندی گفته می شود که مشتری و یا کاربر درخواست خود را به صورت هدفمند و سازمان دهی شده برای بخش مورد نظر ارسال می کند. این نرم افزار به طور ویژه به عنوان نرم افزار پشتیبانی مشتری شناخته شده است و می تواند تمامی اتفاقات و مسائلی را که در یک کسب و کار رخ می دهند مدیریت نماید. در نتیجه، تمامی کسانی که در بخش پشتیبانی مشغول به کار هستند، به خوبی می دانند که در طول یک روز کاری چه کارهایی باید انجام دهند و همین امر رضایت مشتریان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

قابلیت‌های اصلی نرم‌افزار تیکتینگ

یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث شده است استفاده از این نرم‌افزار مد نظر قرار گیرد استقرار یک رویکرد متفاوت در کسب و کار است. برای سالیان زیادی کسب‌و‌کارها از مشتریان خود می‌خواستند که درخواست‌های خود را به صورت ایمیل و یا فرمی که در وب سایت وجود داشت برای مشتریان ارسال کنند. اما باید بدانید این روش هرگز کارآمد نیست و هیچ‌گونه سازمان‌دهی و نظارتی بر درخواست‌های مشتریان وجود نداشت. با وجود این، شما باید این ابزار را به گونه‌ای انتخاب کنید که بتوانید بهترین نتیجه را از آن بدست بیاورید.

سیستم تیکتینگ آنلاین

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از یک سیستم تیکتینگ مناسب، برای ساده و کارآمد کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. موفقیت یک کسب‌وکار فقط با تعداد مشتریان جدیدی که جذب می‌کند تعیین نمی‌شود. مهم‌تر از همه این است که چه تعداد از آنها به نام تجاری شما وفادار بمانند. ماندگاری مشتری ابزاری برای افزایش سود است. محققان ادعا می‌کنند که جذب یک مشتری جدید ۴ تا ۱۰ برابر گران‌تر از حفظ یک مشتری قدیمی است. نرم افزار تیکتینگ با افزایش کیفیت پشتیبانی از مشتریان به کسب‌وکارها در رسیدن به این هدف کمک می‌کند. وقتی شما با کیفیت خوبی از مشتریان خود پشتیبانی می کنید، باعث خوشحالی مشتریان خود می‌شوید. این امر به‌نوبه خود سبب افزایش سطح رضایت مشتریان شده و باعث می‌شود مشتریان شما به استفاده از محصولات و خدمات شما ادامه دهند.

سیستم سامانه تیکتینگ

امکانات سیستم تیکتینگ

 1. ایجاد تیکت جدید برای مشتریان
 2. ایجاد سطوح دسترسی مختلف
 3. تعریف پاسخ‌های از پیش آماده
 4. تعریف مشتری جدید توسط مدیر
 5. تعریف کارمند توسط مدیر
 6. جستجو در بین تیکت‌ها بر اساس پارامترهای مختلف
 7. ایجاد تیکت برای دیگر اعضای پشتیبانی و مدیران
 8. اختصاص دادن تیکت به یک پشتیبان مشخص
 9. تعریف نوع تیکت توسط مدیر
 10. تعریف اولویت تیکت‌ها توسط مدیر
 11. اولویت‌بندی تیکت‌ها
 1. تعیین وضعیت تیکت‌ها
 2. پین کردن تیکت‌ها برای نمایش در بالای لیست
 3. تعیین موعد سررسید زمان پاسخگویی تیکت
 4. الصاق فایل به تیکت‌ها
 5. تعریف دپارتمان و بخش‌های مختلف توسط مدیر
 6. برچسب‌گذاری روی تیکت‌ها
 7. جستجوی تیکت‌ها براساس برچسب
 8. ارجاع تیکت به دپارتمانها و کارمندان دیگر
 9. اطلاع‌رسانی در به روزرسانی تیکت از طریق پیامک و ایمیل
 10. اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق پیامک و ایمیل و پنل
 11. انتخاب عنوان اختصاصی برای سیستم تیکتینگ
 1. بارگزاری لوگوی اختصاصی
 2. تنظیم تعداد نمایش در هر صفحه برای رکوردها لیست
 3. تنظیم حداکثر حجم مجاز آپلود فایل توسط مدیر
 4. ایجاد پایگاه دانش با مقالات نامحدود
 5. ایجاد دسته‌بندی نامحدود برای مقالات پایگاه دانش
 6. تنظیم تاریخ پایان اعتبار حساب کاربری مشتریان
 7. معلق ساختن حساب کاربری مشتری توسط مدیر
 8. معلق ساختن کل سیستم تیکتینگ توسط مدیر
 9. تعریف پیغام عمومی برای مشتریان
 10. تعریف پیغام عمومی برای کارمندان
 11. بستن آی پی‌های مشخص

سیستم تیکتینگ چیست؟

سیستم تیکتینگ برای چه کسانی مفید است؟

سیستم تیکتینگ آنلاین بسیار کارآمدتر از ایمیل است. به عنوان یک شرکت یا کسب و کار کوچک، شما می‌توانید از میز کار یک سیستم تیکتینگ خوب، برای ساده و مؤثر کردن مراحل پشتیبانی از مشتریان خود استفاده کنید. شما می‌توانید حجم زیادی از کارهای روزمره خود را از این طریق کاهش داده و بر رشد کسب و کار خود از طریق خدمات مشتریان سریع و پاسخگو تمرکز کنید. این سیستم به شما کمک می‌کند به‌طور خودکار تیکت ها رو دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرده و ارجاع بدهید.

یک خاصیت میز کار تیکتینگ این است که می‌تواند به شما اطمینان دهد که عوامل شما به زمان‌بندی‌های حل مسئله پایبند هستند. اگر یک مسئله در مهلت مقرر بسته نشده باشد، به مدیران پشتیبانی ارشد ارجاع خواهد شد. با یک سیستم تیکتینگ، مشتریان می‌توانند منابع علمی گسترده‌ای در اختیار داشته باشند. این کار آن‌ها را قادر می‌سازد بدون نیاز به پشتیبانی، به‌راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. بنابراین پایگاه دانش در کاهش حجم تیکت مفید است.

سیستم‌های تیکتینگ آنلاین

با استفاده از سیستم‌های تیکتینگ آنلاین مناسب، شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که عوامل پشتیبانی متفاوت، بر روی یک مسئله کار نمی‌کنند و مشتریان با پاسخ‌های متعدد و متفاوت مواجه نشوند. این موارد بخشی از مزایای سیستم تیکتینگ بودند. اگر هنوز برای پشتیبانی مشتری هایتان از ایمیل استفاده می‌کنید، حتماً متوجه شده‌اید که اولویت‌بندی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این روش خیلی دشوار است. برای دسته‌بندی ایمیل‌هایتان مجبورید آن‌ها را پوشه بندی کنید و با رنگ‌بندی‌های مختلف، آن‌ها را تفکیک کنید که این کار زمان‌بر و خسته‌کننده است.

اگر به دنبال راهی ساده و مؤثر برای ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریانتان هستید حتماً نام نرم افزار یا سیستم تیکتینگ را شنیده‌اید.

در اینجا قصد داریم مروری داشته باشیم به آنچه این نرم‌افزار یا سیستم به شما ارائه می‌دهد:

سیستم تیکتینگ
سیستم تیکتینگ

سیستم تیکتینگ یا نرم افزار آنلاین پشتیبانی مشتریان چیست؟

سیستم تیکتینگ تمام درخواست‌های پشتیبانی را که از مسیرهای مختلفی ارسال می‌شوند به تیکت تبدیل می‌کند. اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری درخواست‌های مشتریان با این سیستم آسان‌تر است. این سیستم به گروه پشتیبانی شما کمک می‌کند که ارتباط بهتری با مشتریان داشته باشند و کارایی‌شان در حل مشکلات مشتری بیشتر باشد.

نگاهی گذرا به اینکه سیستم تیکتینگ و نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان چطور می‌تواند به شما کمک کند.

مسیر درخواست‌های مشتریان

با یک سیستم تیکتینگ، درخواست‌هایی که از کانال‌های ارتباطی متعدد ارسال شده‌اند، در یک محل ذخیره می‌شوند. در این حالت، واحد پشتیبانی شما می‌تواند تیکت ها را اولویت‌بندی، ردیابی و پیگیری کند بدون اینکه نیاز به ابزارهای متعدد داشته باشد.

دسترسی به متون قبلی

وقتی واحد پشتیبانی شما به متن‌های قبلی که بین مشتری و واحد پشتیبانی ردوبدل شده، دسترسی داشته باشد می‌تواند پاسخ‌های بهتری به مشتری بدهد. یک سیستم تیکتینگ به شما این امکان را می‌دهد که به مکالمات قبلی مشتری که از هر طریقی ارسال شده دسترسی داشته باشید و برای هر مشتری یک پایگاه داده یکپارچه و ساده ایجاد کنید.

پاسخ‌های خودکار جهت افزایش کارایی

یک سیستم تیکتینگ این امکان رو به شما می‌دهد که پیام‌هایی را به‌صورت خودکار ارسال کنید تا زمان پاسخگویی کوتاه‌تر بشود و کارایی بالا برود. از ارجاع تیکت ها به یک واحد خاص تا پاسخ‌های از پیش تعریف شده به سؤالات متداول تا اعلام ضرب‌الاجل‌ها و قوانین بازدارنده، همه در این سیستم قابل اجرا هستند.

امکان کمک مشتری به خودش

اغلب سیستم های تیکتینگ آنلاین یک بخش مطالب علمی هم دارند که شما در آن بخش می‌توانید مقالاتی را شامل راه‌حل‌های دقیق و منابع دیگری که اطلاعات مفیدی به مشتریانتان می‌دهد، منتشر کنید. این کار در خیلی موارد نیاز مشتری به پشتیبانی را از بین برده و تعداد تیکت ها را کاهش می‌دهد.

بروزرسانی و آپدیت سایت

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

با تصویب قانون پایانه فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مودیان، ارسال الکترونیکی صورتحساب ها به یکی از مهمترین دغدغه سازمان‌ها و مشاغل تبدیل شد. با این حال با گذشت چندین ماه از راه اندازی سامانه مودیان این سیستم کامل نمی باشد و خطاهایی دارد. علاوه بر خطاهای سیستمی برخی از مودیان نیز در ارسال صورتحساب ها اشتباهاتی انجام میدهند که با خطا روبرو می شوند.در ادامه ما قصد داریم در مورد رفع خطاهای رایج در سامانه مودیان اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402
خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

لیست خطای سامانه مودیان

۱- خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان

این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در محدوده زمانی مشخص‌شده توسط سامانه مودیان (معمولاً بازه حدوداً یک ماه) نباشد. برای رفع این خطا می بایست در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

۲- خطای ” مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاع سامانه منطبق نیست”

این خطا زمانی رخ می دهد که شماره مالیاتی که قبلا در کارپوشه ثبت کرده ایم با شماره مالیاتی ثبت شده در صورت حساب الکترونیکی مطابقت نداشته باشد. برای رفع این خطا، اگر فاکتور شما در سامانه ثبت شده ولی در سیستم شما خطا دارد مشکل در شماره سریال مالیاتی است، می‌توانید اقدام به ویرایش شماره صورتحساب نمایید.

۳- خطای ” طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد”

این خطا زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه وارد شده باشد و یا فیلد شماره اقتصادی خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نباشد. برای رفع این خطا حتما باید شماره اقتصادی و شناسه ملی مشتری را وارد کنید و نوع مشتری( حقیقی یا حقوقی ) در قسمت ویرایش مشتری را مشخص نمایید. توجه فرمایید که شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به منزله شماره اقتصادی بوده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده کند

۴- خطای ” مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست” سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه باشد یا درج نشده باشد .برای رفع این خطا باید در قسمت مشخصات شرکت، قسمت شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش کرده و به درستی وارد نمایید.

۵- خطای ” به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد ”

این خطا می تواند دلایل مختلفی از جمله غیر فعال شدن شناسه حافظه مالیاتی می باشد.برای رفع این خطا وارد کارپوشه خود در سامانه مودیان شوید و اقدام به دریافت شناسه حافظه مالیاتی جدید کنید و نرم افزار یا پایه فروشگاهی خود را مجدد تنظیم نمایید. در صورتیکه همچنان خطا وجود داشت با پشتیبانی نرم افزار واسط خود تماس حاصل کنید

۶- خطای ” در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد ” سامانه مودیان

اگر فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی شما در قسمت فیلد نسیه و نقدی خالی باشد، امکان ثبت صورتحساب وجود نخواهد داشت. برای رفع این خطا می بایست در نرم افزار واسط سامانه مودیان فیلد “مبلغ تسویه نقدی و نسیه” را پر کنید.

۷- خطای ” مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست ” در سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که شناسه کالا و خدمات یا منقضی شده باشد و یا اشتباه وارد شده باشد.برای رفع این مشکل می توانید وارد صفحه ی شناسه کالا و خدمات شوید و شناسه درست را پیدا کرده و وارد نمایید.

۸- خطای ” مقدار فیلد الگوی صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

این خطا زمانی رخ می دهد که الگوی صورتحساب الکترونیکی خود را اشتباه وارد کرده باشید. برای رفع این خطا در قسمت ویرایش فاکتور صورتحساب الکترونیکی خود را با الگوی صحیح وارد نمایید

۹- خطای ” مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.” سامانه مودیان

این خطا زمانی رخ می دهد که موضوع صورتحساب الکترونیکی خود را در سامانه اشتباه وارد کرده باشید.برای رفع این خطا می بایست صورتحساب خود را ویرایش نموده و موضوع آن را به درستی وارد کنید.

۱۰- خطای ” مقدار فیلد نوع شخص خریدار از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

این خطا زمانی رخ می دهد که نوع خریدار (حقیقی یا حقوقی ) در صورتحساب الکترونیکی مشخص نباشد.برای رفع این خطا می بایست در قسمت تعرف مشتری نوع خریدار مشخص گردد.

ارور و خطاهای سامانه مودیان و راه برطرف کردن آن

خطاهای سامانه مودیان به چه معناست؟ بعضی وقت ها خطاهای ارسال فاکتور به سامانه مودیان بسیار زیاد و برای ما بی معنی است. ما در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم. همچنین طبق آخرین بروزرسانی سامانه مودیان در شهریور ماه 1402 این مقاله هم بروز می شود.

کد خطای سامانه مودیان

کد خطا توضیحات
0104 مقدار فیلد نوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0107 مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0108 مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0110 مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0012 فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست.
0128 مقدار فیلد روش تسویه ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0136 مقدار فیلد تعداد/مقدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0137 مقدار فیلد مبلغ واحد ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0141 مقدار فیلد مبلغ قبل از تخفیف ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0159 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0222 مقدار فیلد مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0243 مقدار فیلد مبلغ بعد از تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0224 مقدار فیلد مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0259 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0125 مقدار فیلد مجموع مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0126 مقدار فیلد مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0227 مقدار فیلد مجموع صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0229 مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
امضای بسته صحیح نیست یعنی کلید خصوصی اشتباه وارد شده است.
0259 مقدار فیلد مبلغ کل کالا و خدمت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد و صورتحساب معتبر نیست.
0129 مقدار فیلد مبلغ پرداختی نقدی ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0144 مقدار فیلد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
0145 مقدار فیلد مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.
1105 مقدار فیلد سریال صورتحساب از نظر داده ای معتبر نیست.
1111 مقدار فیلد شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1114 مقدار فیلد کد پستی خریدار از نظر داده ای معتبر نیست.
1232 مقدار فیلد مالیات موضوع ماده 17 از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1416 فیلد نوع پرواز در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1468 فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1469 فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1470 فیلد «مجموع ارزش ریالی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1471 فیلد «مجموع ارزش ارزی» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1135 مقدار فیلد واحد اندازه ­گیری از نظر داده ای معتبر نیست.
1138 مقدار فیلد میزان ارز از نظر داده ای معتبر نیست.
1452 فیلد اجرت ساخت در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1453 فیلد «سود فروشنده» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1454 فیلد حق ­العمل در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1455 فیلد «جمع کل اجرت، حق ­العمل و سود(TAS)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1256 مقدار فیلد سهم نقدی از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1257 مقدار فیلد سهم ارزش افزوده از پرداخت از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
1472 فیلد وزن خالص در الگوی صورتحساب ارسالی تعریف نشده است.
1473 فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1474 فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1266 مقدار فیلد تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نمی باشد.
013805 در مقدار وارد شده ی فیلد «میزان ارز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
014005 در مقدار وارد شده ی فیلد «نرخ برابری ارز با ریال» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017205 در مقدار وارد شده ی فیلد «وزن خالص» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017305 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ریالی کالا (RV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017405 در مقدار وارد شده ی فیلد «ارزش ارزی کالا(CV)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
011602 مقدار وارد شده در فیلد «نوع پرواز» جز مقادیر مجاز نیست.
011605 در مقدار وارد شده ی فیلد «نوع پرواز» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
016806 در مقدار وارد شده ی فیلد «تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی» حداقل مقدار رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر یا برابر از 10000 باشد)
016905 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع وزن خالص (WES)» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017005 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ریالی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
017105 در مقدار وارد شده ی فیلد «مجموع ارزش ارزی» حداقل مقدار مطلق رعایت نشده است. (مقدار وارد شده باید بزرگتر از 0 باشد و خود 0 مورد قبول نیست)
010908 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد)
010507 طول مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
010504 در مقدار وارد شده در فیلد «سریال صورتحساب» الگو(^[a-fA-F0-9]{10}$) رعایت نشده است.
010107 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد)
010104 در مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» الگو(^[a-zA-Z0-9]{6}[a-fA-F0-9]{15}[0-9]{1}$) رعایت نشده است.
012004 در مقدار وارد شده در فیلد «شناسه یکتا ثبت قرارداد فروشنده» الگو(^[0-9]*$) رعایت نشده است.
0333 مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
011107 طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر 10 باشد)
0202 مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
0301 مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» با اطلاعات سامانه منطبق نیست. در این حال ابتدا کارپوشه را چک کنید. ولی معمولا ایراد از تاریخ صورتحساب است. بازه های یک ماه و هفت روز رو امتحان کنید.
010802 مقدار وارد شده در فیلد «موضوع صورتحساب» جز مقادیر مجاز نیست.
0245 مقدار فیلد «مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(KS)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
pending صورتحساب ارسال می شود ولی سامانه مودیان در حالت pending قرار می دهد.
011504 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه خریدار» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
011304 در مقدار وارد شده در فیلد «کد شعبه فروشنده» الگو(^\\d{4}$) رعایت نشده است.
1238 مقدار فیلد «میزان ارز» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست.
1429 فیلد «مبلغ پرداختی نقدی(C)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
1403 فیلد «تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی)» در الگوی صورتحساب ارسالی خارج از الگو است.
خطاهای رایج در سامانه مودیان
خطاهای رایج در سامانه مودیان

خطاهای ارسال فاکتور به سامانه مودیان لیست خطاهای سامانه مودیان

سامانه مودیان مالیاتی 1402

کد خطای 0107 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد و برای رفع آن باید در قسمت ویرایش فاکتور صورتحساب الکترونیکی را با الگوی صحیح وارد کرد.

کد خطای 0108 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع آن می بایست صورتحساب را ویرایش و موضوع را به درستی وارد کرد

کد خطای 0110 در سامانه مودیان 

این خطا به معنای مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع این خطا باید در قسمت مشتری نوع مشتری (حقیقی ، حقوقی و …) مشخص گردد

کد خطای 0012 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی بوده و صورتحساب معتبر نیست میباشد. برای رفع این خطا باید شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش کردو به درستی وارد نمایید

کد خطای 010908 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» کوچکتر از حداقل طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداقل 14 باشد .

کد خطای 010107 در سامانه مودیان 

 این خطا به معنای طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. طول مقدار وارد شده باید حداکثر 22 باشد.

کد خطای 0333 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد «شناسه کالا/خدمت» با اطلاعات سامانه منطبق نیست میباشد. برای رفع این خطا از جدول شناسه کالا و خدماتآریا حساب کمک گرفته و اطلاعات درست را جایگزین نمایید

کد خطای 0202 در سامانه مودیان

 این خطا به معنای مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست میباشد.برای رفع این خطا باید در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

خطاهای سامانه مودیان؛ آموزش رفع خطاهای رایج سامانه مودیان

لیست خطاهای رایج سامانه مودیان

۱- خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که تاریخ فاکتور در بازه مشخص شده سامانه مودیان نیست ( تقریبا ۱ ماه )

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور تاریخ فاکتور را در بازه مشخص شده سامانه مودیان قرار دهید.

۲- خطای ” مقدار فیلد «شماره مالیاتی صورتحساب مرجع» با اطلاع سامانه منطبق نیست”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که شماره سریال مالیاتی قبلا ارسال شده به سامانه مودیان برای مطمئن شدن از این موضوع حتما کارپوشه خود را چک بفرمایید.

راه حل : اگر در سامانه فاکتور شما ثبت شده است ولی در سیستم شما خطا خورده است حتما با پشتیبانی نرم افزار در تماس باشید. ولی اگر فقط شماره سریال مالیاتی یکسان است کافیست در ویرایش فاکتور شماره دستی را تغییر دهید.

۳- خطای ” طول مقدار وارد شده در فیلد «شماره اقتصادی خریدار» بزرگتر از حداکثر طول مجاز است. (طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد)”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه یا فیلد شماره اقتصادی خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نباشد.

راه حل : در قسمت ویرایش مشتریان حتما شماره اقتصادی و شناسه ملی وارد کنی و برای تعریف نوع مشتری در ویرایش مشتری در قسمت نوع شخص مشتری ، نوع مشتری را مشخص نمایید. (حقیقی ، حقوقی و….)


نکته مهم : شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی منظور شده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده نماید.


۴- خطای ” مقدار فیلد «شماره اقتصادی فروشنده» با اطلاعات سامانه منطبق نیست” سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می‌دهد که در تنظیمات شخصی مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه است یا درج نشده است .
راه حل : در ماژول میز کار >> تنظیمات سیستم >> تنظیمات اولیه >> مشخصات شرکت >> فیلد شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش نمایید.

۵- خطای ” به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد ”
علت خطا : این خطا دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد :
– غیر فعال شدن شناسه حافظه مالیاتی

راه حل : وارد کارپوشه خود شوید و شناسه حافظه مالیاتی جدید گرفته و نرم افزار  یا پایانه فروشگاهی خود را دوباره تنظیم نمایید.

– اگر خطا برطرف نشد به بخش پشتیبانی نرم افزار واسط سامانه مودیان خود اطلاع دهید تا خطا را برطرف کنند.

۶- خطای ” در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد ” سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می‌دهد که سیستم واسط شما در تنظیمات سامانه مودیان، منبع برگه دریافت به صورت دستی تنظیم شده است .

راه حل : در نرم افزار سامانه مودیان هوفر قسمت فرم سامانه مودیان، بخش تسویه ، مبلغ نقدی یا نسیه را پر کنید .

۷- خطای ” مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست ” در سامانه مودیان

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که :

 • شناسه کالا یا خدمات را اشتباه واردشده است
 • شناسه کالا یا خدمات منقضی شده است.

راه حل : ابتدا وارد سایت STUFFID شده و شناسه درست را پیدا کنید و سپس در قسمت کالا ها >> کالای مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت شناسه مودیان شناسه درست را وارد کنید.

۸- خطای ” مقدار فیلد الگوی صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

علت خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که شما در فرم سامانه مودیان الگوی صورتحساب خود را اشتباه وارد کرده باشید.

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور >> فرم سامانه مودیان >> الگوی صورتحساب خود را به درستی انتخاب نمایید.

۹- خطای ” مقدار فیلد موضوع صورتحساب ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.” سامانه مودیان

علت خطا: این خطا زمانی رخ می دهد که شما در فرم سامانه مودیان موضوع صورتحساب خود را اشتباه وارد کرده باشید .

راه حل : در قسمت ویرایش فاکتور >> فرم سامانه مودیان >> موضع  صورتحساب خود را به درستی انتخاب نمایید.

۱۰- خطای ” مقدار فیلد نوع شخص خریدار ازنظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست.”

علت خطا : این خطا زمانی رخ می دهد که در قسمت تعریف خریدار نوع آن را از نظر حقیقی یا حقوقی و  … مشخص نکرده اید.

راه حل : برای تعریف نوع مشتری در ویرایش مشتری در قسمت نوع شخص مشتری ، نوع مشتری را مشخص کنید ( حقیقی ، حقوقی و….)

رایجترین خطاهای سامانه مودیان و راهکارهای آنان کدامند؟

رایج ترین خطاهای سامانه مودیان کدامند؟
همانطور که می‌ دانید سامانه مودیان یک سامانه دولتی متعلق به سازمان امور مالیاتی است که برای مدیریت هوشمند صورتحساب های الکترونیکی مالیات طراحی شده است. بر اساس قوانین جدید، تمامی مودیان مالیاتی از این پس موظفند صورت های مالیاتی خود را در قالب صورتحساب های الکترونیکی استاندارد برای این سامانه ارسال کنند.

• مقدار فیلد تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی) از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست

این مورد خطاهای سامانه مودیان زمانی رخ می دهد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در بازه مشخص شده توسط سامانه مودیان (بازه ای حدودا یک ماهه) نباشد.
راهکار: صورتحساب ارسالی یا فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی خود را ویرایش نموده و تاریخ ان را در بازه مشخص شده توسط سامانه مودیان مجددا تنظیم کنید.

• مقدار فیلد شماره مالیاتی صورتحساب مرجع با اطلاع سامانه منطبق نیست

زمانی با این مورد از خطاهای سامانه مودیان روبرو خواهید شد که شماره سریال مالیاتی ثبت شده در صورتحساب الکترونیکی شما با شماره سریال مالیاتی که قبلا در کارپوشه سامانه مودیان ثبت کرده اید مطابقت نداشته باشد.
راهکار: چنانچه در سامانه مودیان فاکتور شما ثبت شده اما در پنل وال بیل خطا می زند، حتما با واحد پشتیبانی تماس بگیرید. اما اگر فقط شماره سریال مالیاتی یکسان است کافیست شماره دستی صورتحساب را ویرایش کرده و تغییر دهید.

• طول مقدار وارد شده در فیلد شماره اقتصادی خریدار بزرگتر از حداکثر طول مجاز است (طول مقدار وارد شده باید حداکثر ۱۱ باشد)

این ارور در سامانه مودیان زمانی رخ می دهد که شماره اقتصادی مشتری اشتباه ثبت شده باشد یا فیلد شماره اقتصادی خریدار خالی باشد یا نوع خریدار مشخص نشده نباشد.
راهکار : برای رفع این خطا حتما باید شماره اقتصادی و شناسه ملی مشتری را وارد کنید. برای تعریف نوع مشتری، در قسمت ویرایش مشتری بخش نوع شخص مشتری ، می توانید نوع مشتری (حقیقی ، حقوقی و….) را مشخص نمایید.
نکته : شناسه ملی ویژه اشخاص حقوقی به منزله شماره اقتصادی بوده و مودی مکلف است از آن در کلیه معاملات خود استفاده کند.

• مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده با اطلاعات سامانه منطبق نیست

با این مورد از خطاهای سامانه مودیان زمانی روبرو خواهید شد که مقدار فیلد شماره اقتصادی فروشنده اشتباه باشد یا درج نشده باشد .
راهکار: برای رفع این خطا باید در قسمت مشخصات شرکت، فیلد شماره اقتصادی و شناسه ملی شرکت را ویرایش نموده و به درستی وارد کنید.

• به دلیل وقوع خطا عملیات انجام نشد

این یکی از رایج‌ترین خطاهای سامانه مودیان است که می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی رخ بدهد.
راهکار: وارد کارپوشه سامانه مودیان خود شوید و برای گرفتن یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی جدید اقدام کنید. بعد از گرفتن شناسه جدید باید پایانه فروشگاهی یا نرم‌افزار رابط ارسال صورتحساب الکترونیکی خود را مجددا تنظیم نمایید. چنانچه با این کار خطا برطرف نشد، با پشتیبانی وال بیل تماس بگیرید.

• در حالت دستی مقدار فیلد نسیه و نقدی نمی تواند خالی باشد

چنانچه فایل اکسل صورتحساب الکترونیکی شما در قسمت “فیلد نسیه و نقدی” خالی باشد، امکان ثبت درست صورتحساب وجود نخواهد داشت.
راهکار: زمانی که مستقیما از طریق پنل وال بیل برای ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام می کنید، یا فایل اکسل صورتحساب خود را برای ما ارسال می نمایید، حتما فیلد “مبلغ تسویه نقدی و نسیه” را پر کنید.

• مقدار فیلد شناسه کالا خدمت با اطلاعات سامانه منطبق نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان زمانی اتفاق می‌ افتد که یا شناسه کالا و خدمات را اشتباه وارد کرده باشید، یا شناسه کالا و خدمات شما منقضی شده باشد.
راهکار: ابتدا وارد سایت stuffid.tax.gov.ir شده و شناسه درست کالا و خدمات خود را از آنجا پیدا کنید و در صورتحساب الکترونیکی خود وارد نمایید.

• مقدار فیلد الگوی صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان مختص زمانی است که الگوی صورتحساب الکترونیکی خود را اشتباه وارد کرده باشید.
راهکار: نوع و الگوی متناسب با کسب و کار خود را بشناسید و صورتحساب الکترونیکی خود را با الگوی صحیح ارسال کنید.

• مقدار فیلد موضوع صورتحساب از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این مورد از خطاهای سامانه مودیان طبیعتا زمانی نمایش داده می شود که موضوع صورتحساب الکترونیکی خود را در سامانه اشتباه وارد کرده باشید.
راهکار: صورتحساب خود (چه نسخه ارسالی با پنل وال بیل، چه نسخه اکسل) را ویرایش نموده و موضع آن را به درستی وارد کنید.

• مقدار فیلد نوع شخص خریدار از نظر داده ای معتبر نبوده و صورتحساب معتبر نیست

این خطا مربوط به زمانی است که نوع خریدار (حقیقی، حقوقی و غیره) به درستی در صورتحساب الکترونیکی شما مشخص نشده است.
راهکار: برای برطرف کردن این مشکل باید صورتحساب خود را ویرایش کرده و نوع شخص خریدار را به درستی در آن وارد نمایید.

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

دریافت شناسه اختصاصی کالا 1402

دریافت شناسه اختصاصی کالا

دریافت شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا و خدمات یکی از اصلی‌ترین ارکان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است. از آنجا که بر اساس اولین فراخوان اجباری سازمان مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای برخی گروه‌های خاص، از تاریخ اول دی ماه 1401 مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، در این مقاله در زمینه آموزش مالیات بر آن شدیم شما را با نحوه اخذ/تعیین شناسه کالا و خدمات آشنا نماییم. همراه ما بمانید.

شناسه کالا و خدمات چیست؟

شناسه کالا و خدمات، کدهای یکتای متعلق به کالا و خدمات قابل ارائه در کشور (اعم از تولید داخل و یا وارداتی) است. این شناسه در واقع مجموعه‌ای از ویژگی‌های توصیفی کالا یا خدمات است که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا یا خدمات تعیین می‌شود.

شناسه کالا و خدمات توسط چه سازمانی تعیین میشود؟

بر اساس قوانین و مقررات و همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرجع تعیین و ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) است.

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

از آنجا که درج شناسه کالا و خدمات به منظور رهگیری صورتحساب‌های الکترونیکی صادره از سوی مودیان ضروری است؛ همچنین به دلیل تنوع کالاها و خدمات عرضه شده در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌های مجزایی برای دریافت شناسه کالا و خدمات به صورت اختصاصی و عمومی معرفی نموده است.

دریافت شناسه کالا اختصاصی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

دریافت شناسه خدمات اختصاصی از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام می‌شود.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

نحوه اخذ/استعلام شناسه اختصاصی کالا

برای دریافت شناسه کالا (موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) دو روش برای مودیان در نظر گرفته شده است:

 • مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند
 • مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

مراحل دریافت شناسه کالا برای مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند، به شرح مراحل زیر انجام می‌شود:

 • مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت به آدرسntsw.ir
 • ثبت نام در این سامانه و دریافت نام کاربری و رمز عبور
 • تکمیل اطلاعات و دریافت نقش تجاری
 • دریافت شناسه کالا (اعم از کالای تولیدی یا وارداتی)

برای انجام هر یک از گزینه‌های فوق می‌توانید از راهنماهای موجود در سامانه جامع تجارت استفاده نمایید. در تب بعدی می‌توانید فایل‌های راهنمای دریافت نقش تجاری را دریافت کنید.مراحل دریافت شناسه کالا برای مؤدیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند، به شرح مراحل زیر انجام می‌شود:

اما مؤدیانی که خود دارای صلاحیت تولیدکننده یا واردکننده نیستند، موظفند شناسه اقلام کالایی خود را از حلقه‌های قبلی زنجیره تجاری استعلام و دریافت نمایند و نیازی به دریافت شناسه کالا ندارند. برای مشاوره مالیاتی به سایت مراجعه کنید.

نحوه ثبت شناسه کالا در صورتحساب برای کالاهای فاقد شناسه

از آنجا که برخی از اقلام کالایی در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، مودیان در صورت مواجهه با این اقلام کالایی می‌توانند موقتا از شناسه کالا  عمومی استفاده نمایند؛ این افراد همچنین موظفند از بخش “راهنمای درخواست ایجاد سرفصل در سامانه شناسه کالا” نسبت به درخواست سرفصل کالایی متناظر کالای خود، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا اقدام نمایند.

مراحل ثبت مشکل در خصوص شناسه اختصاصی کالا

ورود به سامانه جامع تجارت

 • انتخاب گزینه “ثبت و پیگیری مشکل”
 • انتخاب گزینه “درخواست جدید”
 • انتخاب گزینه “شناسه کالا” در بخش گروه
 • انتخاب گزینه “شناسه اختصاصی” در بخش شاخه
 • انتخاب گزینه “درخواست صدور/تعیین شناسه اختصاصی” در بخش موضوع

پشتیبانی و پاسخ به سوالات شناسه اختصاصی کالا

سامانه جامع تجارت با هدف همراهی با مؤدیان مالیاتی در استعلام و یا دریافت شناسه کالا به صورت اختصاصی، از طریق راه‌های ارتباطی زیر پاسخ‌گوی سوالات و مشکلات آنان خواهد بود:

 • تماس تلفنی با شماره 124
 • ثبت و پیگیری مشکل از طریق سامانه جامع تجارت
 • مکاتبه (نامه نگاری) با دفاتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت

شناسه عمومی کالا چیست؟

مؤدیان موظفند کلیه اقدامات لازم جهت دریافت شناسه اختصاصی کالا و خدمات برای محصولات خود را انجام دهند؛ اما در گام اول و در صورتی که مؤدیان به هر دلیل موفق به دریافت و استفاده از شناسه اختصاصی کالا خود نشدند، می‌توانند از شناسه عمومی محصول متناظر خود در صورتحساب الکترونیکی استفاده نمایند.

سازمان مالیاتی به منظور تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی، فهرستی از دسته‌های کالایی با عنوان شناسه عمومی کالا نموده است؛ بدین ترتیب مؤدیان مالیاتی میتوانند در گام اول، در صورت عدم امکان اخذ/تعیین شناسه اختصاصی کالا، از فهرست یاد شده شناسه عمومی متناظر کالای خود را انتخاب و استفاده نمایند. این شناسه موقتا قابل استفاده خواهد بود و پیشنهاد میشود که مؤدیان محترم اقدام به دریافت شناسه اختصاصی نمایید.

دریافت شناسه اختصاصی کالا
دریافت شناسه اختصاصی کالا

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا

شناسه عمومی کالا توسط مؤدیان و فعالین اخذ نمی‌شود، بلکه بر اساس فهرستی که توسط سازمان مالیاتی در اختیار مؤدیان قرار گرفته است، استفاده می‌شود. برای استفاده از آخرین فهرست شناسه عمومی، مودیان می‌توانند به درگاه شناسه کالا و خدمات سازمان مالیاتی به آدرس stuffid.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا
روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی کالا

روش دریافت یا استعلام شناسه عمومی خدمات

 فرآیند دریافت شناسه خدمات به صورت عمومی کاملا مشابه فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمات و از طریق سامانه  portal.gs1-ir.org  انجام می‌شود. تنها تفاوت در این زمینه شخص متقاضی دریافت شناسه خدمات است.

هنگام دریافت شناسه اختصاصی خدمات، شخص مؤدی به دریافت و یا استعلام شناسه خدمات اقدام می‌کند؛ اما در زمان دریافت شناسه عمومی خدمات، تشکلهای صنفی مربوطه  و یا سازمان های بالادستی به نمایندگی از اعضای خود نسبت به دریافت شناسه خدمات به صورت عمومی اقدام نموده و جهت ثبت صورتحساب الکترونیکی، در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند. از جمله این تشکل‌ها می‌توان به  انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اشاره نمود.

شناسه کالا

شناسه کالا به مجموعه‌ای از ویژگی‌های ماهیتی کالا اشاره دارد که شامل نام کالا، جنس آن، مدل و نام تجاری آن است. با ثبت بخش‌های توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر یا صاحب کالا، این شناسه به کالای مربوطه اختصاص داده می‌شود. این شناسه یا کد به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور است و موضوعی بسیار مهم در زنجیره تامین محسوب می‌شود.

شناسه کالا می‌تواند شناسه داخلی باشد که به وسیله سامانه شناسه کالا به آن کالای مربوطه اختصاص داده شده است یا شناسه معتبر بین‌المللی مانند شناسه GTIN باشد. در هر صورت، استفاده از این شناسه به عنوان کد شناسایی کالا بسیار مهم است و با استعلام آن از طریق سامانه شناسه کالا، اطلاعات مربوط به شناسنامه کالا برای شخص استعلام کننده در دسترس قرار می‌گیرد

یکی از اصلی‌ترین ارکان صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان، شناسه کالا و خدمات است. بر اساس فراخوان اجباری سازمان مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی به استثنای برخی گروه‌های خاص، از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۱ مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند

با توجه به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و لزوم ثبت فاکتورها در سامانه مؤدیان مالیاتی، یکی از الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی، دریافت شناسه کالا و خدمات و استفاده از آن است. بر اساس قوانین، مقررات و همچنین توافقات با وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول کدگذاری کالا و خدمات کشور، مؤدیان مالیاتی موظفند از طریق روش‌هایی که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود، نسبت به اخذ شناسه کالا و خدمت خود اقدام کرده و از آن در صورتحساب‌های الکترونیکی استفاده نمایند.

شناسه کالا و خدمات چیست؟

شناسه کالا و خدمات یک کد 13 رقمی می باشد که از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت صادر می شود. دریافت این شناسه برای کلیه ی افرادی که ملزم به ارسال صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند الزامی است . شناسه کالا و خدمات از دو بخش به صورت عمومی و اختصاصی تشکیل شده است.شناسه کالا و خدمات، به عنوان کدهای یکتای متعلق به کالا و خدمات قابل ارائه در کشور (اعم از تولید داخلی و یا وارداتی) تعریف می‌شود. این شناسه در واقع مجموعه‌ای از ویژگی‌های توصیفی کالا یا خدمات است که برای توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا یا خدمت، تعیین می‌شود.

با توجه به قوانین و مقررات، همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرجع تعیین و ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) می باشد.

به طور خلاصه ،شناسه کالای عمومی از طریق فایل اکسل stuffid.tax.gov.ir قابل شناسایی است

شناسه کالای اختصاصی از طریق سامانه ntsw.ir قابل پیگیری می باشد

شناسه خدمات عمومی و اختصاصی نیز از طریق سامانه  portal.gs1-ir.org  قابل شناسایی می باشد.

در ادامه برای دریافت هریک از شناسه ها به اختصار توضیح می دهیم.

دریافت شناسه کالا و خدمات برای سامانه مودیان

شناسه کالا و خدمات جزو آیتم های مورد نیاز در سامانه مودیان می باشد و تمامی افرادی که مشمول قانون پایانه های فروشگاهی می باشند و ملزم به ارسال صورت حساب های خود به صورت الکترونیکی هستند به آن نیاز دارند . با این حال پروسه ی دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان برای بسیاری از افراد خسته کننده و سردرگم کننده می باشد

برای تسهیل در روند دریافت شناسه کالا و خدمات سامانه مودیان می توانید از افزونه ی اختصاصی حسابدار اَپ استفاده نمایید کافی است نام کالا و یا خدمات خود را وارد نمایید و شناسه عمومی یا اختصاصی خود را دریافت نمایید

توجه به درج شناسه کالا و خدمت در صورتحساب‌هایش الکترونیکی صادره از سوی مودیان، بسیار ضروری است. به دلیل تنوع و گستردگی کالاها و خدمات ارائه شده در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه‌های مجزایی برای دریافت شناسه کالا و خدمات به صورت اختصاصی و عمومی معرفی کرده است.همچنین شما می توانید جهت مشاهده ی لیست شناسه کالا  و خدمات از طریق سایت های زیر نیز اقدام کنید که برای مودیان کمی سردرگم کننده می باشد

دریافت شناسه کالا (اعم از عمومی و اختصاصی) از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

دریافت شناسه خدمت (اعم از اختصاصی و عمومی) از طریق سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران انجام می‌شود.

اخذ شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا به‌عنوان زبان مشترک در سامانه‌های اطلاعاتی می باشد،بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از این در فرآیندهای تجاری مختلف، از جمله واردات کالا و ثبت آمار تولید، از این شناسه عمومی و اختصاصی کالا استفاده کرده‌اند. شناسه کالای اختصاصی به افرادی که کالا تولید یا وارد می‌کنند اختصاص داده می‌شود و نیازی نیست  فروشندگان و خریداران این کد را تهیه کنند  زیرا کالا از قبل دارای شناسه اختصاصی است. یکی از دلایل استفاده از شناسه کالا، ردیابی زنجیره تامین کالاها است. با استفاده از شناسه کالای اختصاصی، می‌توان مسیر کالا را از منبع تولید یا واردکننده تا فروشنده نهایی پیگیری کرد و شفافیت بیشتری در خرید و فروش کالا به وجود آورد.

از آنجایی که در گذشته برخی از فعالان اقتصادی، شناسه کالای خود را از درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir اخذ کرده‌اند، می‌توانند برای صدور صورتحساب الکترونیکی نیز از همین شناسه کالا استفاده کنند و نیازی به مراجعه مجدد جهت دریافت شناسه اختصاصی یا عمومی ندارند

 • مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند
 • مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند

سامانه مودیان مالیاتی 1402

مراحل دریافت شناسه کالا برای مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده هستند، به شرح زیر انجام می‌شود:

 1. درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir را باز کنید.
 2. برای ثبت نام در سامانه، اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را تعیین کنید.
 3. پس از ثبت نام، به صفحه پروفایل خود در سامانه وارد شوید و تمام اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید.
 4. با توجه به نوع فعالیت خود، نقش تجاری مورد نظر را انتخاب کنید (مانند تولید کننده، وارد کننده و …).
 5. پس از دریافت نقش تجاری، با استفاده از این نقش تجاری، درخواست شناسه کالا را ارسال کنید.
 6. پس از بررسی درخواست، سامانه شناسه کالای مورد نظر را به شما اعلام خواهد کرد.

برای انجام هر یک از مراحل فوق می‌توانید از راهنمای موجود در سامانه جامع تجارت استفاده کنید.

مودیانی که دارای صلاحیت تولید کننده/وارد کننده نیستند

در این صورت، مودیان می‌توانند به یکی از شرکت‌های صادرکننده یا واردکننده مجاز در کشور مراجعه کرده و از آن‌ها شناسه کالا یا خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. همچنین مودیان می‌توانند از طریق مشاوران بازرگانی و تجاری مجرب نیز در اخذ شناسه کالا و خدمت، مشاوره و راهنمایی دریافت کنند.

 برای اقلام کالایی که در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، مودیان می‌توانند موقتا از شناسه کالا به صورت عمومی استفاده کنند. اما باید به این نکته توجه داشت که استفاده از شناسه کالایی عمومی، برای اقلام کالایی که در سامانه جامع تجارت معرفی و کدگذاری نشده‌اند، فقط به صورت موقت مجاز است و مودیان باید در اسرع وقت از بخش “راهنمای درخواست ایجاد سرفصل در سامانه شناسه کالا”، درخواست سرفصل کالایی متناظر با کالای خود را جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا ارسال کنند.

شناسه عمومی کالا چیست؟
شناسه عمومی کالا چیست؟

شناسه عمومی کالا چیست؟

سازمان امور مالیاتی جهت تسهیل در روند ارسال الکترونیکی صورت حساب ها برای مودیان این امکان را برای اشخاص فراهم نموده که در صورت عدم دسترسی به شناصه اختصاصی از لیست شناسه عمومی استفاده نمایند. مودیان باید تمام تدابیر لازم برای دریافت شناسه اختصاصی کالا و خدمات خود را به عهده بگیرند، اما در صورتی که به هر دلیلی نتوانند این کار را انجام دهند، می‌توانند در گام اول از شناسه عمومی محصول متناظر خود در صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند.

برای تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی، سازمان مالیاتی فهرستی از دسته‌های کالایی با عنوان شناسه عمومی کالا ارائه داده است. بنابراین، مودیان مالیاتی می‌توانند در صورت عدم امکان دریافت یا تعیین شناسه اختصاصی کالا، از فهرست یاد شده شناسه عمومی متناظر با کالای خود را انتخاب و در صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند

شناسه اختصاصی کالا چیست؟

از شناسه اختصاصی کالا قبل از الزامی شدن در ارسال صورتحسابهای الکترونیکی برای سامانه های اطلاعاتی جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار می گرفت و احتمالاً برخی از فعالان اقتصادی قبلاً برای دریافت آن اقدام کرده‌اند. با این حال، در حال حاضر برای همه مودیان مالیاتی، دریافت شناسه کالای اختصاصی الزامی است. نکته قابل توجه این است که فعالانی که پیشتر این شناسه را دریافت کرده‌اند، می‌توانند از همان شناسه استفاده کنند و نیازی به دریافت دوباره شناسه نیست

دریافت شناسه خدمت به صورت اختصاصی و عمومی

مودیان مالیاتی برای دریافت شناسه اختصاصی خدمت می‌توانند به سامانه portal.gs1-ir.org مراجعه نمایند.

فرآیند دریافت شناسه خدمت به صورت عمومی، بطور کامل شبیه به فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمت از طریق سامانه portal.gs1-ir.org است. اما تفاوت آن در این است که در اینجا شخص درخواست‌دهنده شناسه خدمت، یک تشکل صنفی است که به نمایندگی از اعضای خود درخواست را ارسال می‌کند.

در فرآیند اخذ شناسه اختصاصی خدمت، فرد مودی به دریافت یا استعلام شناسه خدمت می‌پردازد. اما در فرآیند دریافت شناسه عمومی خدمت، تشکل‌های صنفی مرتبط، به نمایندگی از اعضای خود، درخواست شناسه خدمت عمومی را ارسال می‌کنند تا برای ثبت صورتحساب الکترونیکی، به اعضای خود ارائه شود. این تشکل‌ها شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌شوند.

شناسه کالا و خدمات

با توجه به اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی از تاریخ 1401/08/01 ، یکی از الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی، دریافت شناسه کالا و خدمات و استفاده از آن است و بر اساس قوانین و مقررات و همچنین توافقات صورت گرفته با وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کد گذاری کالا و خدمات کشور، مسئولیت ارائه شناسه کالا و خدمات در اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را نیز بر عهده خواهد داشت.

مؤدیان مالیاتی موظفند از طریق روش هایی که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود، نسبت به اخذ / تعیین شناسه کالا و خدمت خود اقدام کرده و از آن در صورتحساب های الکترونیکی استفاده نمایند.

مطلوب است بر اساس الزامات موجود، مؤدیان نسبت به استفاده و دریافت شناسه کالا و خدمت بصورت اختصاصی اقدام نمایند، با این حال به جهت تسهیل در صدور صورتحساب الکترونیکی در گام اول، امکان استفاده از شناسه کالا و خدمت بصورت عمومی نیز فراهم شده است و مؤدیانی که به هر دلیلی امکان اخذ و استفاده از شناسه اختصاصی را ندارند، میتوانند از شناسه عمومی در صورتحساب خود استفاده نمایند.

در ادامه مستند به تفکیک، فرآیند اخذ / تعیین شناسه کالا و خدمت بصورت عمومی و اختصاصی و اقدامات مورد نیاز جهت انجام توسط مؤدیان محترم به تفصیل و تصویر آمده است.

راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمت

همانطور که در بالا مطالعه شد، با توجه به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شناسه کالا و خدمات یکی از مواردی است که مودیان مشمول این قانون می بایست آن را تهیه نمایند و در صورتحساب الکترونیک خود درج نمایند. به همین منظور راهنما و فرآیند دریافت شناسه کالا و خدمات را برای شما شرح داده ایم.

راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات را با توجه به ترتیب و موارد زیر برای شما شرح داده ایم:

 • شناسه اختصاصی کالا
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه کالا به صورت اختصاصی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه اختصاصی کالا
 • شناسه عمومی کالا
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه کالا به صورت عمومی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه عمومی کالا
 • شناسه خدمات
 1. نحوه استعلام و دریافت شناسه خدمت به صورت عمومی و اختصاصی
 2. پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شناسه عمومی خدمت

شناسه کالا چیست؟

شناسه کالا، شناسه‌ ای نامیده می شود که به مجموعه‌ ای از ویژگی های ماهیتی کالا مانند نوع کال، جنس کالا، مدل آن و همچنین نام تجاری که در شرح تجاری کالا می آید، تخصیص داده می شود و با ثبت بخش های توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر یا صاحب کالا، صادر می گردد.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 مصوب شده است، این شناسه یا کد به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور است و موضوعی بسیار مهم در زنجیره تامین است.

شناسه کالا امکان دارد شناسه داخلی باشد که به وسیله سامانه شناسه کالا به آن کالای مربوطه تخصیص داده شده است و یا شناسه معتبر بین‌المللی مثل شناسه GTIN باشد. در هر صورت کاربرد این شناسه به‌عنوان کد شناسنامه کالا محسوب می شود و با استعلام آن به کمک سامانه شناسه کالا، اطلاعات و به عبارتی شناسنامه کالا در اختیار شخص استعلام کننده قرار می گیرد.

شناسه اختصاصی کالا

شناسه کالا موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان زبان مشترک کالا در سامانه های اطلاعاتی معرفی شده است و بسیار از فعالان اقتصادی، پیش از این در سایر فرآیندهای تجاری از جمله واردات کالا و ثبت آمار تولید نسبت به اخذ و استفاده از آن شناسه عمومی و اختصاصی کالا نموده اند.

آن دسته از مؤدیان که تا پیش از این از درگاه سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir شناسه کالای خود را اخذ نموده اند می توانند از همین شناسه کالا جهت صدور صورتحساب الکترونیکی نیز استفاده نمایند و نیازی به مراجعه مجدد جهت دریافت شناسه اختصاصی کالا یا عمومی ندارند.

برای آموزش و راهنمای تصویری دریافت شناسه کالا اختصاصی فایل های pdf زیر را دانلود نمایید:

نکته : توجه داشته باشید که شناسه اختصاصی کالا را باید اشخاص دارای صلاحیت تولید(تولید کنندگان) و وارد کنندگان دریافت نمایند. پس اگر جزو این دو گروه نمی باشید، نیازی نیست برای دریافت شناسه کالا اختصاصی اقدام کنید.

شناسه خدمت عمومی

شناسه خدمت عمومی را می توان از آدرس  wwww.stuffid.tax.gov.ir به دست آورد. اما متاسفانه لیست شناسه خدمت عمومی موجود در این سایت بسیار محدود می باشد و اکثر مودیانی که به ارائه خدمات می پردازند به ناچار به سمت اخذ شناسه خدمت اختصاصی میل پیدا می کنند و به عبارتی ناچار به استفاده از شناسه خدمت اختصاصی هستند.

این موضوع یا چالش برای شناسه کالا کمتر دیده می شود و معمولا کسانی که کالا می فروشند توانسته اند در ابتدا از شناسه کالای عمومی بهره مند شوند.

شناسه خدمت اختصاصی

بررسی ها نشان داده است که اکثر کسانی که خدمت ارئه می دهند شناسه خدمت اختصاصی تهیه کرده اند و دلیل آن پیدا نکردن شناسه خدمت عمومی مربوط به کسب و کارشان است. اگر شما هم به دنبال شناسه خدمت هستید سعی کنید شناسه خدمت اختصاصی خودتان را تهیه کنید و از گشتن در میان شناسه های عمومی منقضی شده و غیر مربوط خودداری کنید چون به نتیجه مطلوبی نمی رسید.

نحوه استعلام و دریافت شناسه اختصاصی و عمومی خدمت

فرآیند اخذ شناسه اختصاصی و عمومی خدمت مشابه یکدیگر است و همانطور که در بالا به آن اشاره شد، تنها تفاوت این دو نوع شناسه در این است که جهت اخذ شناسه خدمت بصورت اختصاصی، مؤدی ارائه دهنده خدمت اقدام می کند و در شناسه خدمت بصورت عمومی، اخذ کننده شناسه خدمت تشکل های مربوطه، عهده دار این مسئولیت خواهند بود.

جهت دریافت شناسه خدمت، مودیان محترم می بایست به درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس www.portal.gs1-ir.org مراجعه نمایند.

راهنمای دریافت شناسه خدمت در صفحه اصلی سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir در بخش مستندات عمومی در دسترس کاربران قرار گرفته است.

روش سریع دریافت شناسه خدمت اختصاصی

همانطور که مطرح شد یکی از راه های دریافت شناسه خدمت اختصاصی مراجعه به سایت www.portal.gs1-ir.org است که دستوارعمل مربوط به خود را دارد و برای راهنمای جهت دریافت شناسه خدمت اختصاصی می توانید به پشتیبانی آن سایت هم تماس حاصل کنید. این سایت برای مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران است.

یک راه نسبتا سریعتر برای دریافت شناسه خدمت اختصاصی مراجعه و تماس با نمایندگان استان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات که از سوی این مرکز اعلام شده است که نام آنها در سایت فوق موجود است.لازم به ذکر است که این نمایندگی ها در زمان ثبت نام در سایت فوق توسط متقاضی تعیین می گردد. به عبارتی هر ثبت نام کننده یک نماینده برای امور خود مشخص می کند.

 درج شناسه کالا/خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی

در راستای اجرای تکالیف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ضرورت دارد مودیان مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی ۱۳ رقمی است را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند. لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:

1- شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است.

2- کلیه مودیان می‌­توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی‌های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه های اختصاصی است و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می‌توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند.

پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان

چطور باید نسبت به پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان اقدام کنیم؟

یکی از چالش هایی که معمولا برای حسابداران به وجود می آید و یک سوال پر تکرار هم محسوب می شود این است که چه روشی جهت پیدا کردن شناسه

کالا برای سامانه مودیان  وجود دارد؟

این روزها زمان اندکی برای به اجرا در آمدن قانون پایانه های فروشگاهی باقی مانده است.

بد نیست که در مورد موضوع مهم پیدا کردن شناسه کالا برای سامانه مودیان صحبتی کوتاه با شما عزیزان داشته باشیم.

همانطور که از نامش پیداست سامانه مودیان یک سامانه آنلاین است .

این سامانه توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای ثبت و مدیریت اطلاعات مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی در ایران ایجاد شده است.

این سامانه به عنوان یک پایگاه داده مرجع برای اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها در نظام مالیاتی کشور عمل می‌کند.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان
روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

استفاده از سامانه مودیان برای افراد حقوقی و حقیقی ضروری است.

زیرا ثبت اطلاعات مالیاتی در این سامانه برای پرداخت مالیات و همچنین برای بهره‌برداری از خدمات دولتی، مانند درخواست تسهیلات بانکی، ضروری است.

همچنین، با استفاده از این سامانه، شرکت‌ها و افراد حقوقی می‌توانند از اطلاعات مالیاتی خود برای بررسی وضعیت مالی خود و برنامه‌ریزی مالیاتی استفاده

کنند.

هدف اصلی از راه اندازی سامانه مودیان در نظام مالیاتی ایران، افزایش شفافیت و دقت در ثبت و مدیریت اطلاعات مالیاتی افراد و شرکت‌ها است.

با استفاده از این سامانه، سازمان امور مالیاتی کشور قادر است به صورت دقیق‌تر و سریع‌تر اطلاعات مالیاتی را دریافت و پردازش کند و در نتیجه، برای افراد و

شرکت‌ها برنامه‌ریزی مالیاتی راحت‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.

همچنین، با تسهیل در پرداخت مالیات و ثبت دقیق اطلاعات مالی، سامانه مودیان به عنوان یک ابزار موثر در مبارزه با فساد مالی نیز عمل می‌کند.

بدهی است که  پاسخ به این سوالات میتواند راه ‌گشای بسیاری از مشکلات و چالش ها باشد.

یکی از عمده چالش هایی که در سال های کذشته تا کنون، دولت مخصوصاً، سازمان مالیاتی کشور، با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع مهم فرار مالیاتی

برخی از مودیان می باشد.

فرار مالیاتی موجب کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت و تحمیل فشار مضاعف بر سایر مودیان مالیاتی گردیده است .

به جهت مقابله کردن با این مشکل، دولت، اقدامات مهمی را اتخاذ نموده است.

یکی از مهم ترین اقدامات دولت در این راستا، تاسیس و راه اندازی نمودن سامانه مودیان مالیاتی می باشد.

توجه داشته باشید که در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

جهت دریافت لیست کامل شناسه کالا و خدمات کافیست تنها از طریق آدرس سایت مالیات به آدرس https://stuffid.tax.gov.ir ورود نمایید.

سپس فایل کلی شناسه کالا یا خدمات را به صورت فایل اکسل دریافت کنید.

حالا ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که اگر شناسه کالا یا خدماتی که ارائه میکنید در این لیست وجود نداشت چه باید کرد؟

پاسخ بسیار ساده است:

تنها کافیست که از طریق پرتال جامع مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به آدرس اینترنتی https://portal.gs1-ir.org/account/login ورود نمایید.

سپس نسبت به ثبت نام در آن اقدام کنید.

بعد از تایید آن توسط کارشناسان نسبت به دریافت کد کالا یا خدمات به سادگی اقدام کنید.

روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان
روش پیدا کردن شناسه کالا در سامانه مودیان

شایان ذکر است که جهت دریافت کد کالا یا خدمات از ایران کد باید هزینه نیز پرداخت نمایید.

شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان چیست؟آموزش دریافت شناسه کالا و خدمت

شناسه کالا و خدمات از موارد مورد نیاز در سامانه مودیان است که تمام کسانی که ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند به آن نیاز دارند. با این حال نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات برای بسیاری از مودیان همچنان باعث سردرگمی است. در این مقاله از فینتو با هم به توضیح کامل شناسه کالا و خدمت و نحوه دریافت آن پرداخته ایم پس در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی درباره نحوه اخذ شناسه کالا و خدمات دارید مثل همیشه تا انتهای مقاله همرا فینتو باشید.

شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان چیست؟

شناسه کالا و خدمات یک کد 13 رقمی است که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر میشود. دریافت این شناسه 13 رقمی از تاریخ 1401/08/01 برای تمام مودیان مالیاتی که ملزم به ارائه صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند الزامی است. شناسه کالا و خدمات از دو بخش عمومی و اختصاصی تشکیل شده است که در ادامه به تفکیک به آنها میپردازیم.

شناسه عمومی کالا در سامانه مودیان چیست؟

سازمان امور مالیاتی به منظور آسان تر شدن ارسال صورتحساب الکترونیکی برای مودیان، این امکان را فراهم کرده است که در صورتی که مودیان شناسه اختصاصی کالا دریافت نکرده اند، بتوانند از طریق لیست شناسه های عمومی که از پیش توسط سازمان مالیات آماده شده، شناسه مرتبط با فعالیت خود را انتخاب کنند. لیست شناسه های عمومی در بخش ارسال فایل و شناسه کالا سازمان مالیاتی به نشانی stuffid.tax.gov قابل مشاهده و انتخاب است.

شناسه اختصاصی کالا در سامانه مودیان چیست؟

شناسه اختصاصی کالا پیش از این نیز مطابق با قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سامانه های اطلاعاتی به عنوان یک زبان مشترک اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگرفت و ممکن است بسیاری از فعالین اقتصادی از پیش نسبت به دریافت آن اقدام کرده باشند. اما در حال حاضر دریافت شناسه اختصاصی کالا برای تمام مودیان مالیاتی ضروری است. نکته مهمی که خوب است بدانید این است که فعالین اختصاصی که قبلا این شناسه را دریافت کرده اند میتوانند از همان شناسه اختصاصی استفاده کنند و نیازی به دریافت مجدد شناسه ندارند.

چه کسانی باید شناسه اختصاصی کالا سامانه مودیان را دریافت کنند؟

فعالین اقتصادی که از نظر سازمان مالیاتی واجد شرایط به عنوان تولید کننده یا وارد کننده هستند یا به هر نوعی فروشنده ی کالا یا خدمت محسوب میشوند لازم است که از طریق سامانه www.ntsw.ir اقدام به پر کردن اطلاعات لازم و دریافت شناسه اختصاصی کنند که در ادامه به صورت کامل و مجزا به نحوه دریافت شناسه اختصاصی کالا برای تولید کنندگان و هم برای وارد کنندگان خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در صورتی که فعالین اختصاصی واجد صلاحیت به عنوان تولید کننده یا وارد کننده نباشند باید به نفر قبلی زنجیره اقتصادی که از او کالا یا خدمات را دریافت کرده اند مراجعه کنند و شناسه اختصاصی کالا را دریافت کنند.

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات چگونه است؟

مودیان مالیاتی که دارای نقش تولید کننده یا وارد کننده هستند لازم است که به سامانه www.ntsw.ir مراجعه و ثبت نام کنند و ابتدا نقش تجاری و سپس شناسه کالا اختصاصی اقدام کنند. در صورتی که به آموزش بیشتری در رابطه با دریافت نقش تجاری احتیاج دارید، توصیه میکنم که آموزش های زیر را مطالعه کنید:

دریافت آموزش نحوه اخذ شناسه کالای تولیدی: دریافت فایل

دریافت آموزش نحوه اخذ نقش تجاری کالای کالای وارداتی: دریافت فایل

نحوه ثبت شناسه کالا برای کالاهایی که شناسه اختصاصی ندارند چگونه است؟

توجه کنید که در صورتی که برای کالای مورد نظر شما امکان دریافت شناسه کالای اختصاصی وجود ندارد میتوانید به صورت موقت از شناسه کالای عمومی استفاده کنید و نسبت ارسال درخواست سرفصل در سامانه کالا اقدام کنید. در صورتی که از نحوه ارسال درخواست سرفصل جدید اطلاع ندارید پیشنهاد میکنیم که آموزش زیر را مطالعه کنید: نحوه ارسال درخواست سرفصل جدید در سامانه شناسه کالا

نحوه اخذ یا استعلام شناسه خدمت عمومی و اختصاصی چگونه است؟

مطابق با اطلاعیه شماره 12 سازمان مالیات، با توجه به لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جلسه مورخ 1402/04/26 به تصویب مجلس رسیده است مودیان مالیاتی در صورتی که تمایل داشته باشند از شناسه های GTIN استفاده کنند، امکان استعلام و دریافت فایل شناسه عمومی و شناسه اختصاصی از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی فراهم شده است. تمامی مودیان برای استعلام شناسه خدمت میتوانند از طریق درگاه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به نشانی https://portal.gs1-ir.org/home/services اقدام کنند.

آیا خرده فروشی ها نیز ملزم به دریافت شناسه کالا و خدمت هستند؟

بله. تمامی فروشندگان ملزم به دریافت شناسه کالا و خدمت هستند.

آیا میتوان برای صدور صورتحساب الکترونیکی فقط از شناسه عمومی استفاده کرد؟

بله. در حال حاضر به دلیل آسان تر شدن ارسال صورتحساب الکترونیکی سامانه مودسان، در صورتی که مودیان شناسه اختصاصی نداشته باشند میتوانند تنها با شناسه عمومی کالا اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیکی خود بکنند.

آیا میتوان یک شناسه کالا را در چند ردیف از صورتحساب الکترونیکی وارد کرد؟

مهم است بدانید که شناسه عمومی کالا را میتوانید در چند سطر از صورتحساب وارد کتید. اما فقط یک شناسه اختصاصی کالا در هر ردیف از صورتحساب الکترونیکی استفاده کنید.

آیا افرادی که قبلا شناسه کالا و خدمت را دریافت کرده اند میتوانند در سامانه مودیان از آن استفاده کنند؟

بله همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم اگر فعالین اقتصادی قبلا نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمت اقدام کرده اند نیازی نیست که مجددا شناسه کالا و خدمت دریافت کنند و میتوانند از همان شناسه ای که پیش تر استفاده کرده اند استفاده کنند.

بروزرسانی و آپدیت سایت

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

مهلت ارسال صورت های مالی

✔مهلت ارسال صورت مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی:
به طور کلی شرکت های که مجموع درآمد آن ها در طی سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد مکلف به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .
مهلت ارسال صورت های مالی به سازمان امور مالیاتی تا سه ماه بعد از آخرین مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی می باشد .
به طور مثال اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر برای ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد فرصت دارند پس در نتیجه اشخاص حقیقی تا پایان شهریور و اشخاص حقوقی تا پایان (مهر) برای ارسال صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی فرصت دارند .
✔جریمه عدم ارسال:
مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم ارسال صورت های ملی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی بیست درصد مالیات متعلق می باشد .
(تا کنون هم سازمان امور مالیاتی مدت تحویل را تمدید نکرده است).

انجام مشاوره مالی و مالیاتی

پرسش و پاسخ به سوالات

صورت معاملات فصلی

خدمات مشاور مالیاتی

درباره ما

ارسال لیست بیمه پرسنل در سامانه جدید تامین اجتماعی سال 1401

ارسال لیست بیمه

مهلت بارگذاری لیست بیمه تامین اجتماعی 1401 و پرداخت حق بیمه کارگران و کارمندان، توسط کارفرمایان، حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد بوده و ارسال لیست بیمه در سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، از طریق بخش عملیات لیست بیمه و گزینه بارگذاری لیست بیمه امکان پذیر است. نرم افزار ارسال لیست بیمه نیز، قابل دانلود و نصب در نسخه سیستم عامل ویندوز می باشد.

در سال های اخیر، سازمان بیمه تامین اجتماعی، جهت ارائه خدمات غیر حضوری، به کارفرمایان، اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه و نرم افزار های مختلفی کرده است. یکی از امکاناتی که توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی، به کارفرمایان ارائه شده است، ارسال لیست بیمه به صورت اینترنتی، می باشد.

سوابق بیمه ای کارمندان و کارگران، باید توسط کارفرمایان، در لیست بیمه، به سازمان بیمه تامین اجتماعی کشور، ارسال گردد. به همین دلیل، با هدف تسهیل و تسریع ارسال لیست بیمه، سازمان بیمه تامین اجتماعی، سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه و نرم افزار ارسال لیست بیمه را در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

با توجه به اهمیت ارسال لیست بیمه، برای کارفرمایان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، در ادامه، در رابطه با ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1401، از طریق نرم افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و نحوه ارسال در سامانه آن و همچنین، مهلت بارگذاری لیست بیمه، مطالبی آورده شده است.

سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه

سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، به نشانی اینترنتی es.tamin.ir، به منظور ارائه خدمات، جهت ثبت و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی 1401، توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی، طراحی و راه اندازی شده است. در حال حاضر، در سامانه اینترنتی ارسال لیست بیمه یا همان سامانه یکپارچه تامین اجتماعی، خدماتی کارا ارائه شده که در ادامه، در رابطه با نحوه بارگذاری لیست بیمه در سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه تامین اجتماعی، توضیحات لازم، آورده شده است.

برای ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی، ابتدا، وارد سامانه بارگذاری اینترنتی لیست بیمه، به نشانی اینترنتی es.tamin.ir، شوید. سپس، گزینه ورود به سامانه را انتخاب نمایید.

 

در این صفحه، نام کاربری و گذرواژه را وارد کرده و گزینه ورود را انتخاب نمایید.

 

کارفرمایان، می توانند پس از ارسال لیست بیمه، جهت مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خود، به سامانه خدمات اینترنتی سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایند.

در این قسمت، می بایست ابتدا، از بخش کارفرمایان، قسمت خدمات کارفرمایان و سپس، گزینه در خواست استفاده از خدمات غیر حضوری را انتخاب کنید.

 

در این مرحله، می بایست بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک نمایید.

حال، در این مرحله، شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک خود را در کادر های مربوطه وارد نموده و سپس، گزینه ارسال پیامک اعتبار سنجی را انتخاب نمایید.

 

در نهایت، به این صورت، ثبت درخواست جهت استفاده خدمات غیر حضوری بیمه تامین اجتماعی، تایید می گردد.

 

در این قسمت، می بایست ابتدا، از بخش کارفرمایان، قسمت لیست حق بیمه و سپس، گزینه ارسال لیست حق بیمه را انتخاب کنید.

 

در این مرحله، می بایست بر روی گزینه ایجاد لیست حق بیمه جدید آنلاین کلیک نمایید.

 

حال، در این مرحله، اطلاعات مرتبط با کارگاه را وارد نموده و سپس، گزینه جستجو را انتخاب نمایید.

 

در نهایت، با طی نمودن مراحل ثبت لیست بیمه، از طریق سایت es.tamin.ir، ارسال لیست بیمه صورت می گیرد.

 

خدمات حسابداری و حسابرسی

خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شرکت ها (اشخاص حقوقی)

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی
دانلود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد
آیین نامه روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی
چک‌ لیست آیین‌نامه روش های نگهداری دفاتر قانونی
دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل
مجازات فرار از مالیات طبق قوانین
موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات مؤدی
نکات مهم قانون مالیات‌های مستقیم (اشخاص حقوقی)
هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی
هزینه های قابل قبول مالیاتی
انواع بودجه از لحاظ تکنیک بودجه‌ریزى
تعریف بودجه و بودجه بندی و انواع بودجه
تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام
تکنیک های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
روش پلمپ دفاتر تجارتی
روش تجزیه و تحلیل از طریق نسبت های مالی
سود مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول
کد اقتصادی چیست؟
موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی
نکات مهم در نگهداری و تحریر دفاتر قانونی
نکاتی پیرامون مراجع حل اختلاف مالیاتی
مشمولین بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
حساب جاری شرکا چیست؟
حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) به زبان ساده
شرح وظایف حسابدار
شرح وظایف حسابداری
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری
شرح وظایف واحد حسابداری و امور مالی
شرح وظایف واحد مالی
ضرایب مالیاتی چیست با مثال عددی
فهرست جامع کدینگ کامل حساب‌های یک مؤسسه تولیدی و صنعتی
مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت خدماتی فرضی
نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد
نکاتی در رابطه با صورت های مالی
یک مثال برای چرخه حسابداری
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارائی‌ها (ROA)
استهلاک انباشته چیست؟
استهلاک و روشهای محاسبه استهلاک
اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه بازرگانی
اصول حسابداری
اصول محدود کننده حسابداری
اصول و مفروضات حسابداری
اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص و عام
افزایش سرمایه و کاهش سرمایه شرکت
اقلام تشکیل دهنده سایر دارائی ها
انواع حسابداری
انواع قرارداد پیمانکاری
انواع گزارشات مالیاتی
اهداف گزارشگری مالی
آشنایی با صورت‌های مالی
آئین نامه جامع مالی
برگ تشخیص و برگ قطعی
بستن حساب (حسابهای موقت)
بستن حسابهای موقت
بودجه فروش
بودجه هزینه های تولید
پرسش و پاسخهای مالیاتی
پرسش وپاسخهای مالیاتی- اجاره املاک و مستغلات
پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی
تأثیر مفاهیم حسابداری بر صورتهای مالی
تخصیص سود در شرکتهای سهامی
تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری
تشویقات و تسهیلات مالیاتی
تشویقات و جرایم مالیاتی
تعاریف مفاهیم اولیه و عملیات پایه حسابداری
تعریف ذخیره مالیات و ثبت حسابداری
تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجه
تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی
تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی
تکالیف خریداران و فروشندگان در صدور صورتحساب
تنظیم صورت وضعیت موقت و طرز پرداخت ماهانه در فعالیتهای پیمانکاری
توالى مراحل حسابدارى در پایان دوره مالى
ثبت های پیمانکاری – ثبت ها در دفاتر پیمانکار
ثبت های حسابداری در رابطه با تشکیل یک شرکت سهامی
جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت‌های مالی
جرایم قانونی در قبال عدم پرداخت مالیات بر درآمد حقوق
جرائم مالیاتی
جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی
جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی
چارچوب کلی کاهش هزینه در شرکتهای تولیدی و خدماتی
چگونگی ثبت حسابداری مالیات ارزش افزوده
چگونگی شناسایی سود پیمانکار
چه زمان و چگونه حسابداری را شروع کنیم؟
چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟
حساب‌ آرایی یا حساب سازی چیست؟
حساب تراز اختتامی و افتتاحیه
حسابداران و نسبتهای مالی
حسابداری از ابتدا تا انتها
حسابداری استهلاک
حسابداری پخش مویرگی
حسابداری حق العمل کاری (کالای امانی)
حسابداری خرید و فروش
حسابداری شرکت های پخش
حسابداری شرکتهای سهامی
حسابداری شعب شرکت ، واحد تجاری یا بازرگانی
حسابداری مالیاتی
حسابداری و حسابرسی بیمه
حسابداری واحدهای آموزشی
حسابداری هتل
حسابدارى خرید و فروش کالا در موسسات بازرگانى
حسابرسی داخلی
خلاصه مواد مالیاتی مهم
دانستنی های مالیاتی
در آمدها و تقلب در حسابهای مالی
دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات
ده نکته مهم که پیمانکاران خوب است بدانند
رسیدگی به حساب فروش
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده
روش های پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرحهای تشویقی
روش های تهیه گزارش هزینه تولید
روش های حسابداری به صورت عملی در یک شرکت
روش های کاربردی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت
روش‌های ارزشیابی سهام
روشهای حساب سازی در حسابداری
روش‌های شناسایی سود پیمانکاری
روشهای طبقه بندی هزینه ها
روشهاى معمول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکاری
سرمایه در گردش چیست ؟
شاخص های مالی
شاخص‏های سودآوری شرکتها
شناسایی درآمد عملیاتی ‌حاصل‌ از فروش‌ کالا
شناسائی درآمد فروش در شرکت های ساختمانی
صورت حساب سود و زیان
صورت سود و زیان جامع چیست ؟
صورت عملکرد مالی
صورت مالی چیست؟
صورت های مالی تلفیقی و استانداردها
صورتهای مالی اساسی
طبقه بندی حساب ها
طبقه بندی حسابها ( کدینگ حسابداری )
طبقه‌بندی هزینه‌ها چگونه است؟
عملکرد شرکت‌های فرعی، کارکردها و مخاطرات
عملیات حسابداری پیمانکاری
عناصر صورتهای مالی
فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی
فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات های مستقیم
فرآیند وصول مالیات
کدینگ حسابداری در سطح گروه و کل
کدینگ حسابها
کنترل داخلی در مورد فاکتورها
گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی
گزارش مالی میان دوره‌ای
گزارشگری مالی متقلبانه و بازی با اعداد مالی
گزارشگری میاندوره ای
گزیده هایی از حسابداری صنعتی
محاسبات حسابداری پیمانکاری
محاسبه مالیات پیمانکاران
محاسبه مالیات درآمد املاک
مالیات بر درآمد مشاغل
مراحل تهیه تراز آزمایشی دو ستونی و چهار ستونی
مراحل حسابداری در طول دوره مالی
مطابقت صورت های مالی با اظهارنامه مالیاتی
معادله حسابداری
معافیتهای مالیاتی
مفاهیم اساسی و حیطه حسابداری
مفاهیم اولیه حسابداری
مفاهیم حسابداری
مفاهیم و تعاریف حسابداری
مفقود شدن دفاتر قانونی به هر دلیلی
منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟
مهارتهای مالی شامل چه چیزهایی می‌شود؟
مهمترین مراحل حسابداری موجودیهای مواد و کالا
نحوه ارائه صورتهای مالی
نحوه بستن حسابهای آخر سال
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل
نحوه حل اختلاف با سازمان امور مالیاتی
نحوه رسیدگی به حساب پیمانکاران
نحوه طراحی سیستم و کدینگ حساب
نحوه گرفتن ذخیره در پایان سال مالی
نرخ تصاعدی مالیات چیست؟
نسبت های مالی
نشانی ساختمان های ادارات امور مالیاتی شهر تهران
نکات مهم در تشویقات و جرایم مالیاتی
نکات مهم در مالیات بر ارزش افزوده
نکات مهم در مالیات بر درآمد مشاغل
نکات مهم قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل)
نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی
نمونه مثال حسابداری پیمانکاری
هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید
10 اشتباه متداول که سوددهى را کاهش می‌دهد
استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی
الزامات قانونی مدیران تصفیه
انحلال شرکت ها در حقوق تجارت
انواع بودجه و تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای
انواع حسابرسی
انواع شرکتها با توجه به ساختار سرمایه و قوانین تجارت
انواع لیزینگ از دید حسابداری
برخورد حسابداری با مالیات غیر مستقیم
پرداخت سود به روش نقدی در شرکت های سهامی
تصفیه امور شرکت ها
تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی
چه کسانی و به چه علت ممنوع الخروج می شوند ؟
ثبت اجاره املاک اشخاص حقوقی
چگونه هزینه شرکت را کنترل کنیم
حسابداری باشگاه های فوتبال
حسابداری شرکتهای غیر سهامی
حسابداری صادرات و واردات
حسابداری صرافی
حسابداری نفت
حسابرسی عملکرد و عملیاتی
حق العملکاری در گمرک
حق‌العمل کاری
روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی
روش های تنظیم بودجه
دستورالعمل دادرسی مالیاتی
دعاوی مالی و غیرمالی
سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن
طبقه بندی اطلاعات در سیستم حسابدای
طبقه بندی حسابهای بانک بر مبنای طبقه بندی بانک مرکزی
طبقه بندی هزینه های مالی در صورت سود و زیان شرکتهای لیزینگ
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و موسسات دولتی
مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
مالیات پیمانکاران و مهندسین مشاور
مخارج قبل از بهره برداری
مدل کنترل مالی در هولدینگ
مزیت ها وقابلیت های ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی
مسوولان مالی چه مواقعی باید به هیات مدیره گزارش دهند؟
مفهوم اهمیت درحسابرسی و تأثیرش بر اظهارنظر حسابرس
مقایسه سود حسابداری و سود اقتصادی
منابع مالی در شرکتهای دولتی چگونه هدایت می‌شوند؟
مناطق محروم و معافیتهای مالیاتی
منشور حقوق مودیان مالیاتی
نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 1)
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 2)
گزارش‌ عملکرد مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6)
حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9)
حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13)
سرمایه‌گذاریها (استاندارد حسابداری شماره 15)
ترکیبهای تجاری (استاندارد حسابداری شماره 19)
سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (استاندارد حسابداری شماره 20)
گزارشگری مالی ميان‌دوره‌ای (استاندارد حسابداری شماره‌ 22)
گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24)
گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای مختلف‌ (استاندارد حسابداری شماره‌ 25)
نحوه تصفیه شرکت های سهامی عام و خاص
نحوه محاسبه مالیات شرکتها و سهامداران بورس
نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد وسائط نقلیه
نکات مهم مرتبط با هزینه یابی استاندارد
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی
اطلاعات مالیاتی مورد نیاز حسابداران و مدیران
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت سهامی
بودجه ریزی عملیاتی
انواع مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آنها
چگونگی خروج شریک از شرکت تضامنى
ده نکته تاثیرگذار در تحریر دفتر مشاغل
اقدامات پس از ثبت شرکت – پلمپ دفاتر قانونی – تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی
شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی
قانون و آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی
اصول بودجه نویسی در سازمان ها و شرکت ها
هزینه و درآمد قابل قبول مالیاتی در شهرکهای صنعتی
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
مرجع دادرسی به نام «دادستانی انتظامی مالیاتی»
چرخه حسابداری
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
آشنایی با شرکت های دانش بنیان و قوانین مربوطه
نکات مهم مرتبط با گزارش عملکرد مالی
نحوه محاسبه مالیات بر اجاره (مالیات بر درآمد مستغلات)
خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی
خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات مالیاتی،شرکت حسابرسی،آنلاین،مالی

مشاور مالیاتی

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

با دانستن قوانین و مقررات مالیاتی میتوانید با حقوق خود آشنا شده و از پرداخت مالیاتهای سنگین و جریمه های آن رها شوید. ما آماده ایم تا با گروهی خبره و متخصص در وب سایت مشاوران مالیاتی ایران شما را با حقوق خود آشنا نماییم.

راهنما و مشاور وراث

راهنما و مشاور پیمانــــــــــــکاران

راهنما و مشاور شرکتهای داخلی وخارجی

راهنما و مشاور شما در تحریــــــر دفاتر قانونی

راهنما و مشاور صاحبان امـــــــــــلاک  و مستغلات

راهنما و مشاور شما در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

راهنما و مشاور همه مردم ایران در مبـــــاحث مختلف مالیاتی

راهنما و مشاور اساتید ودانشجویان رشته های حسابداری  و مدیریت

راهنما و مشاور کلیه صاحبان مشاغل و  شرکتها در پرداخت حقوق و دستمزد

راهنما و مشاور متقاضیان شرکت در آزمونهای تخصصی مالیاتی و حسابداران مستقل

راهنما و مشاور پزشکان ، متخصصان ، مهندسین ، وکلا،صاحبان مشاغل ، تجار ، اصناف و…

راهنما و مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در تهیه پایان نامه های مرتبط با مباحث مالیاتی

چه كارهايي براي امور مالياتي خود بايد انجام دهيم؟

1-تنظيم دفاتر قانوني
2-تنظيم تخصصي اظهار نامه مالياتي
3-انجام كليه امور تخصصي حسابداري
4-دفاع مالياتي
5-معافيت مالياتي

آيــــــــا ميـــــــدانيــــــــد:

1-دفاتر قانوني چيست؟و به چه صورت نوشته مي شود؟
2-اظهارنامه مالياتي چيست؟ و چگونه تنظيم مي شود؟
3-حسابداري شركت چيست؟ و مراحل آن كدام است؟
4-دفاع مالياتي چيست؟و چگونه بايد انجام شود؟
5-چگونه مي توانم ماليات خود را معاف كنم؟
همچنان كه اقتصاد دنيا روز بروز مثل سرعت نور در حال تغيير و تحّول و پيشرفت است و در قالب آن

شخصي (حقيقي و حقوقي) موفق است كه با علم و آگاهي و مطابق مقررات مربوطه حركت كند

و بحث ماليات نيز در كنار اقتصاد هر جامعه بوده وبه نوعي به اين امر مهم مرتبط است ماليات، و

نارسايئ قوانين و مقررات مالياتي، و همچنين عدم وجود فرهنگ كافي، و يا عدم آشنايي به قوانين

و مقررات كه موجب عدم انجام وظيفه قانوني از سوي شهروندان هر جامعه مي شود و در نتیجه اكثريت

اشخاص حقيقي و حقوقي افراد جامعه را در امورات تجارتي، و دولت را در وصول ماليات بحق و بموقع دچار مشكل فراوان مي نمايند.

در اينجاست كه دو واژه، تشخيص و مطالبه و وصول ماليات از سوي دولت ،تمكين و توافق و پرداخت

ماليات از سوي مؤديان محترم ماليات رو در روي هم قرار می گیرند.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

چرا وکالت مالیاتی:؟
درهر موضوعي كه بحث حق است ضايع شدن حق هم وجود دارد و در اكثر موارد تشخيص علي الرأس ماليات موضوع (ماده 97 ق.م.م ) كه در اكثريت قريب به اتفاق پرونده هاي مالياتي مرسوم است، ضايع شدن حق از مؤديان محترم نیز امری عادی می باشد.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

مقایسه دستگاه مالیاتی و دستگاه قضایی:

یک مقايسه جزئي دستگاه مالياتي با دستگاه قضائي و با عنايت به اينكه پرونده مالياتي در ايران خيلي بيشتر

از پرونده هاي قضايي است نتیجه اینکه بحث حق و حقوق و تضییع حقوق در دستگاه مالیاتی (بدلیل زیاد بودن)

بیشتر از دستگاه قضا می باشد.دستگاه قضا از وجود قضات كه تربیت شده ویژه آندستگاهند و با تمام امكانات

و حربه ها و مساعدت هاي قانوني در مراجع مختلف رسيدگي استفاده نموده و از حق مردم دفاع مي كنند و

در مراحل مكرر صدور احكام از حكم بدوي گرفته يا ديوان عالي كشور تلاش می نمایند و باز اين همه حق ضايع

مي شود و بحث وكيل و دفاعيات كامل مطرح می شود و حتی در بسیاری از کشورهای دنیا وکیل امری اجباری شده است.
ولي دستگاه مالياتي با اين همه ضعف و نارسايي و عدم امكانات كافي فقط با تشخيص علي الرأس يك مميز محترم

مالياتي كه شايد وقت و نيرو و امكانات كافي نيز براي رسيدگي واقعي ندارد و یا عدم آشنايي مؤديان به وظايف قانوني

خويش موجب تمكين و يا قطعي شدن موضوع (ماده 239 ق.م.م) شده و مودی ملزم به پرداخت ماليات غير واقعي مي شود.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

به نظر مرجع مشاوران مالياتي بحث ماليات وحق وحقوق طرفين درآن خيلي فراترازدستگاه قضاست كه

متأسفانه تاكنون چنین فرهنگي درجامعه ما ايجاد نشده كه افراد جامعه همانند پرونده كيفري و يا

حقوقي قضايي خود در مورد پرونده مالياتي نيز به  دنبال مشاوره و وكيل مالياتي بگردند كه شايد هم

پرونده مالياتي همين افراد خيلي مهمتر از پرونده قضايي باشد

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

مثال مالیاتی:


دو پرونده مالياتي را در نظر بگيريد كه هر يك هزار تومان ماليات دارد اگر يكي از آن با مشاوره و يا وكالت قانوني اقدام نمايد شايد با پانصد تومان پرداختي  مساله مالیات حل مي شود و ديگري كه اطلاعي از اين امر ندارد شايد با هزاروپانصد تومان نیز مالیاتش تمام نشود! ارقام را افزايش داده و محاسبه و قضاوت كنيد .


همكاران ما در مرجع مشاوران مالياتي با تجربه 15 سال امور مالياتي در وزارت امور اقتصادي ودارائي

وسازمان امورمالياتي كشور و همچنين تجربه لازم، با اشرافيت كامل به پرونده های مالیاتی اعم از

پرونده های ارث (موضوع ماده 19) و املاک، نقل و انتقالات، سرقفلی (موضوع ماده 59 قانون مالیات ها)

نحوه تشخيص و مطالبه ماليات اشخاص حقيقي، حقوقي، بازرگاني، بانكداران واصناف وكسبه، آمادگي

كامل جهت ارائه خدمات درتمام نقاط كشوربه دو بخش:

1- قبل از مطالبه ماليات : مشاوره مالي ومالياتي، درزمينه ثبت دفاتر، درآمدها، هزينه ها، اظهار نامه ها،ماليات تكليفي و وظايف مؤديان .

2- وكالتي، در زمينه انجام كليه امورات مالياتي مربوط به يك موضوع، يا عملكرد، ويا مدت دار،

اعم از مراجعه به دارائي دراجراي مواد( 251،251،244،238 مكرر ق.م.م) توافق وتفاهم با

رؤساي محترم ادارات مالياتي ويا تنظيم لوايح دفاعيه به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، شوراي

عالي مالياتي،هيئت منتخب وزير دارائي ودرنهايت ديوان عدالت اداري مي باشد.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

نرخ مشاوره مالیاتی تلفنی و آنلاین حداقل مبلغ یکصد هزار تومان می باشد.حتي الامکان مشاوره بصورت تلفنی و آنلاين بوده و با ارائه توضیحات کافی در مورد اسناد و مدارک و اوراق مالیاتی و همچنین قوانین و مقررات مربوطه و راه حل های متناسب شما را برای تعدیل مالیات و اطلاعات کافی امورات مالیاتی مربوطه را بر اساس تجربه چندين ساله برای حل مشکل شما به بهترین شکل در اختیار خواهيم گذاشت.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

2- نرخ حق وكالت را بر اساس توافق طرفين وحجم كار تعيين، و بين 5 الي 10 درصد ماليات مطالبه شده متغير مي باشد. و پس از مشاوره لازم در بند قبلی در صورت نیاز به مذاکره حضوری و تنظیم قرارداد ضروری است که 10% حق وکالت بصورت علی الحساب بابت هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در استانهای با فاصله دور پرداخت تا پس از بررسی اسناد و مدارک لازم و حجم کار اقدامات بعدی به عمل آید. 

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

3-در صورتي كه دانشجو و يا حسابدار و يا علاقه مند به آشنايي با مسائل مالياتي مي باشيد ميتوانيد از ده مجموعه آموزشي مرجع مشاوران مالياتي تنها با پرداخت مبلغ ده هزار تومان استفاده نماييد.

ده مجموعه آموزش كاربردي ماليات براي همه تنها به مبلغ بیست هزار تومانماليات به عنوان يك هزينه اجتماعي كه

شهروندان يك جامعه در قبال استفاده از امكانات و خدمات عمومي پرداخت مي كنند هر روزه از اهميت روزافزون تري

برخوردار مي گردد و آگاهي و شناخت مردم از قوانين و مقررات مالياتي باعث جلوگيري از پرداخت مالياتهاي سنگين خواهد شد .

در اين ميان قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان ركن اصلي مجموعه قوانين مالياتي جاري كشور در زمره قوانين بنيادين

محسوب مي گردد با اين وجود دانش مالياتي در كشورمان با وجود قدمت طولاني آن و تجربيات بسيار گرانبها در دو عرصه

علم و عمل با چالش هاي جدي روبروست . فقدان زبان و درك مشترك بين استاتيد و دانشجويان و نيز خصوصاً در حوزه اجراء

بين ماموران مالياتي و اطلاعات ناكافي در حوزه شناخت قانون و ارتباط آن با منبع مالياتي و شيوه هاي ناكارآمد در تدريس به

علت عدم محتواي مشخص درسي و عدم طبقه بندي قانون ذكر شده در حوزه منابع مالياتي همه و همه موجبات چالش هاي

جدي در فرآيند تكاملي نظام مالياتي كشور است براي رفع اين نارسايي ها نيازمند يك عزم ملي است تا در راستاي اهداف

چشم اندار توسعه كشور چايگاه واقعي ماليات تحقق پذيرد. ليكن مجموعه حاضر به عنوان گامي كوچك در جهت توجه به ضرورت

هاي فوق الذكر و شناخت هر چه بيشتر علاقه مندان به قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با يك يك منابع مالياتي و سهولت

دسترسي به مواد قانوني مرتبط با هر يك از منابع مالياتي تدوين گرديده است .اما قبل از آغاز مطالب اصلي ، اشاره به چند نكته لازم است .

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

1- کتاب الکترونیکی حاضر با استفاده از سي سال تجربه عملي در امور مالياتي كشور به رشته تحرير درآمده و لذا با توجه به مشكلات عملي ماموران مالياتي و ساير علاقه مندان به اين گونه مباحث تنظيم گرديده است .

2- کتاب الکترونیکی حاضر در ده مجموعه تنظيم گرديده است :

مجموعه اول:کلیاتی درباره مالیات می باشد.

مجموعه دوم: که در خصوص مالیات بر درآمد اتفاقی به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه سوم: که در خصوص مالیات بر ارث و حق تمبربه بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه چهارم: که در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و شرکتها به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه پنجم: که در خصوص مالیات بر املاک به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه ششم: که در خصوص مالیات بر درآمد املاک اجاری به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه هفتم: که در خصوص مالیات تکلیفی به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه هشتم: که در خصوص مالیات بر حقوق به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه نهم: که در خصوص مالیات بر سرقفلی به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

مجموعه دهم: که در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل به بحث قانونی و کاربردی آن پرداخته شده است.

3-مجموعه حاضر داراي پاورقي بسيار مفصلي است كه مي تواند براي كسب اطلاع بيشتر از ماليات مفيد باشد .

4- به منظور آزمون دانشجويان و محققان و اساتید و.. در پايان هر مجموعه نمونه سئوال هاي ذكر

شده است كه پاسخ دادن دقيق به آنها گوياي درك مناسب از مطالب است .

5- علاوه بر پرسش و پاسخ مجموعه حاضر به ذكر مسائل مالياتي نيز پرداخته است كه با حل آنها

مي توان آموخته هاي فصل را عملاً مورد تمرين و ممارست قرار داد .

6- مجموعه حاضر حاوي نمونه آراء شورايعالي مالياتي است كه در رابطه با مسائل و مشكلات پيش

آمده در زمينه منبع اصلي ماليات و ارتباط آن با ساير مقررات مالياتي تهيه شده است كه به خودي

خود موجبات اعتلا آگاهي و تعمق بيشتر علاقه مندان خواهد بود .

7- بديهي است مجموعه حاضر با وجود توجه كافي ، كاستي هايي نيز دارد . در اين خصوص از پيشنهادها

و انتقادات صاحب نظران و علاقه مندان به موضوع استقبال مي كنيم .

تنها و تنها با پرداخت بیست هزار تومان ميتوانيد از تجربيات سي ساله اساتيد و متخصصان و خبرگان

مالياتي براي مشاوره مالياتي استفاده نماييد.

مشاور مالیاتی،مشاوره مالی،مشاوره مالیاتی،مشاور،مشاورهای مالی،مالی

مشاور مالیاتی شما

شامل دانستنیهای مالیاتی برای همگان

چگونه مالیات پرداخت نکنیم؟

چگونه مالیات کمتری پرداخت کنیم؟و از پرداخت جرایم سنگین مالیاتی فرار کنیم؟

مشاور مالی

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

معافیت های مالیاتی  ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات
مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق ماده (2) ق.م.م: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:

1-      وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛

2-      دستگاه هایی که بودجۀ آنها وسیلۀ دولت تأمین می شود.

3-      شهرداری ها.

مطابق ماده (81) ق.م.م:

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد(اشخاص برخوردار از معافیت در اینجا کلیه اشخاص حقوقی که در زمینه فعالیتهای کشاورزی اشتغال دارند می باشد)

مطابق تبصره (2) ماده (107) ق م م:

در مورد عملیات پیمانکاری در ایران (هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی که شامل تهیه و نصب موارد مذکور) در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی، آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. (اشخاص برخوردار از معافیت: اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران)

مطابق تبصره (3) ماده (107) ق م م:

شعب و نمایندگی های شرکت های و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق تبصره (4) ماده (107) ق م م:

در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری در ایران نسبت به هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

مطابق ماده (108) ق.م.م.

در مورد شرکتهای بیمه: اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود. . . .

مطابق تبصره (5) ماده (109) ق.م.م

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکائی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکائی دارای معافیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکائی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق بند (ب) ماده (111) ق م م:

انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در ق م م نخواهد بود. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای ادغام شده)

مطابق بند (ج) ماده (111) ق م م:

عملیات ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود مسئول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد قانون مالیاتها نخواهد بود. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای ادغام یا ترکیب شده)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق ماده (132) ق م م:

در آمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های

تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط  برای آنها پروانه بهره برداری صادر

یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%)

و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات

موضوع ماده(105)ق.م.م معاف است ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتند از: واحد های تولیدی یا معدنی در

غالب اشخاص حقوقی)مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق تبصره (3) ماده (132) ق.م.م:

کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال

از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند. (اشخاص برخوردار از معافیت

عبارتست از: اشخاص حقوقی که به امر سیاحتی و زیارتی مشغول هستند)

مطابق ماده (133) ق م م:

صد در صد درآمد شرکتهای تعاونی:

– روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف است.

مطابق ماده (134) ق م م:

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت، مدارس غیر انتفاعی ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی معاف از پرداخت مالیات می باشند.

مطابق ماده (138) ق م م:

آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی

و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده

(150) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجاره توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح

سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در هر سال مازاد

بر سود ابرازی همان سال باشد و یا ازا هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات

سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای تعاونی و خصوصی)

مطابق تبصره (3) ماده (138) ق.م.م:

کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند

در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند

بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود

تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از:شرکتهای تعاونی و خصوص)

مطابق بند (الف) ماده 139 ق.م.م: موارد ذیل از پرداخت مالیات معاف است:

موقوفات- نذورات – پذیره – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی.

آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستان حضرت معصومه(ع)، آستان حضرت احمد ابن موسی(ع) “شاه چراغ”، آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا، سایر بقاع متبرکه که بعهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.

مطابق بند (ب) ماده 139 ق.م.م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: سازمان هلال احمر اسلامی ایران)

مطابق بند (ج) ماده 139 ق.م.م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی.)

مطابق بند (د) ماده 139 ق.م.م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: مدارس علوم اسلامی.)

مطابق بند (هـ) ماده 139 ق.م.م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد. (اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: نهادهای انقلاب اسلامی.)

مطابق بند (و) ماده 139 ق.م.م: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات معاف است. ( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صندوق عمران موقوفات کشور.)

مطابق بند (ح) ماده 139 ق.م.م: معافیت آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل:

– تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، تحقیقات علمی، تحقیقات دینی، تحقیقات فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلاها، حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تغزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان.

کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث

غیر مترقبه دیگر، مشروط بر این که درآمد و هزینه های مزبور به تائید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.

( اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: موقوفات عام.)

مطابق بند (ل) ماده (139) ق م م:

فعالیت های:

انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند.

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق تبصره (1) ماده (139) ق م م:

وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده

از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه های دوره ای و … در چارچوب اساسنامه

آنها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آ نها نظارت می کند. از پرداخت مالیات

معاف است. ( فعالیتهای غیر انتفاعی مؤسسات فرهنگی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف می باشند.)

مطابق بند (ط) ماده (139) ق م م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه

که به ثبت رسیده اند مشروط بر آنکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و

سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: مؤسسات خیریه و عال المنفعه)

مطابق بند (ی) ماده (139) ق م م: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق

عضویت اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز و از مراجع ذی ربط

باشند و وجوهی که بموجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: اعضاء مجامع حرفه ای احزاب و تشکلهای غیردولتی)

مطابق بند (ک) ماده (139) ق م م: موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی

انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشروط بر اینکه رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی.)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

بند (الف) ماده (141) ق م م:

معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی محصولات بخش کشاورزی ـ شامل محصولات:

– زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع

و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و معافیت 50% درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور

دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند

(فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی

و دارایی و بازرگانی ـ کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: صادر کنندگان محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

و تکمیلی آن تا پایان برنامه سوم توسعه موقوف الاجرا می باشد و طبق ماده 113 قانون برنامه سوم عمل خواهد شد)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق بند (ب) ماده (141) ق م م:

معافیت 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا

می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند. (صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می باشند)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق ماده (142) ق م م:

درآمد کارگاههای:

فرش دستباف، صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

(اشخاص برخوردار از معافیت عبارتست از: شرکتهای تعاونی تولیدی و اتحادیه های تولید صنایع دستی)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

مطابق ماده (143) ق م م:

معافیت 10% مالیات شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله

در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالیکه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده باشند در

صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام در دفاتر ثبت گردد.

(اشخاص برخوردار از معافیت: شرکتهای پذیرفته شده در بورس)

مشاور مالی،مشاور مالیاتی،مشاور مالیات،مشاوره مالی،معاف از مالیات

شرکت خدمات حسابداری

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات مالی و مالیاتی،خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات حسابرسی

تراز آزمایشی شرکت خدماتی باران در پایان سال 1380 به شرح ذیل می باشد:

شرکت خدماتی آریا

تراز آزمایشی اختتامیه

در تاریخ 28/12/80

نام حساب مانده بدهکار مانده بستانکار
بانکها

حسابهای دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

استهلاک انباشته اثاثه اداری

استهلاک انباشته ساختمان

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

سرمایه

 

12000000

4000000

4000000

4800000

1000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000000

9750000

12000000

6000000

150050000

جمع کل 182800000 18280000

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

قسمتی از اطلاعات یادداشتهای توضیحی همراه با صورتهای مالی شرکت در پایان سال 80 به شرح زیر استـ

1-مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به قرارداد یک ساله اجاره یک دستگاه خودرو است که در تاریخ 1/7/80 به مبلغ ماهانه 800000 ریال منعقد شده است.

2-مبلغ پیش پرداخت بیمه مربوط به قرارداد یکساله بیمه آتش سوزی با شرکت بیمه آسمان در تاریخ 1/9/80 می باشد که کل مبلغ قرارداد که 6000000 ریال بوده در تاریخ قرارداد پرداخت شده است.

3-اثاثه اداری شرکت دارای عمر مفید 10 ساله و ارزش اسقاط 2000000 ریال می باشند و به روش خط مستقیم مستهلک می شوند.

4-ساختمان که در تاریخ 1/1/80 خریداری شده دارای عمر مفید 10 ساله و ارزش اسقاط 5000000 ریال می باشد و به روش نزولی با نرخ 15 درصد مستهلک می شود.

5-حسابهای پرداختنی شرکت شامل مبلغ 4000000 ریال هزینه قبوض پرداخت نشده سال 80 و مبلغ 8000000 ریال هزینه حقوق پرداخت نشده سال 80 می باشد

6-پیش دریافت درآمد مربوط به قرارداد مورخ 1/7/80 با شرکت بازرگانی زیبا است که مقرر شده در ازاری ارائه یکساله خدمات ماهانه مبلغ 1000000 ریال دریافت شود و کل مبلغ ابتدای قرارداد دریافت شده است.

فعالیتهای این شرکت در سال 1381 به شرح زیر می باشد.

1-    در طی فروردین 81 بابت انجام خدمات به مشتریان مبلغ 12400000 ریال نقدا دریافت و به حساب بانک صادرات واریز گردید.

2-    در تاریخ 7/2/81 مبلغ حقوق پرداخت نشده سال 80 کامل نقدا پرداخت شد..

3-    در تاریخ  10/2/81 مبلغ 4000000 ریال ملزومات اداری مانند کاغذ و قلم و غیره  نقداخریداری شد

4-    در تاریخ 31/2/81 قبوض پرداخت نشده سال 80 و دوماهه اول سال 81 جمعا به مبلغ 6000000 ریال  پرداخت شد.

5-    درآمد سه ماه اردیبهشت و خرداد و تیر جمعا مبلغ 32000000 ریال نقدا دریافت شد

6-     در تاریخ 5/5/81 حقوق کارکنان در چهار ماهه اول سال به مبلغ 3000000 نقدا پرداخت شد.

7-    در تاریخ 1/7/81 بابت اجاره یک ساله محل کار مبلغ 12000000 ریال نقدا  به موجر داده شد.

8-  در تاریخ 1/8/81 شرکت قراردادی یک ساله را با یک شرکت منعقد کرد که طی آن به ازای هر ماه ارائه خدمات مبلغ 500000 ریال دریافت نماید و کل مبلغ قرارداد را در همان ابتدای قرارداد نقدا دریافت نمود.

9-    در تاریخ30/8/81 حقوق کارکنان در چهار ماه دوم سال به مبلغ 3000000 ریال نقدا پرداخت شد

10-            در پایان سال 81 با شمارش موجودی ملزومات مشخص شد مبلغ 2000000 ریال ملزومات در انبار شرکت باقی مانده است.

11-            قبوض آب و برق شرکت تا پایان سال 7000000 ریال بوده که قبوض آن به شرکت ارسال نشده است.

12-            کل مبلغ دریافتی بابت خدمات ارائه شده به مشتریان تا پایان سال مبلغ 52000000 ریال بوده که نقدا دریافت شده است.

مطلوبست تهیه صورتهای مالی سال 1381 شرکت باران.

سال 1381

1-    سند حسابداری و دفتر روزنامه:

چون در سال اول فعالیت شرکت نیستیم بنابر این اولین سند مورد نیاز ، سند افتتاحیه است که از اعداد تراز آزمایشی اختتامیه استفاده می کنیم باید توجه داشته باشید که اگر بجای تراز اختتامیه، سند اختتامیه سال قبل داده بود باید سند معکوس سند اختتامیه سال قبل را بجای سند افتتاحیه سال جاری تنظیم کنیم.

 

بانکها                          12000000

حسابهای دریافتنی          4000000

پیش پرداخت بیمه          4000000

پیش پرداخت اجاره         4800000

موجودی ملزومات           1000000

اثاثه اداری                    52000000

ساختمان                     65000000

1-5/1/81)  زمین                          40000000

استهلاک انباشته اثاثه اداری         5000000

استهلاک انباشته ساختمان          9750000

حسابهای پرداختنی                  12000000

پیش دریافت درآمد                  6000000

سرمایه                                 150050000

 

بانکها           12400000

2-31/1/81)         درآمد خدمات      12400000

حسابهای پرداختنی  8000000

3-7/2/81)           بانکها                    8000000

 

موجودی ملزومات       4000000

4-10/2/81)                بانکها                4000000

هزینه قبوض             2000000

حسابهای پرداختنی    4000000

5- 31/2/81)         بانکها                     6000000

 

بانکها        32000000

6-31/4/81)           درآمد          32000000

هزینه حقوق      3000000

7-5/5/81)             بانکها              3000000

پیش پرداخت اجاره   12000000

8-1/7/81)              بانکها               12000000

بانکها    6000000

9-1/8/81)         پیش دریافت درآمد      6000000

هزینه حقوق           3000000

10-30/8/81)            بانکها              3000000

هزینه ملزومات       3000000

11-29/12/81)           موجودی ملزومات     3000000

هزینه قبوض        7000000

12-29/12/81)        حسابهای پرداختنی   7000000

بانکها            52000000

13-29/12/81)        درآمد خدمات      52000000

 

1-    نقل به دفتر کل

بعد از تنظیم کلیه اسناد حسابداری و ثبت دفتر روزنامه می بایست اقلام حسابهای بدهکار و بستانکار شده به دفتر کل (که در مسائل به شکل T می باشد ) منتقل شوند و سپس مانده گیری شوند تا با استفاده از مانده های حساب دفتر کل تراز آزمایشی تهیه شود در اینجا انجام این مرحله به دانشجو محول می شود.

 

 

3-تراز آزمایشی

شرکت خدماتی باران

تراز آزمایشی

در تاریخ 29/12/81

نام حساب گردش بدهکار گردش بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
بانک

حسابهای  دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

استهلاک انباشته اثاثه

استهلاک انباشته ساخ

سرمایه

درآمد خدمات

هزینه حقوق

هزینه قبوض

هزینه ملزومات

114400000

4000000

4000000

16800000

5000000

52000000

65000000

40000000

12000000

 

 

 

 

 

6000000

9000000

3000000

36000000

0

 

 

3000000

 

 

 

19000000

12000000

5000000

9750000

150050000

96400000

 

78400000

4000000

4000000

16800000

2000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

6000000

9000000

3000000

 

 

 

 

 

 

 

 

7000000

12000000

5000000

9750000

150050000

96400000

 

جمع کل 280200000 280200000

 

 

4       -اصلاح و تعدیل حسابها
1-    پیش پرداخت اجاره

مانده حساب دفتر کا این حساب شامل دو قسمت است یکی قرارداد سال 80(در توضیحات صورتهای مالی 80) که مبلغ آن 4800000 ریال بوده و در تاریخ 1/7/81 هزینه آن تحمیل شده است و دیگری مربوط به قرارداد سال 81 بوده که از 1/7/81 شروع و 6 ماه آن مربوط به سال 81 است بنابر این 4800000 ریال پیش پرداخت سال 80 و 6000000 ریال پیش پرداخت سال 81 هزینه می شوند.

 

               هزینه اجاره     10800000

14-29/12/81)        پیش پرداخت اجاره      10800000

 

2-   پیش پرداخت بیمه

مبلغ پیش پرداخت بیمه مربوط به قرارداد بیمه سال 80 است که در تاریخ 1/9/80 هزینه تحمل شده است بنابر این کل مبلغ هزینه می شود.

هزینه بیمه آتش سوزی     4000000

15-29/12/81)               پیش پرداخت بیمه       4000000

3-  پیش دریافت درآمد:

مانده پیش دریافت درآمد به دوقسمت است که مبلغ 6000000 ریال قرارداد سال 80 تحقق یافته و از قرارداد سال 81 مبلغ 2500000(مدت 5 ماه هر ماهه 500000) تحقق یافته است.

پیش دریافت درآمد     8500000

16-29/12/81)             درآمد خدمات         8500000

در مورد اصلاح و تعدیل حساب موجودی ملزومات قبلا سند زده شد

4-هزینه های تحمل شده ثبت نشده.

این مورد فقط شامل هزینه حقوق چهارماهه سوم کارکنان به مبلغ 3000000 ریال می باشد

هزینه حقوق       3000000

17-29/12/81)             حسابهای پرداختنی   3000000

5-استهلاک اثاثه اداری

طبق توضیحات  داده شده روش استهلااک اثاثه اداری روش خط مستقیم است که در این روش ابتدا بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط می شود تا مبلغ قابل استهلاک(مبلغ استهلاک پذیر) به دست آید حال از تقسیم مبلغ استهلاک پذیر بر عمر مفید دارایی مبلغ هزینه استهلاک سال بدست می آید که در هر سال تا پایان عمر مفید دارایی ثابت است.

مبلغ استهلاک پذیر اثاثه اداری مبلغ 50000000(2000000-52000000) است که از تقسیم این عدد بر 10(عمر مفید) عدد 5000000 ریال به دست می آید

 

هزینه استهلاک اثاثه اداری     5000000

17-29/12/81)                 استهلاک انباشته اثاثه اداری      5000000

6-استهلاک ساختمان

روش استهلاک ساختمان طبق توضیحات روش نزولی است در این روش برای محاسبه هزینه استهلاک هر سال مبلغ ارزش دفتری دارایی در ضریب استهلاک ضرب می شود همانگونه که می دانید ارزش دفتری هر دارایی برابر است با بهای تمام شده دارایی منهای استهلاک انباشته دارایی . نکته قابل توجه در این روش این است که در سال آخر باید هزینه استهلاک را به میزانی تغییر دهیم که ارزش دفتری دارایی برابر با ارزش اسقاط دارایی شود.

در اینجا استهلاک انباشته دارایی 9750000 ریال است بنابر این ارزش دفتری دارایی 55250000 ریال می شود که اگر در 15 درصد ضرب کنیم هزینه استهلاک ساختماندر سال 81 بدست می آید که برابر با 8287500 می شود.

هزینه استهلاک ساختمان      8287500

18-29/12/81)                     استهلاک انباشته ساختمان  8287500

 

4-  تهیه صورت سود و زیان

شرکت خدماتی باران

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به 29/12/81

             درآمد خدمات                                                               104900000

کسر می شود:هزینه ها

هزینه اجاره                                   10800000

هزینه حقوق                                  9000000

هزینه ملزومات                               3000000

هزینه قبوض                                  9000000

هزینه بیمه آتش سوزی                    4000000

هزینه استهلاک اثاثه اداری               5000000

هزینه استهلاک ساختمان                 8287500

جمع هزینه ها                                                                ( 49087500)

سود خالص                                                                           55812500

5-   بستن حسابهای موقت

حسابها به دو دسته دایم و موقت تقسیم می شوند که حسابهای موقت در پایان سال مالی بسته و مانده آنها صفر می شود

درآمد خدمات           104900000

19-29/12/81)             حساب خلاصه سود و زیان          104900000

 

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

 

حساب خلاصه سود و زیان      49087500

20-29/12/81)                   هزینه اجاره                   10800000

هزینه حقوق                  9000000

هزینه ملزومات               3000000

هزینه قبوض                  9000000

هزینه بیمه                    4000000

هزینه استهلاک اثاثه        5000000

هزینه استهلاک ساختمان 8287500

حساب خلاصه سود و زیان         55812500

21-29/12/81)                   سرمایه                    55812500

 

6-     تهیه تراز آزمایشی اختتامیه

بعد از بستن حسابهای موقت از حسابهای دفتر کل مجددا مانده گیری می کنیم و از این مانده ها تراز آزمایشی اختتامیه را تنظیم می کنیم بدیهی است مانده حسابهای موقت می بایست صفر باشند.

شرکت خدماتی باران

تراز آزمایشی اختتامیه

در تاریخ 29/12/81

نام حساب گردش بدهکار گردش بستانکار مانده بدهکار مانده بستانکار
بانکها

حسابهای دریافتنی

پیش پرداخت بیمه

پیش پرداخت اجاره

موجودی ملزومات

اثاثه اداری

ساختمان

زمین

استهلاک انباشته اثاثه

استهلاک انباشته ساخ

حسابهای پرداختنی

پیش دریافت درآمد

سرمایه

 

114400000

4000000

4000000

16800000

5000000

52000000

65000000

40000000

 

12000000

8500000

36000000

 

4000000

10800000

3000000

 

 

10000000

18037500

22000000

12000000

205862500

78400000

4000000

 

6000000

2000000

52000000

65000000

40000000

 

 

 

 

 

 

 

10000000

18037500

10000000

3500000

205862500

جمع کل 247400000 247400000

 

7-   تهیه ترازنامه و صورت تغییرات سرمایه

با توجه به مانده های تراز آزمایشی اختتامیه تراز نامه تهیه می شود باید دقت شود نحوه درج حسابهای در ترازنامه بر اساس میزان نقدینگی است.

شرکت خدماتی باران

ترازنامه

در تاریخ 29/12/81

داراییهای جاری:                                           بدهیهای جاری

بانکها                           78400000           حسابهای پرداختنی          10000000

حسابهای دریافتنی            4000000               پیش دریافت درآمد          3500000

پیش پرداخت اجاره           6000000               جمع بدهیها ی جاری                  13500000

موجودی ملزومات            2000000                سرمایه:

جمع داراییهای جاری                90400000      سرمایه آقای ایمانی                  205862500

داراییهای غیر جاری:

اثاثه اداری               52000000

استهلاک انباشته اث  (10000000)

ارزش دفتری اثاثه اداری        42000000

ساختمان               65000000

استهلاک انباشته سا (18037500)

ارزش دفتری ساختمان         46962500

زمین                              40000000

جمع داراییهای غیر جاری          128962500

 

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

جمع داراییها                   219362500            جمع بدهیها و سرمایه                  219362500

 

شرکت خدماتی ایمانی

صورت تغییرات سرمایه

برای دوره مالی منتهی به 28/12/87

سرمایه اول دوره                                                  150050000

اضافه می شود:سود خالص                                       55812500

سرمایه در پایان دوره                                             205862500

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات مالی و مالیاتی،خدمات حسابداری و حسابرسی،خدمات حسابرسی،مراحل چرخه حسابداری در یک شرکت خدماتی10- ثبت سند اختتامیه(بستن حسابهای دایمی)

در پایان سال مالی بعد از انجام کلیه مراحل چرخه حسابداری می بایست کلیه حسابها بسته شوند تا در ابتدای سال بعد حسابهای دایمی مجددا افتتاح شوند. سند اختتامیه به این شکل است که کلیه حسابهای بدهکار، بستانکار و کلیه حسابهای بستانکار، بدهکار می شوند.

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

حسابهای پرداختنی                   10000000

پیش دریافت درآمد                   3500000

سرمایه                                  205862500

استهلاک انباشته اثاثه اداری        10000000

22-29/12/81)استهلاک انباشته تجهیزات اداری  18037500

بانکها                             78400000

حسابهای دریافتنی             4000000

پیش پرداخت اجاره           6000000

موجودی ملزومات             2000000

اثاثه اداری                      5200000

ساختمان                       65000000

زمین                            40000000

حال این سند وارد دفتر کل می شود و می بایست مانده کلیه حسابها بعد از ثبت این سند صفر شود.

خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابداری،خدمات حسابداری انلاین،خدمات

مشاور مالی،حسابداری و حسابرسی

مشاور مالی،حسابداری و حسابرسی

مشاورمالی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،مشاوره ای،خدمات،انجام،ارائه

مشاورمالی،حسابداری،حسابرسی،مالیاتی،مشاوره ای،خدمات،انجام،ارائه

آموزش حسابداری

آموزش حسابداری و حسابرسی كاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات ، آموزش حسابداری

به فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت ورود به بازار کار به صورت کاملا عملی و کاربردی

اطلاعات بیشتر

 

خدمات مالی

انجام کلیه ، خدمات مالی و حسابداری مالیاتی ،مشاوره مدیریت مالی ،خدمات مالی و حسابداری

مالیاتی ،طراحی و پیاده سازی سیستم مالی تنظیم لوایح مالیاتی و کلیه امور مرتبط با مسائل مالی شرکت ها

اطلاعات بیشتر

 

مشاوره مالیاتی

ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی ، بیمه، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور

درهیات های حل اختلاف مالیاتی مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

 

خدمات حسابداری

انجام کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی ، تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های

مالی ، مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری

اطلاعات بیشتر


تماس / مشاوره
×

سلام !

آنچه شما نیاز دارید.کارشناسان ما برای

مشاوره رایگان در اختیار شما هستند

طراحی و بهینه سازی وبسایت سئو

09121498702 / 02144341330

× چت آنلاین / مشاوره
انجام خدمات حسابداری،انجام خدمات حسابرسی،انجام خدمات مشاوره ای